Search result for

koks

(429 entries)
(2.6487 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -koks-, *koks*, kok
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา koks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *koks*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bangkok[N] กรุงเทพมหานคร (เมืองหลวงของประเทศไทย), See also: บางกอก, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Bangkok Metropolitan Administration[N] ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bangkok(แบง'คอค) n. กรุงเทพ,บางกอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adiadochokinesia; adiadochokinesis; adiadokokinesia; adiadokokinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadochokinesis; adiadochokinesia; adiadokokinesia; adiadokokinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadokokinesia; adiadochokinesia; adiadochokinesis; adiadokokinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadokokinesis; adiadochokinesia; adiadochokinesis; adiadokokinesiaภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kokaiเอกสารสิทธิบัตรยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น ที่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Kokoku เอกสารสิทธิบัตรยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น ที่ทำการตรวจสอบแล้วและยอมรับให้เป็นเอกสารขอรับสิทธิบัตรที่สมบูรณ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Bangkokกรุงเทพฯ [TU Subject Heading]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
Bangkok Plan of Actionแผนปฏิบัติการกรุงเทพ (ในการประชุมอังค์ถัด) เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของแนวนโยบาย วิธีการ และมาตรการในการดำเนินนโยบายด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการพัฒนาที่ประเทศสมาชิกอังค์ถัดได้ตกลงโดยฉันทามติเมื่อการประชุมอัง ค์ถัด ครั้งที่ 10 เพื่อให้ประเทศสมาชิกอังค์ถัดและสำนักเลขาธิการอังค์ถัดดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่แถลงไว้ในแถลงการณ์กรุงเทพ และเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมืองเช่นเดียวกัน แผนปฏิบัติการกรุงเทพแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ (1) การประเมินผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีต่อการ พัฒนา (2) การประมวลพัฒนาการของข้อริเริ่มระหว่างประเทศที่สำคัญ ๆ (3) มาตรการและข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่นำมาใช้โดยประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศกำลังพัฒนารวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ และ (4) บทบาทในอนาคตของอังค์ถัด [การทูต]
Bangkok Processเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในระดับรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับ สนุนกระบวนการสร้างความปรองดองภายในชาติและการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่าตาม ?Roadmap towards Democracy in Myanmar? เดิมเรียกว่า Forum on International Support for National Reconciliation in Myanmar ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Bangkok Process ครั้งแรกเมื่อ 15 ธันวาคม 2546 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น พม่า สิงคโปร์ และไทย รวมทั้งนาย Razali Ismail เป็นผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยพม่าเข้าร่วม [การทูต]
The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)" หมายถึง เอกสารก่อตั้งสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of South-East Asian Nations : ASEAN) ซึ่งได้มีการลงนามที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดย ผู้แทนระดับรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bangkok[แบง ค๊อก] (n) กรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
governor of Bangkok Metropolitanผู้ว่ากทม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hickok?HickokThe Plainsman (1936)
Kokopelli?Kokopelli? Nein! Gone (2002)
Cocaine.Kokain. Dex, Lies, and Videotape (2007)
Koko!ก๊อก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Koko.ก๊อกๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Koko!ก๊อกๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Bangkok.- บางกอก The Love Guru (2008)
Purpose of your visit to Bangkok, Mr. Vincent?จุดประสงค์ที่มากรุงเทพเพื่อทำอะไรครับ, คุณ วินเซ็นท์ ? Bangkok Dangerous (2008)
Bangkok.กรุงเทพ Bangkok Dangerous (2008)
-First time in Bangkok?มากรูงเทพครั้งแรกใช่ไหมครับ ? Bangkok Dangerous (2008)
Whatever happens in Bangkok stays in Bangkok.ไม่ว่าจะเกิดอะไรที่กรุงเทพ ก็ขออยู่ในกรุงเทพนะครับ Bangkok Dangerous (2008)
-How many jobs in Bangkok?มีงานอีกเท่าไรในกรุงเทพ? Bangkok Dangerous (2008)
Koko.ก๊อกๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Koko!ก๊อกๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Koko!-ก๊อกๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Koko!ก๊อกๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Koko!ก๊อกๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'll give you 200 Koku.ใช่มั้ย Goemon (2009)
Right. I'll give you more Koku if you to this for me.เจ้าไม่มีทางเลือกแล้ว Goemon (2009)
In Bangkok. He was staying at our hotel there.ที่กรุงเทพ เขาพักที่โรงแรมของเราที่นั่น In the Realm of the Basses (2009)
It seems he was doing investigations around Ryukoku, a town in Fukushima.เหมือนว่าเขากำลังสืบสวนอะไรอยู่แถวๆ ริวโคคุ เมืองที่อยู่ในฟุกุชิมะ Orutorosu no inu (2009)
Let's see, the most important points about Natsume Soseki's novel "Kokoro" are...เห็นมั้ยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในวรรณกรรมของนัตสึเมะ โซเซกิเรื่อง"โคะโคโร"คือ... Ohitori sama (2009)
Ohitorisama [kokoro wo hiraite...] Open your heart...Ohitorisama [kokoro wo hiraite... ] เปิดใจของเธอ... Ohitori sama (2009)
I don't knowokokผมก็ไม่รู้ โอเค? The Turning Point (2009)
Not so long ago, a hotel concierge named Anush Harandi, an Iranian man, much like yourself, was taken from his home in Bangkok in the middle of the night because my government believed he had some small piece of information.ไม่นานมาเท่าไร เด็กเฝ้าประตูโรงแรมที่ชื่อ อานุส ฮาราลดี ชาวอิหร่าน เหมือนกับนาย ถูกนำตัว ออกไปจากบ้านของเขา กลางกรุงเทพ ในตอนดึก A561984 (2009)
I suppose if someone could teach sign language to Koko the gorilla I could teach you some rudimentary physics.ฉันว่าถ้าจะมีใครสอนภาษามือ ให้กับโคโคที่เป็นกอริล่า... The Gorilla Experiment (2009)
I'll be Koko. Mm.ถึงจะดูถูกไปหน่อย แต่ก็เยี่ยม The Gorilla Experiment (2009)
Koko learned to understand over 2000 words.ไม่เหมือนหรอก The Gorilla Experiment (2009)
Imagine trading posts in Rangoon, Bangkok, Jakarta...จินตนาการถึงกำลังการซื้อขาย ใน ย่างกุ้ง กรุงเทพ จาการ์ตา สิ! Alice in Wonderland (2010)
Swing me. Not much between despair and ecstasy One night in Bangkok And the tough guys tumbleหมุนฉันสิ Sheldon, มานี่ The Einstein Approximation (2010)
~ Kokoma, Kokoma, Kokoma~"โคโคม่า โคโคม่า โคโคม่า" Finding Mr. Destiny (2010)
~ Kokoma, Kokoma, Kokoma~"โคโคม่า โคโคม่า โคโคม่า " Finding Mr. Destiny (2010)
~ Kokoma, Kokoma, Kokoma~"โคโคม่า โคโคม่า โคโคม่า" Finding Mr. Destiny (2010)
~My friend the Kokoma! ~"โคโคม่าเพื่อนฉัน" Finding Mr. Destiny (2010)
For someone who produced the album "Kokomaru", how did you end up becoming a stage director?สำหรับบางคนที่ผลิตผลงาน คิโคมารุ (น่าจะหมายถึงตัวการ์ตูน) คุณมาเป็นผู้กำกับเวทีได้อย่างไร Finding Mr. Destiny (2010)
~ Kokoma, Kokoma, Kokoma... ~~ โคโคมา โคโคมา โคโคมา... ~ Finding Mr. Destiny (2010)
I picked you up in my boat and I brought you here to Bangkok.ฉันเอาเรือไปรับพวกแกมากรุงเทพ The Hangover Part II (2011)
Chow, we're in Bangkok?เฉา นี่กรุงเทพเหรอ The Hangover Part II (2011)
- "Bangkok is the capital of Thailand. - Its population is 12 million people.""กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของไทย ประชากร 12 ล้านคน" The Hangover Part II (2011)
Just got off the phone with Bangkok P.D. They got him. He's okay. Oh.เพิ่งวางหูจาก ตร.กรุงเทพ เจอแล้วเท็ดดี้ปลอดภัย The Hangover Part II (2011)
A drink card from White Lion Bar, Bangkok?บัตรเหล้าจากบาร์ไวท์ไลอ้อน กรุงเทพ The Hangover Part II (2011)
Bangkok has him now and she'll never let him go.กรุงเทพได้ตัวเขาแล้ว จะไม่ปล่อยเขาไป The Hangover Part II (2011)
Hey. You in Bangkok, sweetie.เฮ้ ที่นี่กรุงเทพนะที่รัก The Hangover Part II (2011)
If not, well, then, hey, you know? It's Bangkok.ถ้าไม่ จะได้เห็นดีกัน ที่นี่กรุงเทพ The Hangover Part II (2011)
Bangkok experiences 1500 power outages per year."กรุงเทพประสบปัญหาไฟดับ 1500 ครั้งต่อปี" The Hangover Part II (2011)
I got FBI, Bangkok P.D., Interpol, MSNBC.หนีทั้งเอฟบีไอ ตำรวจกรุงเทพ ตำรวจสากล ตำรวจตรวจลิขสิทธิ์ The Hangover Part II (2011)
- This is Bangkok Police. - Everybody down.นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุกคนหมอบลง The Hangover Part II (2011)
I'm afraid Bangkok has him.กรุงเทพคงได้เขาไปแล้ว The Hangover Part II (2011)
I'm gonna stay here in Bangkok.ฉันจะอยู่ที่กรุงเทพ The Hangover Part II (2011)
Bangkok has him now.กรุงเทพได้เขาไปแล้ว The Hangover Part II (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kokKoko is a female gorilla.
kokDr. Patterson: Not at all! Koko has taught us that gorillas are intelligent enough to learn sign language.
kokAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
kokThe ship sailed along the coast of Shikoku.
kokA warm current runs off the coast of Shikoku.
kokBecause of this, Koko can understand hundreds of spoken words.
kokResearchers at the Gorilla Foundation have to spell out words like c-a-n-d-y and g-u-m when Koko is nearby.
kokI am from Shikoku.
kokTyphoon No.9 is approaching Shikoku.
kokWhen we told Koko the news, she was silent for about ten minutes.
kokKoko herself cannot use spoken language, but she loves to listen to people's conversations.
kokDr. Patterson: Sure. Do you know about Koko's love for cats?
kokA reporter is interviewing Dr. Patterson about Koko, a talking gorilla.
kokShikoku was hit by Typhoon No. 10.
kokI went to Shikoku to visit my uncle.
kokIn 1972, Dr. Francine Patterson started to teach sign language to Koko.
kokKoko chose the tree.
kokThe main islands of Japan are Hokkaido, Honshu, Shikoku and Kyushu.
kokNewspapers and television stations around the world told the story of Koko and her kitten.
kokAfter only 36 months, Koko could use 184 signs.
kokThat daimyo holds a fief yielding 100,000 koku of rice.
kokThe party of pilgrims started for Shikoku.
kokKoko knows and uses more than 500 words in sign language, the language of deaf people.
kokThey wanted to give Koko a new pet.
kokKoko is not an ordinary gorilla.
kokTesting Koko's IQ is not easy.
kokKoko continued to learn fast.
kokFor example, Koko was asked to choose a house or a tree for shelter from the rain.
kokI'm going to make a trip round Shikoku by bike next year.
kokDr. Patterson, a psychologist, has tested Koko's IQ.
kokDr. Patterson also uses spoken language with Koko.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธนานุบาล[N] pawn-shop, See also: name of Bangkok Municipality's pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุบาล, Example: ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองมักนำของไปจำนำที่ธนานุบาลเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก, Count unit: แห่ง, Thai definition: เรียกโรงรับจำนำในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
กทม.[N] Bangkok, See also: BKK, Syn. กรุงเทพมหานคร
ขส.มก.[N] Bangkok Mass Transit Authority, Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ร.ศ.[N] Bangkok Era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร[N] Bangkok Metropolitan Administration, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดของกรุงเทพมหานครทำงานอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการของกรุงเทพมหานคร
บางกอก[N] Bangkok, Syn. กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร, กทม., Example: ทำไมถึงอยากจะไปบางกอกกันจังนะ มีแต่ตึกกับรถติด, Thai definition: ชื่อเดิมของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย
ร.ศ.[N] Rattanakosin era, See also: Bangkok era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก, Example: กรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ 200 ปี เมื่อ ร.ศ. 200
กรุงเทพมหานคร[N] Bangkok, See also: Krung Thep, Krung Thep Maha Nakhon, Bangkok Metropolis, Syn. กรุงเทพฯ, บางกอก, Example: ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีสาขาในส่วนภูมิภาคอีก 3 แห่ง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ[N] Bangkok Mass Transit Authority, Syn. ขสมก., Example: เขาเป็นพนักงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
ทกท.[N] Bangkok International Airport, Syn. ท่าอากาศยานกรุงเทพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางกอก[n. prop.] (Bāngkøk) EN: Bangkok   FR: Bangkok
บางกอกโพสต์[TM] (Bāngkøk Phōt) EN: Bangkok Post   FR: Bangkok Post [m]
ชาวกรุงเทพฯ[n. prop.] (Chāo Krungthēp) FR: Bangkokois [m] ; Bangkokoise [f[ ; Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
ชาวพระนคร[n. exp.] (chāo phra nakhøn) EN: the people of Bangkok ; Bangkok man ; Bangkok woman   
เด็กกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (dek Krūngthēp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
หอพระสมุด แห่งชาติ [org.] (Hø Phra Samut Haengchāt) EN: National Library (in Bangkok)   FR: Bibliothèque nationale (de Thaïlande) [f]
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร[X] (Hø Sinlapa Watthanatham haeng Krungthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok Art & Culture Centre   
เขต[n.] (khēt) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency   FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขตบางกอกน้อย[n. prop.] (Khēt Bāngkøk Nøi) EN: Bangkok Noi district   
เขตบางกอกใหญ่[n. prop.] (Khēt Bāngkøk Yai) EN: Bangkok Yai district   
คนเด็กกรูงเทพ ฯ[n. prop.] (khon Krūngthēp) EN: Bangkokian   FR: Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
แขวง[n.] (khwaēng) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict   FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]
ความเป็นอยู่ในกรุงเทพฯ[n. exp.] (khwām penyū nai Krungthēp) EN: living in Bangkok   FR: la vie à Bangkok
กรุงเทพฯ[n. prop.] (Krungthēp) EN: Bangkok   FR: Bangkok
กรุงเทพพระมหานคร[n. prop.] (Krungthēp) EN: Bangkok   FR: Bangkok
กรุงเทพมหานคร[n. prop.] (Krungthēp Mahānakhøn) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok   FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; Bangkok
กรุงเทพพระมหานคร[n. prop.] (Krungthēp Phra Mahānakhøn) EN: God's city ; city of the gods ; city of angels ; Bangkok   
แม่น้ำกก[n. prop.] (Maēnām Kok) EN: Kok River   
มิสกวัน[n. prop.] (Mitsakawan) EN: Indra's garden ; Misgawan Gardens (in Bangkok)   
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ [org.] (Ngān Sapdā Nangseū Haengchāt) EN: Bangkok International Book Fair   FR: Foire du Livre de Bangok [f]
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ = องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ[org.] (Ongkān Khonsong Mūanchon Krungthēp) EN: Bangkok Mass Transit Authority (BMTA )   
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[n. exp.] (phūwārātchakān Krungthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok governor   FR: gouverneur de Bangkok [m]
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin Bāngkøk Aēwēs) EN: Bangkok Airways   FR: Bangkok Airways [f]
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร[X] (Sālā wā kān Krūngthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok Metropolitan Administration   
สำเพ็ง[n. prop.] (Sampheng) EN: Sampheng ; Bangkok's Chinatown   FR: Sampheng ; quartier chinois de Bangkok [m] ; Chinatown (Bangkok)
สนามบินดอนเมือง[n. exp.] (Sanāmbin Døn Meūang) EN: Bangkok-Don Muang Airport ; Don Muang Airport   FR: aéroport de Bangkok-Don Muang [m] ; aéroport de Don Muang [m]
สนามบินสุวรรณภูมิ[n. prop.] (Sanāmbin Suwannaphūm) EN: Bangkok-Suvarnabhumi Airport ; Suvarnabhumi Airport   FR: aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi [m] ; aéroport de Suvarnabhumi [m]
สนามหลวง[n. prop.] (Sanām Lūang) EN: Sanam Luang ; Royal Plaza   FR: Sanam Luang ; place du Palais royal (Bangkok)
สถานีกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (sathānī Krūngthēp) EN: Bangkok Railway Station (Hua Lamphong)   FR: gare de Bangkok (Hua Lamphong) [f]
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร[org.] (Sathān Sadaēng Phan Sat Nām Jeūt Krungthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok Aquarium   
สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพฯ[n. prop.] (Sathānthūt Angkrit Prajam Krungthēp) EN: British Embassy in Bangkok   FR: Ambassade de Grande-Bretagne à Bangkpk [f]
สวนมิสกวัน[n. prop.] (Sūan Mitsakawan) EN: Indra's garden ; Misgawan Gardens (in Bangkok)   
ตลาดหุ้นไทย[n. exp.] (talāt hun Thai ) FR: Bourse de Bangkok [f]
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[n. prop.] (talātlaksap haēng prathēt Thai) EN: Stock Exchange of Thailand (SET)   FR: Bourse thaïlandaise [f] ; Bourse de Bangkok [f]
ธนาคารกรุงเทพ[TM] (Thanākhān Krungthēp) EN: Bangkok Bank ; BBL   FR: Bangkok Bank ; BBL
ทุ่งพระเมรุ[n. prop.] (Thung Phra Mēn) EN: the Phra Meru Grounds in Bangkok ; Pramane Ground   
วชิรพยาบาล[TM] (Wachiraphayāban) EN: Vajira Hospital (Bangkok)   
เยาวราช[n. prop.] (Yaowarāt) EN: Yaorawat ; Bangkok's Chinatown   FR: Yaowarat ; la Chinatown de Bangkok ; Quartier chinois de Bangkok [m]
อยู่กรุงเทพฯ[v. exp.] (yū Krungthēp) EN: be in Bangkok   FR: être à Bangkok

CMU English Pronouncing Dictionary
KOK    K AA1 K
KOKO    K OW1 K OW0
KOKI    K OW1 K IY0
KOKE    K OW1 K
SKOK    S K AA1 K
KOKER    K OW1 K ER0
KOKEN    K OW1 K AH0 N
KOKES    K OW1 K S
KOKAN    K OW1 K AH0 N
KOKOMO    K OW1 K AH0 M OW2
KOKESH    K AA1 K IH0 SH
KOKO'S    K OW1 K OW0 Z
SKOKIE    S K OW1 K IY0
HICKOK    HH IH1 K AH0 K
KOKATE    K OW2 K AA1 T EY0
KOKATE    K OW2 K AA1 T EY2
TEIKOKU    T EY2 K OW1 K UW2
KOKUSAI    K AA1 K Y UW0 S AY2
KOKINDA    K AH0 K IH1 N D AH0
BANGKOK    B AE0 NG K AA1 K
BANGKOK    B AE1 NG K AA0 K
KOKAN'S    K OW1 K AH0 N Z
KOKATE'S    K OW2 K AA1 T EY2 Z
KOKOSZKA    K AH0 K AA1 SH K AH0
KOKATE'S    K OW2 K AA1 T EY0 Z
KOKOSCHKA    K AH0 K AO1 SH K AH0
BANGKOK'S    B AE1 NG K AA0 K S
YOKOKOHJI    Y OW2 K OW0 K OW1 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bangkok    (n) (b a1 ng k o1 k)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
国防[こくぼう, kokubou] (n) ป้องกันประเทศ
英国[えいこく, eikoku] (n) สหราชอาณาจักร, อังกฤษ
国内[こくない, kokunai] (n) ภายในประเทศ
国連[こくれん, kokuren] (n abbrev) สหประชาชาติ, See also: 国際連合
国際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also: 国連
常任理事国[じょうにんりじこく, jouninrijikoku] (n) ประเทศสมาชิกถาวรประจำคณะมนตรีความมั่นคง
韓国[かんこく, kankoku] (n) ประเทศเกาหลีใต้
東南アジア諸国連合[とうなんあじあしょこくれんごう, tounan'ajiashokokurengou] (org) อาเซียน, See also: ASEAN
国会[こっかい, kokkai] (n) รัฐสภา
残酷[ざんこく, zankoku] การกระทำที่โหดร้าย
国籍[こくせき, kokuseki] (n) สัญชาติ
九つ[ここのつ, kokonotsu] (n) เก้าชิ้น/อย่าง
九日[ここのか, kokonoka] (n) วันที่เก้าของเดือน,เก้าวัน
外国人[がいこくじん, gaikokujin] (n) ชาวต่างชาติ
国民[こくみん, kokumin] (n) ประชาชน,ประชากร
朝鮮人民共和国[ちょうせんじんみんきょうわこく, chousenjinminkyouwakoku] (n name) สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (หมายถึง เกาหลีเหนือ)
国立[こくりつ, kokuritsu] (n) -แห่งชาติ,
通常国会[つうじょうこっかい, tsuujoukokkai] (n) การประชุมสภาสมัยสามัญ
臨時国会[りんじこっかい, rinjikokkai] (n) การประชุมสภาสมัยวิสามัญ
定刻[ていこく, teikoku] (n) ตารางเวลา, กำหนดการ
バンコク[ばんこく, bankoku] บางกอก หรือ กรุงเทพมหานคร
国語辞典[こくごじてん, kokugojiten] (n) พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น)
米国[べいこく, beikoku] (n) ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: S. アメリカ合衆国, アメリカ,
国際通貨基金[こくさいつうかききん, kokusaitsuukakikin] (n) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF = International Monetary Fund)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ここ[ここ, koko, koko , koko] (pron. ) ที่นี่, ตรงนี้ (สถานที่ที่ตัวผู้พูดอยู่)
ここ[ここ, koko, koko , koko] (pron. ) ที่นี่, ตรงนี้ (สถานที่ที่ตัวผู้พูดอยู่) , See also: S. こちら,
バンコク[ばんこく, bankoku, bankoku , bankoku] (n ) กรุงเทพมหานคร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
報告[ほうこく, houkoku] Thai: การรายงาน English: report
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั่วประเทศ English: country-wide
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ระดับชาติ English: national
出国[しゅっこく, shukkoku] Thai: การเดินทางออกจากประเทศ English: exit from a country
申告[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return
国際[こくさい, kokusai] Thai: นานาชาติ
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: วางแผน English: to plan
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: ตั้งใจ English: to intend
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: ปรารถนา English: to aspire to
[こころ, kokoro] Thai: ความในใจ
[こころ, kokoro] Thai: ความจริงใจ
[こころ, kokoro] Thai: จิตใจ
国連[こくれん, kokuren] Thai: องค์การสหประชาชาติ English: United Nations(UN)
国文[こくぶん, kokubun] Thai: วรรณคดีของชาติ English: national literature
タイ国[たいこく, taikoku] Thai: ชื่อเรียกประเทศไทย, เมืองไทย English: Thailand
試みる[こころみる, kokoromiru] Thai: ทดลอง English: to try
試みる[こころみる, kokoromiru] Thai: ทดสอบ English: to test
国外[こくがい, kokugai] Thai: นอกประเทศ English: outside the country
一国[いっこく, ikkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
米国人[べいこくじん, beikokujin] Thai: คนอเมริกัน English: an American
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรที่ญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเอง ใช้เทียบกับอักษรจีนที่ญี่ปุ่นยืมจากจีนมาใช้ English: native script
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคานะ ฮิรางานะและคาตาคานะ English: kana
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคันจิที่คิดขึ้นเองในภาษาญี่ปุ่น English: kanji made in Japan

German-Thai: Longdo Dictionary
Kokosnuß(n) |die, pl. Kokosnüsse| มะพร้าว, See also: Kokosmilch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekokt {n}; Abkochung {f}; Sud {m}decoction [Add to Longdo]
Kapitalbeteiligungsgesellschaft {f}; Risikokapitalgesellschaft {f} [econ.]venture capitalists [Add to Longdo]
Kokain {n}cocaine [Add to Longdo]
ein Kokainderivatfreebase [Add to Longdo]
Kokainschnupfer {m}snowbird [Add to Longdo]
Kokerei {f}coking plant [Add to Longdo]
Kokette {f}coquette [Add to Longdo]
Koketterie {f}coquetry [Add to Longdo]
Kokon {m}cocoon [Add to Longdo]
Kokosnuss {f}coconut [Add to Longdo]
Kokospalme {f} | Kokospalmen {pl}coco | cocos [Add to Longdo]
Kokosraspel {f}flake [Add to Longdo]
Koks {m}coke [Add to Longdo]
Koksrückstand {m} | Koksrückstand nach Conradsoncarbon residue | Conradson carbon residue [Add to Longdo]
Pharmakokinetik {f}pharmacokinetic [Add to Longdo]
Risikokapital {n}; Beteiligungskapital {n}venture capital [Add to Longdo]
Risikokapitalgeber {m}venture capitalist [Add to Longdo]
Rokoko {n}rococo [Add to Longdo]
Rokokozeit {f}rococo period [Add to Longdo]
Schnee {m} (Kokain)snow (cocaine) [Add to Longdo]
Streptokokkus {m} | Streptokokken {m}streptococcus; strep | streptococci; streps [Add to Longdo]
Tenderlokokomotive {f}tank locomotive [Add to Longdo]
kokettiertecoquetted [Add to Longdo]
kokettflirtatious [Add to Longdo]
kokett {adv}flirtatiously [Add to Longdo]
kokett {adj} | koketter | am kokettestencoquettish | more coquettish | most coquettish [Add to Longdo]
kokettierendcoquetting [Add to Longdo]
kokettierendfliring [Add to Longdo]
kokettiertcoquettes [Add to Longdo]
mukokutan {adj}; Haut und Schleimhaut betreffend [anat.]mucocutaneous [Add to Longdo]
verkoken | verkokend | verkokt | verkokt | verkokteto coke | coking | coked | cokes | coked [Add to Longdo]
Koklasfasan {m} [ornith.]Koklass Pheasant [Add to Longdo]
Sokokeeule {f} [ornith.]Sokoko Scops Owl [Add to Longdo]
Kokardenspecht {m} [ornith.]Red-chockaded Woodpecker [Add to Longdo]
Sokokepieper {m} [ornith.]Sokoke Pipit [Add to Longdo]
Kokosfink {m} [ornith.]Cocos Finch [Add to Longdo]
Krung Thep; Bangkok (Hauptstadt von Thailand)Krung Thep; Bangkok (capital of Thailand) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy [Add to Longdo]
かっこかわいい;カッコカワイイ[, kakkokawaii ; kakkokawaii] (exp) (col) cool and cute [Add to Longdo]
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply [Add to Longdo]
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply [Add to Longdo]
こけこっこう;コケコッコー;こけっこう;こけこっこ[, kokekokkou ; kokekokko-; kokekkou ; kokekokko] (adv) (1) cock-a-doodle-doo (sound made by cockerels, roosters); (n) (2) (sl) cockerel; rooster (childish term) [Add to Longdo]
こけら板;柿板(iK);鱗板;杮板(oK)[こけらいた, kokeraita] (n) (See こけら葺き) thin shingles [Add to Longdo]
こけら葺き;柿葺き(iK);杮葺き(oK);杮葺(io)[こけらぶき, kokerabuki] (n) (See 板葺) shingling; shingled roof [Add to Longdo]
ここで会ったが百年目;ここで逢ったが百年目;此処で会ったが百年目;此処で逢ったが百年目[ここであったがひゃくねんめ, kokodeattagahyakunenme] (exp) (id) At last your time has come [Add to Longdo]
ここにきて[, kokonikite] (exp) (1) (id) came here; coming here; (2) recently [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
こっくり;こくり[, kokkuri ; kokuri] (n,vs,adv-to) (1) nodding; dozing off; (adv,adv-to) (2) (See ぽっくり) suddenly [Add to Longdo]
こっくりこっくり[, kokkurikokkuri] (n,vs) niddle-noddle; nid-nod [Add to Longdo]
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent [Add to Longdo]
この先の心持ち[このさきのこころもち, konosakinokokoromochi] (exp) feelings from this point on [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
そこから;そっから[, sokokara ; sokkara] (adv) from there; thence [Add to Longdo]
どこからともなく[, dokokaratomonaku] (exp) suddenly (appears) out of nowhere [Add to Longdo]
ならず者国家[ならずものこっか, narazumonokokka] (n) rogue nation; rogue state [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
アイスランド苔;イスランド苔[アイスランドごけ(アイスランド苔);イスランドごけ(イスランド苔), aisurando goke ( aisurando koke ); isurando goke ( isurando koke )] (n) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
アジア諸国[アジアしょこく, ajia shokoku] (n) (See 亜細亜,諸国) Asian countries; Asian nations [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
アメリカ国防情報局[アメリカこくぼうじょうほうきょく, amerika kokuboujouhoukyoku] (n) Defense Intelligence Agency (USA) [Add to Longdo]
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]
アラブ諸国[アラブしょこく, arabu shokoku] (n) Arab countries; Arab states [Add to Longdo]
アンゴラ共和国[アンゴラきょうわこく, angora kyouwakoku] (n) (See アンゴラ・1) Republic of Angola [Add to Longdo]
イギリス帝国[イギリスていこく, igirisu teikoku] (n) British Empire [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ[, ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae) [Add to Longdo]
イスラム諸国[イスラムしょこく, isuramu shokoku] (n,adj-f) Islamic countries; Islamic world [Add to Longdo]
イベント報告[イベントほうこく, ibento houkoku] (n) {comp} event reporting [Add to Longdo]
イメージ広告[イメージこうこく, ime-ji koukoku] (n) image advertising [Add to Longdo]
インカ帝国[インカていこく, inka teikoku] (n) Incan Empire [Add to Longdo]
ウエザーコック[, ueza-kokku] (n) weathercock [Add to Longdo]
エーコッコシー[, e-kokkoshi-] (adj-f) (ksb [Add to Longdo]
エキノコックス;エキノコッカス[, ekinokokkusu ; ekinokokkasu] (n) echinococcus (lat [Add to Longdo]
エキノコックス症;エキノコッカス症[エキノコックスしょう(エキノコックス症);エキノコッカスしょう(エキノコッカス症), ekinokokkusu shou ( ekinokokkusu shou ); ekinokokkasu shou ( ekinokokkasu shou )] (n) echinococcosis; hydatid disease [Add to Longdo]
エコカー[, ekoka-] (n) eco-car [Add to Longdo]
オオバコ科;車前科[オオバコか(オオバコ科);おおばこか(車前科), oobako ka ( oobako ka ); oobakoka ( kuruma zenka )] (n) Plantaginaceae (the plantain family) [Add to Longdo]
オスマン帝国[オスマンていこく, osuman teikoku] (n) Ottoman Empire [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四国[Sì guó, ㄙˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Shikoku (one of the four main islands of Japan) [Add to Longdo]
国字[guó zì, ㄍㄨㄛˊ ㄗˋ, / ] (Chinese) characters native to Korea, Japan, Vietnam etc; Japanese kokuji and Korean kukja [Add to Longdo]
富国强兵[fù guó qiáng bīng, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧㄥ, / ] lit. rich country, strong soldiers; a slogan of modernizers in Qing China and Meiji Japan (make the country wealthy and the military powerful, Japanese pronunciation: Fukoku kyouhei) [Add to Longdo]
旺角[Wàng Jiǎo, ㄨㄤˋ ㄐㄧㄠˇ, ] Mong Kok (area in Hong Kong) [Add to Longdo]
曼谷[Màn gǔ, ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ, ] Bangkok, capital of Thailand [Add to Longdo]
沙头角[Shā Tóu Jiǎo, ㄕㄚ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] Sha Tau Kok (town in Hong Kong) [Add to Longdo]
[xx, ㄒ˙, ] Japanese kokuji, pronounced kasugai, cramp; binding; fig. a bond between people [Add to Longdo]
麿[mǒ, ㄇㄛˇ, 麿] Japanese kokuji 國字|国字, possibly contraction of 麻吕, used in names with phonetic value maro [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
システム適合性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] SCTR [Add to Longdo]
プロトコル適合性試験報告書[ぷろとこるてきごうせいしけんほうこくしょ, purotokorutekigouseishikenhoukokusho] PCTR [Add to Longdo]
各国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard [Add to Longdo]
警告音[けいこくおん, keikokuon] warning sound [Add to Longdo]
研究展望報告書[けんきゅうてんぼうほうこくしょ, kenkyuutenbouhoukokusho] state of the art report [Add to Longdo]
研究報告書[けんきゅうほうこくしょ, kenkyuuhoukokusho] research report [Add to Longdo]
枯渇[こかつ, kokatsu] starvation [Add to Longdo]
顧客サービス[こかうサービス, kokau sa-bisu] customer service [Add to Longdo]
刻時トラック[こくじトラック, kokuji torakku] clock track [Add to Longdo]
刻時パルス[こくじぱるす, kokujiparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
刻時機構[こくじきこう, kokujikikou] clock [Add to Longdo]
刻時信号[こくじしんごう, kokujishingou] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
国際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
国際空港[こくさいくうこう, kokusaikuukou] international airport [Add to Longdo]
国際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] international bibliography [Add to Longdo]
国際逐次刊行物データシステム[こくさいちくじかんこうぶつデータシステム, kokusaichikujikankoubutsu de-tashisutemu] ISDS [Add to Longdo]
国際通話[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call [Add to Longdo]
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
国際標準化[こくさいひょうじゅんか, kokusaihyoujunka] international standardization [Add to Longdo]
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO [Add to Longdo]
国際標準逐次刊行物番号[こくさいひょうじゅんちくじかんこうぶつばんごう, kokusaihyoujunchikujikankoubutsubangou] ISSN [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]
国別コード[こくべつコード, kokubetsu ko-do] country code [Add to Longdo]
国名[こくめい, kokumei] country name [Add to Longdo]
国名コード[こくめいコード, kokumei ko-do] country code [Add to Longdo]
国立図書館[こくりつとしょかん, kokuritsutoshokan] national library [Add to Longdo]
子局[こきょく, kokyoku] slave station [Add to Longdo]
子構造体[ここうぞうたい, kokouzoutai] child structure [Add to Longdo]
事象報告[じしょうほうこく, jishouhoukoku] event report [Add to Longdo]
自己規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
自己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
主刻時機構[しゅこくじきこう, shukokujikikou] master clock [Add to Longdo]
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]
親子結合[おやこけつごう, oyakoketsugou] host association [Add to Longdo]
全国書誌[ぜんこくしょし, zenkokushoshi] national bibliography [Add to Longdo]
特定マシン向け[とくていマシンこくないむけ, tokutei mashin kokunaimuke] machine-specific (a-no) [Add to Longdo]
配信時刻表示[はいしんじこくひょうじ, haishinjikokuhyouji] delivery time stamp indication [Add to Longdo]
配信報告[はいしんほうこく, haishinhoukoku] delivery report [Add to Longdo]
配信報告エントリ[はいしんほうこくエントリ, haishinhoukoku entori] delivered-report entry [Add to Longdo]
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] submission time stamp indication, MS [Add to Longdo]
評価報告書[ひょうかほうこくしょ, hyoukahoukokusho] evaluation report [Add to Longdo]
物理的配達国名[ぶつりてきはいたつこくめい, butsuritekihaitatsukokumei] physical delivery country name [Add to Longdo]
報告[ほうこく, houkoku] report (vs), informing [Add to Longdo]
報告可能マーク誤り[ほうこくかのうマークあやまり, houkokukanou ma-ku ayamari] reportable markup error [Add to Longdo]
報告集団[ほうこくしゅうだん, houkokushuudan] report group [Add to Longdo]
報告集団記述項[ほうこくしゅうだんきじゅつこう, houkokushuudankijutsukou] report group description entry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
一刻[いっこく, ikkoku] -Moment, Augenblick, starrsinnig [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
中華人民共和国[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] VR China, Volksrepublik_China [Add to Longdo]
五穀[ごこく, gokoku] die_5_Getreidearten, Getreide [Add to Longdo]
他国[たこく, takoku] andere_Laender, fremde_Laender [Add to Longdo]
先進国[せんしんこく, senshinkoku] entwickeltes_Land, fuehrendes_Land [Add to Longdo]
[こく, koku] EROBERN [Add to Longdo]
克己[こっき, kokki] Selbstbeherrschung [Add to Longdo]
克明[こくめい, kokumei] -treu, ehrlich, fleissig [Add to Longdo]
克服[こくふく, kokufuku] Ueberwindung [Add to Longdo]
入国[にゅうこく, nyuukoku] Einreise (in ein Land) [Add to Longdo]
全国[ぜんこく, zenkoku] das_ganze_Land [Add to Longdo]
共和国[きょうわこく, kyouwakoku] Republik [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] gefuehllos, grausam [Add to Longdo]
列国[れっこく, rekkoku] Maechte, Staaten [Add to Longdo]
勧告[かんこく, kankoku] -Rat, Ratschlag, Empfehlung [Add to Longdo]
北欧諸国[ほくおうしょこく, hokuoushokoku] die_nordischen_Laender, die_skandinavischen_Laender, (Skandinavien) [Add to Longdo]
十国峠[じっこくとうげ, jikkokutouge] (Pass in Hakone) [Add to Longdo]
各国[かっこく, kakkoku] jedes_Land, alle_Laender [Add to Longdo]
告発[こくはつ, kokuhatsu] Klage, Anklage, Anzeige [Add to Longdo]
告白[こくはく, kokuhaku] Gestaendnis, Bekenntnis [Add to Longdo]
告訴[こくそ, kokuso] Anklage, Klage, Anzeige [Add to Longdo]
呼吸[こきゅう, kokyuu] -Atem, Atemzug, Atmung [Add to Longdo]
四国[しこく, shikoku] Shikoku, (eine der 4 jap.Hauptinseln) [Add to Longdo]
国交[こっこう, kokkou] diplomatische_Beziehungen [Add to Longdo]
国会[こっかい, kokkai] Parlament [Add to Longdo]
国会議事堂[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] Parlamentsgebaeude [Add to Longdo]
国債[こくさい, kokusai] Staatsschulden, Staatsanleihe [Add to Longdo]
国内[こくない, kokunai] Inland [Add to Longdo]
国分寺[こくぶんじ, kokubunji] (haeufiger Tempelname) [Add to Longdo]
国務[こくむ, kokumu] Staatsdienst, Staatsgeschaefte [Add to Longdo]
国務長官[こくむちょうかん, kokumuchoukan] Staatssekretaer [Add to Longdo]
国勢[こくせい, kokusei] Zustand_eines_Landes, Macht_eines_Landes [Add to Longdo]
国境[こっきょう, kokkyou] Landesgrenze, Grenze [Add to Longdo]
国字[こくじ, kokuji] Schrift_eines_Landes, jap.Schriftzeichen [Add to Longdo]
国宝[こくほう, kokuhou] nationaler_Schatz [Add to Longdo]
国家[こっか, kokka] Staat, Nation [Add to Longdo]
国富[こくふ, kokufu] Wohlstand_eines_Landes [Add to Longdo]
国庫[こっこ, kokko] Staatskasse, Fiskus [Add to Longdo]
国慶節[こっけいせつ, kokkeisetsu] Jahrestag_der_Gruendung_der_VRChina [Add to Longdo]
国旗[こっき, kokki] Flagge (eines Landes) [Add to Longdo]
国有[こくゆう, kokuyuu] staatlich, Staats- [Add to Longdo]
国歌[こっか, kokka] Nationalhymne [Add to Longdo]
国民[こくみん, kokumin] Nation, Volk, Buerger [Add to Longdo]
国民宿舎[こくみんしゅくしゃ, kokuminshukusha] (japanische) Volksherberge [Add to Longdo]
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]
国王[こくおう, kokuou] Koenig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Koks [koːks] (n) , s.(m )
     coke
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top