Search result for

kloppe

(52 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kloppe-, *kloppe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kloppe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kloppe*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look! There's a fight. Let's watch this.Guck mal, die kloppen sich, da gehen wir hin. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Are you letting this arrogant, stupid birdbrain run this camp?Warum lässt er es an uns aus, wenn er von seinem Besen Kloppe kriegt? Everyone Has a Brother-in-Law (1967)
My boss wants to get rid of the sporty cars.Mein Boss will, dass ich die Sportwagen loskloppeAmerican Graffiti (1973)
I'm walking across the Alex, and in Landsbergerstrasse there's a scrap going on.Ich geh' über'n Alex und an der Landsberger Strasse da ist plötzlich 'ne Klopperei. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
Oh, it's a comparatively small hill, but it could represent quite a large problem for you, Mrs. Brown.Ich würde sie nicht abweisen, allerdings aus anderen Gründen als Sie. Sie wollten sie verschachern. Ihre Unschuld... für den schnöden Mammon verkloppen. Fanny Hill (1983)
I love watching two sweaty sinewy, nearly-naked guys bounce each other around.Ich sehe gern 2 schwitzende, sehnige, fast nackte Männer, die sich verkloppen. City Heat (1984)
What do you think is going on?Wenn er sich kloppen will, ist er bei Lee richtig. May 1864 - Late Autumn 1864 (1986)
What's to understand about a bunch of guys who have to prove themselves by beating each other's brains out?Was gibt es da zu verstehen? Dass eine Horde Jungs sich beweisen muss, indem sie einander zu Brei kloppen? Bloodsport (1988)
Yeah. Yeah? What?Wenn Tyson mich verkloppen will, muss er aufwachen und winseln. Do the Right Thing (1989)
Suppose l busted your head.Wie wäre es, wenn ich dich verkloppe. Wie... Do the Right Thing (1989)
I'll fuck you up quick two times! Two times!- Ich verkloppe dich Zwei Mal! Do the Right Thing (1989)
Man, I should fuck you up for saying that stupid shit alone!Dafür sollte ich dich verkloppen. Do the Right Thing (1989)
You know, Mookie, not for nothing, but if you were just a little bit taller, I'd kick you right in the ass for what you're thinking.Mookie, nichts für ungut, aber wenn du nur ein Stück größer wärst, würde ich dich verkloppen für das, was du denkst. Do the Right Thing (1989)
Yes, Gerry, don't you have anything better to do than to pick a fight with a moron?Ja, Gerry, hast du nichts Besseres zu tun... als dich mit einem Penner zu kloppen? We'll Follow the Sun (1990)
This would knock Maxwell House right offthe shelf, ifthe narcs wouldn't stop me at the border.Dies würde Maxwell House aus den Regalen kloppen, ... wenn die Drogenbullen mich nicht an der Grenze stoppen würden. Medicine Man (1992)
Bust him in the face if he gets outta hand.Schlag ihm in die Fresse. Mach mich los, dann verkloppe ich dich. Trespass (1992)
Untie me and I'll bust you. Don, I'm not gonna duke out some crazy old man.Ich verkloppe doch keinen ollen Alten. Trespass (1992)
They got in a brawl at Remi vautrot's pit stop.Es war in der Schänke. - Es gab plötzlich 'ne Klopperei, nur weil ich was vorsingen wollte. The Visitors (1993)
It's fun to smash things.Macht Spaß, Sachen kaputt zu kloppen. Marge on the Lam (1993)
No, hostile's like when I flatten a guy 'cause he looks at me the wrong way.- Nein! Bösartig ist, wenn ich einen verkloppe, der mich schief anguckt. Special Delivery (1994)
And when she said no, he started slapping' her up and shit.Als sie nein sagte, fing er an, sie zu verkloppen und so. Clockers (1995)
I hope the cops tan your hide!Hoffentlich verkloppen euch die Bullen! La Haine (1995)
I won't take hits for a homeboy gangsta I don't know.Hast du mich mal mit dem gesehen? Ich lass mich nicht für einen Schläger verkloppen. La Haine (1995)
They start fighting, and the Candid Camera guys have to break it up.Dann kloppen sie sich. Das war abartig. Das Team von der Sendung musste eingreifen. La Haine (1995)
It was a killer punch out.Riesenkloppe. Das war geil. La Haine (1995)
So, he met me and I offered to take it off his hands at a very reasonable price with the intention of punting it on myself to a guy I know in London.- Dann traf er mich. Ich machte einen vernünftigen Preis und hab vor, es weiter zu verkloppen an einen Typ in London. Trainspotting (1996)
'Got to whup George! 'Muß George verkloppen. When We Were Kings (1996)
Also, if they wanna be like me, I'm going to whup George Foreman, and when they see this I will have beaten him.Wenn sie wie ich sein wollen: Ich werde George Foreman verkloppen. Wenn sie dies sehen, hab ich ihn schon besiegt. When We Were Kings (1996)
Eat natural foods because we must whup Mr Tooth Decay.Eßt natürliche Nahrung, denn wir müssen Mr. Zahnfäule verkloppen. When We Were Kings (1996)
He'll get his whupping but I just have to wait.Er kriegt seine Kloppe, aber ich muß warten. When We Were Kings (1996)
But - it's good to be a winner, all I've got to do is whup Foreman.Es ist gut, ein Gewinner zu sein. Ich muß nur Foreman verkloppen. When We Were Kings (1996)
It's a big fucker, yeah?Das ist ja 'n Riesenklopper. The Jackal (1997)
-Queer-bashed by squirrels?...Eichhörnchen verkloppen können? Get Real (1998)
I can kick the shit out of kids in Red Bank and make myself a profit.Wenn ich Kids in Red Bank verkloppe, mach ich noch Profit. Dogma (1999)
I'll kick your arse, spastic!Du kriegst Kloppe, Spasti! Mifune (1999)
Those are real whoppers, hm?Das sind ja richtige Klopper, hm? Crazy (2000)
Shut up before I kick your ass.Dann sei still, sonst verkloppe ich dich Dudes (2001)
Scrappy-dappy-doo!Klapper-Dopper-Doo! Klopper! Scooby-Doo (2002)
Scrappy, for the 1000th time, there's no such thing as ghosts.Klopper, zum 1.000. Mal, es gibt so was wie Geister nicht. Scooby-Doo (2002)
Scrappy, I told you. No urinating on Daphne!Klopper, hab ich dir nicht gesagt, auf Daphne wird nicht uriniert? Scooby-Doo (2002)
- Scrappy Doo.- Klopper Doo. Scooby-Doo (2002)
The new, improved Scrappy.Der neue, verbesserte Klopper. Scooby-Doo (2002)
Because I'm Scrappy Dappy Doo. I've absorbed enough energy to... To rule the world with my all-powerful army!Denn ich Klopper Dopper Doo, habe genug Energie absorbiert, um die Welt zu beherrschen, mit meiner allmächtigen Armee. Scooby-Doo (2002)
Scrappy!Klopper! Scooby-Doo (2002)
Bad Scrappy!Böser Klopper! Scooby-Doo (2002)
Through the combined intuitive powers of Mystery Inc we've discovered the real villain behind this mystery is, in fact, Scrappy Cornelius Doo who, sadly, was corrupted by the power of the Daemon Ritus.Durch den kombinierten, intuitiven Einsatz der Mystery AG, haben wir festgestellt, dass der eigentliche Bösewicht in diesem Fall kein anderer ist als Klopper Cornelius Doo. Der bedauerlicherweise von der Macht des Dämon Ritus verdorben war. Scooby-Doo (2002)
I feel like pulling somebody's fingernails out with pliers. Did you know they nabbed Mickey the Giant?Ich hätt echt Bock, mir 2 Bekloppte zu schnappen und sie hammerhart zu verkloppen! Mortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
Call yourself a demon? I thought you were up for a proper fight.Du wolltest dich doch richtig kloppen. Get It Done (2003)
I was gonna beat their ass.Ich wollte sie verkloppen. Nighthawks (2003)
Then this bitch comes up to me. $25 ticket.Ich wollte sie verkloppen. Dann kommt so eine Schlampe an. $25-Strafzettel. Reapercussions (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
KLOPPENBURG    K L AA1 P AH0 N B ER0 G

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top