Search result for

kasus

(181 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kasus-, *kasus*, kasu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kasus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kasus*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tripitaka. Sutrapitaka. Saddharmapundarikasutraสัทธรรมปุณฑริกสูตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reita Takasugi of Akado. Got a problem?ไรกะ ทากาสุกิ แห่ง เอคาโด มีอะไรไหม? Gokusen: The Movie (2009)
Reita Takasugi, come out here!ไรตะ ทากาสุกิ ออกมานี่เสะ! Gokusen: The Movie (2009)
Takasugi took off.ทากาสุกิ เขาออกไปแล้ว Gokusen: The Movie (2009)
Takasugi...ทากาสุกิ.. Gokusen: The Movie (2009)
Takasugi...ทากาสุกิ.. Gokusen: The Movie (2009)
On the mound, Takasu, the third player....บนเนินคือ, ทากาสุ, ผู้เล่นคนที่ 3... . Ringu (1998)
For Kasuga samaสำหรับคาซุกะซาม่า Spirited Away (2001)
And her favourite Tulse Luper story is The Cassowary.Ihre Lieblingsgeschichte von Tulse Luper ist Der Kasuar. The Falls (1980)
When the plane exploded on the airstrip, a cassowary stepped from the wreckage and checked into the VIP lounge.Als das Flugzeug auf der Landebahn explodierte, entstieg ein Kasuar mit purpurnem Schnabel dem Wrack und begab sich in den VIP-Warteraum. The Falls (1980)
Capercaillie, lammergeyer, cassowary...Auerhahn, Lämmergeier, Kasuar... The Falls (1980)
Capercaillie, lammergeyer, cassowary...Auerhahn, Lämmergeier, Kasuar... The Falls (1980)
Capercaillie, lammergeyer, cassowary...Auerhahn, Lämmergeier, Kasuar... The Falls (1980)
She spoke Abcadefghan, and her favourite Tulse Luper story was The Cassowary.Sie sprach Abcadefghan, und ihre Lieblingsstory von Tulse Luper war Der Kasuar. The Falls (1980)
Stork, heron, swallow, swift, penguin, cassowary...Storch, Fischreiher, Schwalbe, Mauersegler, Pinguin, Kasuar... The Falls (1980)
Capercaillie, lammergeyer, cassowary,Auerhahn, Lämmergeier, Kasuar, The Falls (1980)
Capercaillie, lammergeyer, cassowary...Auerhahn, Lämmergeier, Kasuar... The Falls (1980)
Capercaillie, lammergeyer, cassowary...Auerhahn, Lämmergeier, Kasuar... The Falls (1980)
Capercaillie, lammergeyer, cassowary...Auerhahn, Lämmergeier, Kasuar... The Falls (1980)
Capercaillie, lammergeyer, cassowary...Auerhahn, Lämmergeier, Kasuar... The Falls (1980)
This is nothing. In the Caucasus it happens all the time.Im Kaukasus war's schlimmer. A Cruel Romance (1984)
No!Kasuga Sukuritsu ist ein Nationalheiliger. Knight of the Rising Sun (1986)
You, who believe in the divine right of the Uyoku... and of the boy, Kasuga Sukuritsu... shall choose in which manner these two shall die.Ihr, Verehrer des des göttlichen Anrechts von Uyoku und Anbeter des Jungen Kasuga Sukuritsu, ihr sollt entscheiden, auf welche Weise diese beiden Männer sterben werden. Knight of the Rising Sun (1986)
- Thank you, Mr. Amakasu.- Danke, Herr AmakasuThe Last Emperor (1987)
And Mr. Amakasu never says hello to me.Und Herr Amakasu grüßt mich nie. The Last Emperor (1987)
Ah, and our Mr. Amakasu... is the new chief of the Manchurian Motion Picture Studios.Und unser Herr Amakasu. Er ist der neue Direktor der mandschurischen Filmstudios. The Last Emperor (1987)
Mr. Amakasu is the most powerful man in Manchukuo.Herr Amakasu ist der mächtigste Mann in Mandschuko. The Last Emperor (1987)
Colonel Yoshioka and Mr. Amakasu!Oberst Yoshioka und Herr AmakasuThe Last Emperor (1987)
You worked in Amakasu's private office.Sie arbeiteten in Amakasus Privatbüro. The Last Emperor (1987)
and the entire suite of decorations and costumes needed to complete a two-year old production had been finally created and awaited the film crew in locations including lower Silesia, the Masuria Lake District and the Caucasus Mountains.Die Dekorationen und Kostüme, die zur Beendigung der 2 Jahre zuvor begonnenen Dreharbeiten notwendig waren, warteten in Breslau, in Masuren und im Kaukasus. On the Silver Globe (1988)
-Kasurinen, Taisto.- Kasurinen, Taisto. Ariel (1988)
Kasurinen.Kasurinen! Ariel (1988)
This court has sentenced Kasurinen as follows: for crimes of assault and attempted robbery - possession of an offensive weapon and resisting arrest -Das Gericht verurteilt den Angeklagten Kasurinen wegen schwerer Körperverletzung und versuchten Raubüberfalls, wegen Besitzes einer Stichwaffe und Widerstand gegen die Staatsgewalt, Ariel (1988)
Kasurinen.Kasurinen. Ariel (1988)
Kasurinen!Kasurinen! Ariel (1988)
Kasurinen, Taisto.Kasurinen, Taisto, Ariel (1988)
In front of these witnesses I ask you Irmeli Pihlaja - do you take Taisto Kasurinen as your lawful wedded husband - in sickness and in health?In Gegenwart dieser Zeugen frage ich Sie, Irmeli Pihjala, wollen Sie Taisto Kasurinen zu Ihrem rechtmässig angetrauten Ehemann nehmen und ihm beistehen in allen Lebenslagen? Ariel (1988)
Professor Kasuda from uptown.Professor Kasuda aus der Stadt. See No Evil, Hear No Evil (1989)
Wakasugi, sir.Wakasugi. Minbô no onna (1992)
Wakasugi, the bellboy.- Wen? Wakasugi, den Pagen. Minbô no onna (1992)
Are you Suzuki and Wakasugi?Seid ihr Suzuki und Wakasugi? Minbô no onna (1992)
Mr. Wakasugi. Yes.Herr Wakasugi. Minbô no onna (1992)
Wakasugi.Wakasugi. Minbô no onna (1992)
Hey, Wakasugi, I want to talk to you.Wakasugi, mit dir will ich reden. Minbô no onna (1992)
Hey, Wakasugi, did you hire this fucking lawyer?Wakasugi, hast du diese Schlampe angeheuert? Minbô no onna (1992)
Wakasugi, you made me lose face.Wakasugi, deinetwegen habe ich mein Gesicht verloren. Minbô no onna (1992)
I'll get you next, Wakasugi!Du bist der nächste, Wakasugi. Minbô no onna (1992)
This is our lead, Mr. KasuDies ist unser Hauptdarsteller, Herr KasuGetting Any? (1994)
Kasuf!Kasuf! Stargate (1994)
Like in Tolstoy's tales about the Caucasus.Das ist wie eine Kaukasuserzählung von Tolstoi. An Unforgettable Summer (1994)
If it's that big, the JASDF Kasuga base radar must have detected it, and be on alert.Wenn er so groß ist, hätte der Kasuga-Luftstützpunkt ihn längst auf seinem Schirm und Alarm gegeben. Gamera: Guardian of the Universe (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kasuHe know Kasumigaura.
kasuShe went to Takasu clinic.

CMU English Pronouncing Dictionary
KASUN    K AA1 S UW0 N

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かすみ, kasumi] (n) หมอก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
逸らかす[はぐらかす, hagurakasu] (vi ) หลบหลีก, หลีกเลี่ยง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
犯す[おかす, okasu] Thai: ก่อ(อาชญากรรม) English: to commit
犯す[おかす, okasu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate
犯す[おかす, okasu] Thai: ข่มขืน English: to rape
貸す[かす, kasu] Thai: ให้ยืม English: to lend
生かす[いかす, ikasu] Thai: ปล่อยให้มีอยู่
生かす[いかす, ikasu] Thai: ใช้ให้เป็นประโยชน์ English: to resuscitate
動かす[うごかす, ugokasu] Thai: ย้าย
任す[まかす, makasu] Thai: มอบหมาย English: to entrust
任す[まかす, makasu] Thai: ปล่อยให้คนอื่นทำ English: to leave to a person
溶かす[とかす, tokasu] Thai: หลอมละลาย English: to melt, to dissolve
明かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend
明かす[あかす, akasu] Thai: ผ่านเวลาไปจนสว่าง English: to pass
化する[かする, kasuru] Thai: เปลี่ยนสภาพกลายเป็น ใช้ต่อท้ายคำที่แสดงสภาพเพื่อทำให้เป็นกริยา English: to change into

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fall {m}; Kasus {m} [gramm.] | Nominativ {m}; erster Fall | Genitiv {m}; zweiter Fall | Dativ {m}; dritter Fall | Akkusativ {m}; vierter Fall | Instrumental {n}; fünfter Fall | Ablativ {m}; fünfter Fall | Präpositiv {m}; sechster Fall | Vokativ {m} (Anredefall); sechster Fallcase | nominative case | genitive case | dative case | accusative case | instrumental case | ablative case | prepositional case | vocative case [Add to Longdo]
Kasuar {m} (Laufvogel in Papua-Neuginea und Teilen Australiens) [ornith.]cassowary [Add to Longdo]
Kasuistik {f}; Anwendung von Grundsätzen auf Einzelfällecasuistry [Add to Longdo]
Kasusendung {f}; Endung {f} | Kasusendungen {pl}; Endungen {pl}case ending | case endings [Add to Longdo]
Bennetkasuar {m} [ornith.]Dwarf Cassowary [Add to Longdo]
Helmkasuar {m} [ornith.]Dobble-wattled Cassowary [Add to Longdo]
Einlappenkasuar {m} [ornith.]One-wattled Cassowary [Add to Longdo]
Kaukasusbirkhuhn {n} [ornith.]Caucasian Black [Add to Longdo]
Kaukasuskönigshuhn {n} [ornith.]Caucasian Snowcock [Add to Longdo]
Kaukasus {m}the Caucasus Mountains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〆粕;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄粕[しめかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake [Add to Longdo]
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
おちゃらかす[, ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of [Add to Longdo]
お腹を空かす;お腹をすかす[おなかをすかす, onakawosukasu] (exp,v5s) (See お腹を空かせる) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
かすかす[, kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just [Add to Longdo]
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice [Add to Longdo]
かすんだ[, kasunda] (adj-f) {comp} grayed [Add to Longdo]
じゃかすか[, jakasuka] (adv,adv-to) with gusto [Add to Longdo]
すかす[, sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air [Add to Longdo]
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
ちょろまかす[, choromakasu] (v5s,vt) to pilfer; to filch; to snaffle; to pocket [Add to Longdo]
どうかすると[, doukasuruto] (exp) there is a tendency; there is a possibility [Add to Longdo]
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
ひけらかす[, hikerakasu] (v5s,vt) to show off; to make a display (e.g. of wealth) [Add to Longdo]
ほかす[, hokasu] (v5s,vt) (ksb [Add to Longdo]
ほっぽかす[, hoppokasu] (v5s) (obsc) (col) to leave; to skip out [Add to Longdo]
ほっぽらかす[, hopporakasu] (v5s,vt) to neglect; to abandon [Add to Longdo]
ぼやかす[, boyakasu] (v5s,vt) (See 暈す) to make ambiguous [Add to Longdo]
まやかす[, mayakasu] (v5s,vt) to cheat; to swindle; to deceive [Add to Longdo]
アウトフォーカス[, autofo-kasu] (n) soft focus (photography, film) (wasei [Add to Longdo]
アクセスを許可する[アクセスをきょかする, akusesu wokyokasuru] (exp,vs-i) {comp} to permit access [Add to Longdo]
アセチレン系炭化水素[アセチレンけいたんかすいそ, asechiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルキン) alkyne [Add to Longdo]
アフリカ水牛[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer) [Add to Longdo]
アフリカ菫[アフリカすみれ;アフリカスミレ, afurika sumire ; afurikasumire] (n) (uk) African violet [Add to Longdo]
アミカス・キュリエ;アミカス・キューリー;アミカス・キュリィ[, amikasu . kyurie ; amikasu . kyu-ri-; amikasu . kyurii] (n) amicus curiae; friend of the court [Add to Longdo]
アメリカスペイン戦争[アメリカスペインせんそう, amerikasupein sensou] (n) Spanish-American War [Add to Longdo]
アメリカ篠懸の木[アメリカすずかけのき;アメリカスズカケノキ, amerika suzukakenoki ; amerikasuzukakenoki] (n) (uk) (See ボタンの木) American sycamore (Platanus occidentalis) [Add to Longdo]
イカ墨;烏賊墨[いかすみ(烏賊墨);イカすみ(イカ墨), ikasumi ( ika sumi ); ika sumi ( ika sumi )] (n) squid ink [Add to Longdo]
ウィンドウを最大化する[ウィンドウをさいだいかする, uindou wosaidaikasuru] (exp,vs-i) {comp} (See 最大化ボタン) to maximize a window's size; to maximise a window's size [Add to Longdo]
エキノコックス;エキノコッカス[, ekinokokkusu ; ekinokokkasu] (n) echinococcus (lat [Add to Longdo]
エキノコックス症;エキノコッカス症[エキノコックスしょう(エキノコックス症);エキノコッカスしょう(エキノコッカス症), ekinokokkusu shou ( ekinokokkusu shou ); ekinokokkasu shou ( ekinokokkasu shou )] (n) echinococcosis; hydatid disease [Add to Longdo]
エチレン系炭化水素[エチレンけいたんかすいそ, echiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルケン) alkene; olefin; olefine [Add to Longdo]
エンジンを吹かす[エンジンをふかす, enjin wofukasu] (exp,v5s) to rev up the engine [Add to Longdo]
オートフォーカス[, o-tofo-kasu] (n) auto focus [Add to Longdo]
カーカス[, ka-kasu] (n) (1) carcass (inner body of a car tyre) (tire); (2) carcase [Add to Longdo]
カスカラサグラダ[, kasukarasagurada] (n) cascara sagrada [Add to Longdo]
カスガマイシン[, kasugamaishin] (n) kasugamycin [Add to Longdo]
カスケーディングスタイルシート[, kasuke-deingusutairushi-to] (n) {comp} cascade style sheets; CSS [Add to Longdo]
カスケード[, kasuke-do] (adj-na,n) cascade [Add to Longdo]
カスケードシャワー[, kasuke-doshawa-] (n) cascade shower [Add to Longdo]
カスケードメニュー[, kasuke-domenyu-] (n) {comp} cascading menu [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] (n) {comp} cascaded carry [Add to Longdo]
カスケード表示[カスケードひょうじ, kasuke-do hyouji] (n) {comp} cascade [Add to Longdo]
カスケット[, kasuketto] (n) casket [Add to Longdo]
カスター[, kasuta-] (n) caster [Add to Longdo]
カスタード[, kasuta-do] (n) custard [Add to Longdo]
カスタードクリーム[, kasuta-dokuri-mu] (n) custard cream [Add to Longdo]
カスタードプディング[, kasuta-dopudeingu] (n) custard pudding [Add to Longdo]
カスタードプリン[, kasuta-dopurin] (n) custard pudding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] Ikat, a type of woven silk; Kasuri [Add to Longdo]
[xx, ㄒ˙, ] Japanese kokuji, pronounced kasugai, cramp; binding; fig. a bond between people [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
カスケード[かすけーど, kasuke-do] cascade [Add to Longdo]
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
カスタマ[かすたま, kasutama] customer [Add to Longdo]
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support [Add to Longdo]
カスタマイズ[かすたまいず, kasutamaizu] customize (vs) [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カスタム[かすたむ, kasutamu] custom (a-no) [Add to Longdo]
カスタムLSI[カスタムエルエスアイ, kasutamueruesuai] custom LSI [Add to Longdo]
カスタムコントロール[かすたむこんとろーる, kasutamukontoro-ru] custom control [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
カスタムチップ[かすたむちっぷ, kasutamuchippu] custom chip, ASIC [Add to Longdo]
フォーカス[ふぉーかす, fo-kasu] focus [Add to Longdo]
仮数[かすう, kasuu] mantissa (e.g. of a logarithm) [Add to Longdo]
加数[かすう, kasuu] addend [Add to Longdo]
被加数[ひかすう, hikasuu] augend, summand [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中州[なかす, nakasu] Sandbank_in_einem_Fluss [Add to Longdo]
乾かす[かわかす, kawakasu] trocknen (tr) [Add to Longdo]
任す[まかす, makasu] ueberlassen, anvertrauen [Add to Longdo]
侵す[おかす, okasu] einfallen (in_ein_Land), antasten, verletzen [Add to Longdo]
冒す[おかす, okasu] -wagen, riskieren, befallen, schaden [Add to Longdo]
冷やかす[ひやかす, hiyakasu] mit_jemanden_seinen_Spass_treiben [Add to Longdo]
動かす[うごかす, ugokasu] bewegen [Add to Longdo]
化かす[ばかす, bakasu] behexen [Add to Longdo]
唆す[そそのかす, sosonokasu] verfuehren, verleiten, ueberreden, aufwiegeln, aufhetzen [Add to Longdo]
寝かす[ねかす, nekasu] ins_Bett_schicken [Add to Longdo]
尽かす[つかす, tsukasu] (vollkommen) aufbrauchen [Add to Longdo]
抜かす[ぬかす, nukasu] auslassen, weglassen [Add to Longdo]
散らかす[ちらかす, chirakasu] zerstreuen, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
明かす[あかす, akasu] (die Nacht) verbringen, gestehen [Add to Longdo]
更かす[ふかす, fukasu] lange_aufbleiben [Add to Longdo]
沸かす[わかす, wakasu] zum_Kochen_bringen, zum_Sieden_bringen [Add to Longdo]
溶かす[とかす, tokasu] aufloesen, loesen, schmelzen [Add to Longdo]
犯す[おかす, okasu] begehen, verueben, verletzen, uebertreten [Add to Longdo]
甘やかす[あまやかす, amayakasu] verwoehnen, verziehen [Add to Longdo]
生かす[いかす, ikasu] wiederbeleben, beleben, leben_lassen [Add to Longdo]
硫化水素[りゅうかすいそ, ryuukasuiso] Schwefelwasserstoff [Add to Longdo]
胃下垂[いかすい, ikasui] Magensenkung [Add to Longdo]
脅かす[おびやかす, obiyakasu] drohen, bedrohen, einschuechtern [Add to Longdo]
脅かす[おびやかす, obiyakasu] drohen, bedrohen, einschuechtern [Add to Longdo]
脳下垂体[のうかすいたい, noukasuitai] Hirnanhang [Add to Longdo]
解かす[とかす, tokasu] kaemmen [Add to Longdo]
負かす[まかす, makasu] besiegen [Add to Longdo]
貸す[かす, kasu] verleihen, leihen, vermieten [Add to Longdo]
透かす[すかす, sukasu] durchsehen, Raum_lassen [Add to Longdo]
飽かす[あかす, akasu] uebersaettigen, jemanden_ermueden, jemanden_langweilen [Add to Longdo]
驚かす[おどろかす, odorokasu] in_Erstaunen_setzen, ueberraschen, erschrecken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top