Search result for

kastrat

(56 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kastrat-, *kastrat*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kastrat มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kastrat*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cas-tra-tion! Cas-tra-tion...Kastration! City of Women (1980)
- Rotation is castration.Und Rotation ist Kastration! The Devil You Know (1981)
Yeah, castrated. Lobotomized.Ja, Kastration und Lobotomie. The Ice Pirates (1984)
It may be burial alive or castration.Für den einen ist es, lebendig begraben zu werden, für den anderen Kastration. 1984 (1984)
My favourite, Rinaldo, the first I wrote for London, was popular at the time, although castrati were not so much thought of by Englishmen,Meine Lieblingsoper, Rinaldo, die erste, die ich für London schrieb, war zu ihrer Zeit sehr beliebt, obwohl Kastraten bei den Engländern nicht so gut ankamen, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
He's being fixed today.Die Kastration sollte heute sein. Knight of the Juggernaut (1985)
- It's called citizen's castration.- Kastration durch eine Zivilperson. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
Tiny Tim, The Chipmunks' Greatest Hits, A Castrato Christmas.Tiny Tim, Chipmunks Größte Hits, Weihnachten mit Kastraten... Whacking Day (1993)
Don't tell me you want to rave to me again about the advantages of your castration.Sagt bloß, ihr wollt mir schon wieder von den Vorzügen euer Kastration vorschwärmen. Felidae (1994)
Maybe he'd calm down if we had him fixed!Vielleicht wird er ruhig durch eine Kastration! The Flintstones (1994)
Yvonne Yung, Lawrence Ng, Wong Kwong-Leung Starring: Yvonne Yung, Lawrence Ng, Wong Kwong-Leung Castration.Oder Kastration. A Chinese Torture Chamber Story (1994)
And miss a televised "Bobbitizing"?Wir verpassen eine öffentliche Komplett-Kastration? Flight of the Bumblebee (1995)
The hook is really a phallic symbol. Ultimately castrated.Der Haken ist nur ein Phallussymbol für Kastration. I Know What You Did Last Summer (1997)
Caning? Castration?Züchtigung, Kastration? The Routine (1997)
They were threatening castration! Uh-huh. Are we gonna split hairs here?Die haben mit Kastration gedroht. The Big Lebowski (1998)
Castration!Kastration! Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
Double castration!Doppelte Kastration! Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
But if you could get the judge to see the lawsuit as an alternative to castration, he may be more agreeable.Wenn man dem Richter klar machen könnte, dass ein Verfahren... die Alternative zur Kastration wäre, würde er es positiver sehen. Alone Again (1998)
-Castration.- Kastration. I Dream of Jeannie Cusamano (1999)
Spaying and neutering reversal procedures on level three.Rolle! Sitz! Sterilisations- und Kastrations- Umkehrungseingriffe auf Ebene 3. Cats & Dogs (2001)
Then neuters.Dann Kastration. Dr. Dolittle 2 (2001)
Get off my toe, or you'll sing castrati with a glee club.Zurück, oder Sie enden als KastratThe Curse of the Jade Scorpion (2001)
I'd rather sell my nuts to a castrati.Eher verkauf ich meine Eier an einen Kastraten. Life as a House (2001)
-What! ?- Kastration. More Ants in the Pants (2002)
It's not the partial castration he's worried about.Das Problem ist oft nicht die Teilkastration. The Family Jewels (2003)
Castration?Kastration? The Family Jewels (2003)
It's a mostly all- female cast and it's called The Castration Sonata.Die Kastrations-Sonate hat eine größtenteils weibliche Besetzung. Melinda and Melinda (2004)
See, that's why my film, The Castration Sonata, puts male sexuality in perspective.Deshalb rückt mein Film Die Kastrations- Sonate männliche Sexualität ins rechte Licht. Melinda and Melinda (2004)
Several pet owners feel, particularly men for some reason, that neutering a pet emasculates the owner somehow or they may just want their children to someday experience the "miracle of life", so to speak.So manche Tierbesitzer haben den Eindruck, aus irgendeinem Grund insbesondere Männer, dass die Kastration eines Haustiers irgendwie den Besitzer entmannen würde - oder sie möchten irgendwann ihre Kinder das "Wunder des Lebens" erleben lassen. Earthlings (2005)
CASTRATIONKASTRATION Earthlings (2005)
Castration is also done without painkillers or anesthetic, and will supposedly produce a more fatty grade of meat.Die Kastration erfolgt auch ohne Schmerzmittel oder Betäubung und soll angeblich ein fetteres Fleisch ergeben. Earthlings (2005)
A reversible birth control option for dogs may one day replace neutering.Eine reversible Geburtenkontrolle für Hunde könnte eines Tages Kastration ersetzen. Southland Tales (2006)
For the same reason he's been systematically trying to emasculate me and sterilize me.Wieso sollte er sonst systematisch versuchen, mich zu entmannen, bis hin zur Kastration? You, Me and Dupree (2006)
You know I've never done a neutering before?Ihr wisst, dass ich vorher noch nie eine Kastration gemacht habe? Federated Resources (2006)
"Well, castrating me is definitely the first step toward achieving that particular goal. "Und ich: Das hast du ja nun fast erreicht, mit dieser Kastration. P.S. I Love You (2007)
It's not surgery. It's castration.Das ist keine Chirurgie, sondern eine Kastration. XXY (2007)
But at least I don`t hump the couch any more.Na ja, so wie ich die Kastration überstanden hab'. Ja, wie denn? Private Valentine: Blonde & Dangerous (2008)
My poor little gelding.Mein armer kleiner KastratSlip of the Tongue (2008)
If we castrate boys, 1 out of 2 end up dying.Bei der Kastration stirbt gut die Hälfte der Jungen. The Divine Weapon (2008)
Rape, murder, castration.Vergewaltigung, Mord, Kastration. Doghouse (2009)
Oh, yes, Pope Pius IX's great castration.Stimmt, die Große Kastration von Papst Pius IX. Angels & Demons (2009)
As in, the family dog seriously needs a neuter. Wow.So wie in der Hund der Familie braucht dringend eine Kastration. All Dogs Go to Heaven (2010)
I've been Googling chemical castration all morning.Ich habe den ganzen Morgen nach chemische Kastration gegoogelt. Camping Trip (2010)
After six years of dissections, castrations, and shoving my arm up a cow's ass more times than I care to remember, by the end of that day, I knew I'd be a Cornell graduate of Veterinary Science.Sechs Jahre lang hatte ich Sektionen und Kastrationen durchgeführt und Finger und Arme öfter in einem Kuhanus gehabt, als mir lieb war. Aber heute war Schluss damit: Ich würde Veterinär-Absolvent der Cornell-Uni sein. Water for Elephants (2011)
They were given a choice no doubt-- castration or the wall.Sie hatten die Wahl-- Kastration oder die Mauer. The Kingsroad (2011)
I'm talking about the importance of neutering here, people!Kastration ist wichtig. Mean Girls 2 (2011)
Castration!Wo waren wir? - Kastration. The Loneliest Planet (2011)
Chinese castration.Chinesische Kastration. - Kastration, ja. The Loneliest Planet (2011)
Or castration anxiety.Oder Kastrationsangst. Bombshells (2011)
I know a shelter that's offering free neutering.Ich kenne eine Unterkunft, die kostenlose Kastration anbietet. Out of the Past (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eunuch {m}; Eunuche {m}; Kastrat {m}eunuch [Add to Longdo]
Kastration {f} | Kastrationen {pl}castration | castrations [Add to Longdo]
Kastrationskomplex {m} | Kastrationskomplexe {pl}castration complex | castration complexes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kastrat [kastraːt] (n) , s.(m )
     eunuch
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top