Search result for

karins

(107 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -karins-, *karins*, karin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา karins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *karins*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Karin?KarinField of Dreams (1989)
Karin?KarinVarg Veum - Skriften på veggen (2010)
Vipers don't love, Karina. They poison.พวกงูเห่าน่ะ รักใครไม่เป็นหรอก พวกมันพิษร้าย Loyal and True (2008)
Jesse finally ends it with Karina once and for all.เจซซี่ตัดใจเลิกกับคารีน่าจนได้ในที่สุด Loyal and True (2008)
Well, 'cause Karina was her first love.ก็ คารีน่าเป็นรักครั้งแรกนี่นะ Loyal and True (2008)
An investigation by Luminara Unduli led to the discovery of Queen Karina the Great, whose hive-mind could reanimate dead Geonosian soldiers.จากการสืบสวนของลูมินาร่า อันดูลิ นำไปสู่การค้นพบราชินีคาริน่าผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเครื่องควบคุมจิตของเธอสามารถปลุกชีพ ทหารจีโอโนเซียนที่ตายแล้วขึ้นมาได้ Brain Invaders (2009)
- Karin?- แคริน? World War Z (2013)
Karin!แคริน! World War Z (2013)
- Karin!- แคริน! World War Z (2013)
Karin, to the right.แคริน ทางขวา World War Z (2013)
Need anything, Karin?อยากได้อะไรมั้ย แคริน? World War Z (2013)
- Karin...- แคริน... World War Z (2013)
- Excuse me. Karin.- อะไรเหรอ? World War Z (2013)
Where's Karin?แครินล่ะ? World War Z (2013)
Thierry, why didn't Karin answer?เธียรี่ ทำไมแครินถึงไม่รับสาย? World War Z (2013)
Karin.KarinThrough a Glass Darkly (1961)
Hey, Karin, dinner's ready!- ไม่มี แคริน อาหารเย็นพร้อมแล้ว Field of Dreams (1989)
A few years later, Karin was born.2-3 ปีต่อมา แครินก็เกิด Field of Dreams (1989)
Trust me, Karin. It's not funny. The man is sick.เชื่อพ่อ แคริน มันไม่ตลก ผู้ชายคนนั้นสติไม่ค่อยดี Field of Dreams (1989)
Very sick. Karin, honey, get your book bag. Let's go!แคริน ถ้าลูกทานอิ่มแล้วล่ะก็ ไปหยิบกระเป๋า เร็ว Field of Dreams (1989)
Just a minute, Karin.- อีกสักครู่ แคริน Field of Dreams (1989)
In a minute, Karin!- อีกครู่เดียว แคริน Field of Dreams (1989)
Mr. Jackson, this is my wife Annie and my daughter Karin.คุณแจ็คสัน นี่ภรรยาผม แอนนี่ และลูกสาวผม แคริน Field of Dreams (1989)
Karin, honey, what are you watching?- แคริน หนูดูอะไรอยู่จ้ะ Field of Dreams (1989)
Karin! Ray! Dinner!แคริน เรย์ อาหารเย็น Field of Dreams (1989)
Give Karin a hug for me, and I love you.กอดแครินแทนผมที ผมรักคุณ Field of Dreams (1989)
Karin, come here.- แคริน Field of Dreams (1989)
Karin, please!แคริน ได้โปรด Field of Dreams (1989)
Hi. This is my daughter Karin.นี่ลูกสาวผม แคริน Field of Dreams (1989)
Karin, this is my ...แคริน นี่คือพ่อของ... Field of Dreams (1989)
Hiya, Karin.สวัสดีจ้ะ แคริน Field of Dreams (1989)
Karina and Cruz were two of our best agents.คารินา กับ ครูซ เป็นสองคนที่เยี่ยมที่สุดขององค์กร Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Sounds like a librarian.Klingt wie 'ne BibliothekarinThe Wanderers (1979)
Karin, finish your food.Karin, jetzt iss endlich. Papi... The Lift (1983)
Go brush your teeth and go to bed.Los, Zähneputzen und ab ins Bett. Du auch, KarinThe Lift (1983)
Princess Karina of argon, you pirate ro...Die von Prinzessin Karina von Argon, du Piraten... (Roboter summt) The Ice Pirates (1984)
Put me down!KARINA: The Ice Pirates (1984)
I'll cut it off!KARINA: Ich schneide ihn ab! The Ice Pirates (1984)
I'll have every ship in the galaxy after your filthy hides!KARINA: Ich lasse euch von sämtlichen Schiffen der Galaxie jagen! The Ice Pirates (1984)
What about the black ones?KARINA: Was ist mit den Schwarzen? The Ice Pirates (1984)
So what do you think, then, nanny?KARINA: Was meinst du, Nanny? The Ice Pirates (1984)
Isn't that the...Sind das nicht die... KARINA: The Ice Pirates (1984)
Princess Karina!ZORN: Prinzessin Karina! The Ice Pirates (1984)
Can I speak with you for a moment?Kann ich Euch einen Moment sprechen? KARINA: The Ice Pirates (1984)
Should be in zagora in, uh, about three days.In etwa 3 Tagen sollten wir in Zagora sein. KARINA: The Ice Pirates (1984)
Which are?KARINA: Die da wären? The Ice Pirates (1984)
Uh, not anymore.JASON: Jetzt nicht mehr. KARINA: The Ice Pirates (1984)
Is that because you consider yourself so charming that this galaxy couldn't survive without you?KARINA: Ist das, weil Sie sich so charmant finden, dass die Galaxie nicht ohne Sie existieren könnte? The Ice Pirates (1984)
Princess Karina escaped in the warship as planned.Prinzessin Karina ist wie geplant im Kriegsschiff entkommen. The Ice Pirates (1984)
I promise.- Wirklich? KARINA: The Ice Pirates (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
karin"Er, Karin ..., shouldn't we call it a night soon?" "No! No quitting while ahead! Next time I'll win for sure!"

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมกมัน [n.] (mōkman) EN: Ivory ; Darabela ; Karingi ; Lanete   

CMU English Pronouncing Dictionary
KARIN    K EH1 R IH2 N
KARINO    K EH2 R IY1 N OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbildung {f} von Bibliothekaren / Bibliothekarinneneducation of librarians [Add to Longdo]
Auskunftsbibliothekarin {f}reference librarian [Add to Longdo]
Bibliothekar {m}; Bibliothekarin {f} | Bibliothekare {pl}librarian | librarians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かりん糖(ateji);花林糖(ateji)[かりんとう, karintou] (n) (uk) fried dough cake [Add to Longdo]
オカリナ[, okarina] (n) ocarina (type of flute) (ita [Add to Longdo]
カリニ肺炎[カリニはいえん, karini haien] (n) pneumocystis carinii pneumonia [Add to Longdo]
カリンバ[, karinba] (n) kalimba (bnt [Add to Longdo]
サッカリン[, sakkarin] (n) saccharin [Add to Longdo]
ムスカリン[, musukarin] (n) muscarine [Add to Longdo]
メスカリン[, mesukarin] (n) mescaline [Add to Longdo]
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P) [Add to Longdo]
仮にも[かりにも, karinimo] (adv) even for an instant; even as a joke [Add to Longdo]
仮の差止;仮の差し止め[かりのさしとめ, karinosashitome] (n) temporary injunction; preliminary injunction [Add to Longdo]
仮の宿り[かりのやどり, karinoyadori] (n) temporary dwelling; this transient world [Add to Longdo]
仮の親[かりのおや, karinooya] (n) foster parent; expedient parent [Add to Longdo]
仮の世[かりのよ, karinoyo] (n) this transient world [Add to Longdo]
仮の名[かりのな, karinona] (n) alias; assumed name [Add to Longdo]
仮の命[かりのいのち, karinoinochi] (n) this transient life [Add to Longdo]
仮寝[かりね, karine] (n,vs) siesta; nap; catnap; stopping at an inn [Add to Longdo]
仮入学[かりにゅうがく, karinyuugaku] (n) provisional enrollment; provisional enrolment [Add to Longdo]
仮入部[かりにゅうぶ, karinyuubu] (n) provisional club enrolment (school, etc.); trial period in a club [Add to Longdo]
仮納税[かりのうぜい, karinouzei] (n) tax payment under protest [Add to Longdo]
仮納付[かりのうふ, karinoufu] (n) provisional payment (of a fine) [Add to Longdo]
仮縫い[かりぬい, karinui] (n,vs) temporary sewing; basting [Add to Longdo]
仮名[かめい(P);かりな(ok);けみょう(ok), kamei (P); karina (ok); kemyou (ok)] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P) [Add to Longdo]
花梨;花林;花櫚;榠樝[かりん;カリン, karin ; karin] (n) (1) (uk) (not 榠樝) Burmese rosewood (Pterocarpus indicus); angsana; amboyna; amboina; (2) (uk) (not 花林 or 花櫚) flowering quince (of genus Chaenomeles) (Pseudocydonia sinensis); Chinese quince (Chaenomeles sinensis); (3) (uk) (only 花梨 or カリン) quince (Cydonia oblonga) [Add to Longdo]
過燐酸[かりんさん, karinsan] (n) superphosphate [Add to Longdo]
過燐酸石灰[かりんさんせっかい, karinsansekkai] (n) superphosphate of lime [Add to Longdo]
掛の人;係の人[かかりのひと, kakarinohito] (n) official in charge; person in charge [Add to Longdo]
刈り根[かりね, karine] (n) stubble [Add to Longdo]
雁の使い[かりのつかい, karinotsukai] (n) (a) letter [Add to Longdo]
雁の文[かりのふみ, karinofumi] (n) (a) letter [Add to Longdo]
雁の便り[かりのたより, karinotayori] (n) (a) letter [Add to Longdo]
許りに[ばかりに, bakarini] (adv) (uk) (simply) because; on account of [Add to Longdo]
光に満ちた空[ひかりにみちたそら, hikarinimichitasora] (n) sky suffused with light [Add to Longdo]
光の速さ[ひかりのはやさ, hikarinohayasa] (n) the speed of light [Add to Longdo]
借り主;借主[かりぬし, karinushi] (n) (1) borrower; debtor; (2) tenant; lessee; renter [Add to Longdo]
借り逃げ[かりにげ, karinige] (n) running away from a debt [Add to Longdo]
借り名[かりな, karina] (n) borrowed name [Add to Longdo]
借人[かりにん, karinin] (n) borrower [Add to Longdo]
狩りに行く[かりにいく, kariniiku] (exp,v5k-s) to go hunting [Add to Longdo]
石狩鍋[いしかりなべ, ishikarinabe] (n) Ishikari stew; salmon stew; salmon and vegetable stew with miso and butter [Add to Longdo]
知らぬは亭主許り也[しらぬはていしゅばかりなり, shiranuhateishubakarinari] (exp) (id) Only the husband does not know [Add to Longdo]
秤にかける;計りにかける(iK)[はかりにかける, hakarinikakeru] (exp,v1) (1) to weigh on a scale; (2) to weigh up options; to compare pros and cons [Add to Longdo]
罷り成らぬ;罷りならぬ[まかりならぬ, makarinaranu] (exp) (uk) not be allowed; must not [Add to Longdo]
物解りの良い;物判りの良い;物分かりの良い[ものわかりのいい;ものわかりのよい, monowakarinoii ; monowakarinoyoi] (n) sensible; understanding [Add to Longdo]
分かり悪い;分かりにくい;分かり難い(oK);判り難い;解り悪い(oK);解り難い[わかりにくい, wakarinikui] (adj-i) hard to understand; incomprehensible; unintelligible [Add to Longdo]
名ばかりの王[なばかりのおう, nabakarinoou] (n) a king in name only [Add to Longdo]
預かり人[あずかりにん, azukarinin] (n) person left in charge of one's belongings [Add to Longdo]
憚り乍ら[はばかりながら, habakarinagara] (adv) with all due respect ...; I venture to say ...; Excuse me, but ... [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仮縫い[かりぬい, karinui] Anprobe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top