Search result for

kari

(79 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kari-, *kari*
Possible hiragana form: かり
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hari-kari(ฮา'ร'คา'รี) n. ดูhara-kiri

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Vipers don't love, Karina. They poison.พวกงูเห่าน่ะ รักใครไม่เป็นหรอก พวกมันพิษร้าย Loyal and True (2008)
Jesse finally ends it with Karina once and for all.เจซซี่ตัดใจเลิกกับคารีน่าจนได้ในที่สุด Loyal and True (2008)
Well, 'cause Karina was her first love.ก็ คารีน่าเป็นรักครั้งแรกนี่นะ Loyal and True (2008)
An investigation by Luminara Unduli led to the discovery of Queen Karina the Great, whose hive-mind could reanimate dead Geonosian soldiers.จากการสืบสวนของลูมินาร่า อันดูลิ นำไปสู่การค้นพบราชินีคาริน่าผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเครื่องควบคุมจิตของเธอสามารถปลุกชีพ ทหารจีโอโนเซียนที่ตายแล้วขึ้นมาได้ Brain Invaders (2009)
KARIGURASHI NO ARRIETTYอาริเอทตี้ คนจิ๋วหัวใจคับฟ้า Arrietty (2010)
Karis and naa'leth are the greatest warriors of our coven.คาริส กับ นาริส เป็นสุดยอดนักรบของเผ่าเรา Nightsisters (2011)
Naa'leth and karis, serve your sister well.นาริส กับ คาริส รับใช้พี่สาวเจ้าอย่างเต็มที่นะ Nightsisters (2011)
- Karin?- แคริน? World War Z (2013)
Karin!แคริน! World War Z (2013)
- Karin!- แคริน! World War Z (2013)
Karin, to the right.แคริน ทางขวา World War Z (2013)
Need anything, Karin?อยากได้อะไรมั้ย แคริน? World War Z (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kari"Er, Karin ..., shouldn't we call it a night soon?" "No! No quitting while ahead! Next time I'll win for sure!"

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเหรี่ยง[n. prop.] (Karīeng) EN: Karen ; Yang ; Kariang   FR: Karen [m]
โมกมัน [n.] (mōkman) EN: Ivory ; Darabela ; Karingi ; Lanete   

CMU English Pronouncing Dictionary
KARI    K EH1 R IY0
KARIM    K ER0 IY1 M
KARIN    K EH1 R IH2 N
KARIS    K EH1 R IY0 Z
KARIBU    K EH2 R IY1 B UW0
KARIMI    K AA0 R IY1 M IY0
KARINO    K EH2 R IY1 N OW0
KARIOTIS    K AA2 R IY0 OW1 T IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Karim    (n) (k a r ii1 m)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
カリキュラム[かりきゅらむ, karikyuramu] (n) หลักสูตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
狩り[かり, kari] (n ) (ฮัน'ทิง) n. การล่า,การล่าสัตว์,การค้นหา adj. เกี่ยวกับการล่าสัตว์,เกี่ยวกับการล่าหรือค้นหา
仮置き[かりおき, karioki] (n ) การวางไว้ชั่วคราว
カリスマ[かりすま, karisuma] พรสวรรค์
仮に[かりに, karini] (adv ) สมมติว่า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
借りる[かりる, kariru] Thai: ยืม English: to borrow

German-Thai: Longdo Dictionary
Karikatur(n) |die, pl. Karikaturen| ภาพล้อเลียน, การ์ตูนล้อเลียน
karikieren(v) |karikierte, hat karikiert| เขียนภาพล้อ, เขียนการ์ตูนล้อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karikatur {f}; Zerrbild {n} | Karikaturen {pl}caricature | caricatures [Add to Longdo]
Karikatur {f}; Cartoon {n} | Karikaturen {pl}cartoon | cartoons [Add to Longdo]
Karikaturist {m}caricaturist [Add to Longdo]
Karikaturist {m}cartoonist [Add to Longdo]
karierento chequer [Br.]; to checker [Am.] [Add to Longdo]
kariert; schachbrettartig; gescheckt {adj}chequered [Br.]; checkered [Am.] [Add to Longdo]
karikativcaricatural [Add to Longdo]
karikieren | karikierend | karikiertto cartoon | cartooning | cartooned [Add to Longdo]
karikieren | karikierend | karikiert | er/sie karikiertto caricature | caricaturing | caricatured | he/she caricatures [Add to Longdo]
karitativ; wohltätig {adj} | karitativer | am karitativstencharitable | more charitable | most charitable [Add to Longdo]
kariös {adj} [med.]carious [Add to Longdo]
Karibenbläßhuhn {n} [ornith.]Caribbean Coot [Add to Longdo]
Karibentaube {f} [ornith.]Jamaican Band-tailed Pigeon [Add to Longdo]
Karibenvireo {m} [ornith.]St Andrew Vireo [Add to Longdo]
Karibischer Riff-Falterfisch {m} (Chaetodon sedentarius) [zool.]painted reef butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake [Add to Longdo]
お叱り;御叱り[おしかり, oshikari] (n) (hon) (See 叱り) scolding [Add to Longdo]
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
かりん糖(ateji);花林糖(ateji)[かりんとう, karintou] (n) (uk) fried dough cake [Add to Longdo]
かり子[かりこ, kariko] (n) (arch) maid in an Osaka brothel [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
がっかりするな[, gakkarisuruna] (exp) cheer up! [Add to Longdo]
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刈羽[Yì yǔ, ㄧˋ ㄩˇ, ] Kariba or Kariwa, Japanese name; Kariwa, site of Japanese nuclear power plant near Niigata 新潟 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
仮ポインタ[かりポインタ, kari pointa] dummy pointer [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] dummy argument, parameter [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
仮原文[かりげんぶん, karigenbun] pseudo-text [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
仮手続[かりてつづき, karitetsuduki] dummy procedure [Add to Longdo]
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] dummy array [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
カリフォルニア州[かりふぉるにあしゅう, kariforuniashuu] Kalifornien [Add to Longdo]
[かり, kari] vorlaeufig, provisorisch, probeweise [Add to Longdo]
仮縫い[かりぬい, karinui] Anprobe [Add to Longdo]
借りる[かりる, kariru] entleihen, leihen, mieten [Add to Longdo]
刈り入れ[かりいれ, kariire] -Ernte [Add to Longdo]
刈り取る[かりとる, karitoru] maehen, abmaehen, ernten, abernten [Add to Longdo]
刈り込む[かりこむ, karikomu] schneiden, beschneiden, stutzen [Add to Longdo]
戯画[ぎが, giga] Karikatur [Add to Longdo]
狩り[かり, kari] -Jagd [Add to Longdo]
狩り小屋[かりごや, karigoya] Jagdhuette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top