ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kilobyte

K IH1 L OW0 B AY2 T   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kilobyte-, *kilobyte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kilobyte[N] กิโลไบต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kilobyte(กิโลไบต์) ใช้ตัวย่อว่า KB มีค่าเท่ากับ 1,024 (2 ยกกลง 10) ไบต์ เช่น ถ้าพูดว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 64 เคไบต์ หมายความว่า มีเนื้อที่ในหน่วยความจำ 65,536 ไบต์ สามารถเก็บตัวอักขระได้ 65,536 ตัวอักขระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kilobyte (KB)กิโลไบต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobyte (KB)กิโลไบต์ (เคบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิโลไบต์[N] Kilobyte, See also: Kbyte, Syn. เคไบต์, ขนาดหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
กิโลไบต์[N] kilobyte, See also: 1,024 bytes, Example: ดอสที่ยืดได้นี้สามารถใช้หน่วยความจำได้มากกว่า 640 กิโลไบต์, Thai definition: จำนวน 1,024 ไบต์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิโลไบต์[n.] (kilōbait) EN: kilobyte ; 1,024 bytes ; Kbyte   

CMU English Pronouncing Dictionary
KILOBYTE K IH1 L OW0 B AY2 T
KILOBYTES K IH1 L OW0 B AY2 T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千字节[qiān zì jié, ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] kilobyte [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kilobyte {n}kilobyte [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キロバイト[, kirobaito] (n) {comp} kilobyte; kB [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kilobyte
   n 1: a unit of information equal to 1000 bytes [syn: {kilobyte},
      {K}, {KB}, {kB}]
   2: a unit of information equal to 1024 bytes [syn: {kilobyte},
     {kibibyte}, {K}, {KB}, {kB}, {KiB}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 kilobyte /kilobit/ 
  kilobyte

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Kilobyte /kiːloːbait/ 
  kilobyte

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 kilobyte /kilobitə/
  1. kilobyte
  2. kilobyte

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top