Search result for

killin

(63 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -killin-, *killin*
English-Thai: Longdo Dictionary
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
killing[ADJ] ถึงตาย, Syn. fatal, mortal, lethal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด,การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia

English-Thai: Nontri Dictionary
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
killing by misadventureการฆ่าคนโดยไม่เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killing of unborn personการฆ่าทารกในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Killingการฆ่า, การฆ่าทำลาย [การแพทย์]
Killing, Intracellularทำลายเชื้อภายในเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're killing him!ทำอะไรของแก? ! Committed (2008)
Killing us...ฉันขอโทษ... อย่าทำร้ายเขาอีกนะ! Committed (2008)
Something's down here, killing everyone.มีอะไรอยู่ที่นี้ มันฆ่าทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
Who is killing everyone?ใครฆ่าทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
We could remove the other one, but since it's not killing her,เราเอาอีกข้างออกก็ได้ ถ้ามันไม่เป็นอันตรายต่อเธอ Not Cancer (2008)
Chemo's not killing anything.คีโมไม่ได้ฆ่าทุกๆอย่าง Not Cancer (2008)
We might be able to stop it from killing him.เราอาจทำได้/\ หยุดมันก่อนที่จะฆ่าเขา Adverse Events (2008)
When my father died, I wound up killing a patient.ตอนพ่อผมตาย. \ .ผมตื่นขึ้นมา ฆ่าคนไข้ และเกลียดมนุษย์ Birthmarks (2008)
Whatever's killing the dad's kidneys is gonna kill the kid's too.สิ่งที่ทำให้ไตพ่อพัง ก็จะทำให้ไตลูกพังด้วย Joy (2008)
Stomach's killing me.ท้องกำลังฆ่าผม The Itch (2008)
It was killing her.มันกำลังฆ่าเธอ Emancipation (2008)
But since she's still dying, the arsenic obviously wasn't killing her.แต่ตอนนี้เธอก็ยังคงกำลังจะตาย เห็นได้ชัดว่าอาร์เซนิคไม่ได้ฆ่าเธอ Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
killinAll this walking is killing the soles of my feet and my toes. I wonder if I have the right size shoes.
killinA time bomb went off in the airport killing thirteen people.
killinBrokers made a killing because of the high yen.
killinDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
killinFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
killinHe is just killing time.
killinHe made a killing by investing in the stock market.
killinI abhor killing animals.
killinI'm killing myself to meet the deadline.
killinI'm killing time.
killinI've got a toothache. The pain is killing me.
killinMy back is killing me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดีลอบสังหาร[N] assassination, See also: killing, Syn. คดีลอบฆ่า, Example: เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีลอบสังหาร จนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน, Thai definition: คดีเกี่ยวกับการลอบทำร้ายบุคคลให้ถึงแก่ความตาย
ฆาตกรรม[N] murder, See also: killing, slaying, homicide, manslaughter, Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร, Example: คดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญประชาชนในขณะนี้ก็คือคดีฆาตกรรมพยานคดีเพชร, Thai definition: การฆ่าคน
การเข่นฆ่า[N] killing, Example: ไม่มีใครปรารถนาเห็นการเข่นฆ่าทำลายซึ่งกันและกัน
การฆ่าฟัน[N] killing, Example: การฆ่าฟันนำมาซึ่งการสูญเสียเลือดเนื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฆ่าคน[n. exp.] (kān khā khon) EN: murder ; killing   FR: meurtre [m]
การฆ่าคนโดยเจตนา[n. exp.] (kān khā khon dōi jēttanā) EN: malicious killing   
คดีลอบสังหาร[n. exp.] (khadī løpsanghān) EN: assassination ; killing   FR: assassinat [m] ; meutre [m]
ไว้ชีวิต[v. exp.] (wai chīwit) EN: spare another's life ; avoid killing ; give quarter to   
วินิบาต[n.] (winibāt) EN: killing ; destruction   FR: tuerie [f] ; destruction [f]
ยาแก้ปวด[n. exp.] (yā kaē pūat) EN: anodyne pain-killing drug ; painkiller (medicine) ; analgesic ; anesthetic   FR: médicament antidouleur [m] ; antidouleur [m] ; analgésique [m] ; antalgique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KILLIN    K IH1 L IH2 N
KILLING    K IH1 L IH0 NG
KILLINGS    K IH1 L IH0 NG Z
KILLINGER    K IH1 L IH0 NG ER0
KILLINGTON    K IH1 L IH0 NG T AH0 N
KILLINGBECK    K IH1 L IH0 NG B EH2 K
KILLINGSWORTH    K IH1 L IH0 NG Z W ER2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
killing    (v) (k i1 l i ng)
killings    (n) (k i1 l i ng z)
killingly    (a) (k i1 l i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキルアップ[, sukiruappu] (n) reskilling (wasei [Add to Longdo]
ハカピック[, hakapikku] (n) spiked club used for killing seals (nor [Add to Longdo]
一挙両全[いっきょりょうぜん, ikkyoryouzen] (n) killing two birds with one stone; serving two ends [Add to Longdo]
一挙両得[いっきょりょうとく, ikkyoryoutoku] (n) killing two birds with one stone; serving two ends [Add to Longdo]
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] (exp) killing two birds with one stone; (P) [Add to Longdo]
厭世自殺[えんせいじさつ, enseijisatsu] (n,vs) killing oneself out of despair (disgust with life) [Add to Longdo]
厭魅;魘魅[えんみ, enmi] (n) killing someone with a magical curse [Add to Longdo]
暇潰し(P);暇つぶし[ひまつぶし, himatsubushi] (n) waste of time; killing time; (P) [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top