Search result for

keeping

(73 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keeping-, *keeping*, keep
English-Thai: Longdo Dictionary
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keeping[N] การรักษา, See also: การปกป้อง, Syn. charge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keeping(คี'พิง) n. ความสอดคล้อง,ความเข้ากับ,การดูแล,การผดุงไว้,การเก็บรักษา,การเฝ้า,การสงวนไว้, Syn. custody
bookkeepingn. วิชาการทำบัญชี,การทำบัญชี
housekeepingn. การดูแลบ้าน,การเรือน,เคหกรรม
peacekeepingn. การักษาสันติภาพ
safekeeping(เซฟ'คีพิง) n. การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง,การอารักขา
shop keepingn. การดูแลร้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
keeping(n) การเฝ้า,การดูแล,การอารักขา,การคุ้มครอง,การเก็บรักษา
bookkeeping(n) การทำบัญชี
housekeeping(n) การดูแลบ้านเรือน,การบ้านการเรือน,เคหกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
keeping a gambling houseเจ้าสำนักการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping houseการหลบหนี้ล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping the peaceการทำทัณฑ์บนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which did indeed include keeping everything as isไหนคุณว่าต้องการเก็บทุกอย่างไว้อย่างนี้ Chuck in Real Life (2008)
Keeping your pride and getting nothing or taking a riskเก็บความภาคภูมิใจ และเหมือนไม่ได้รับอะไร หรือ จะเสี่ยง Pret-a-Poor-J (2008)
Then why are you keeping score?งั้นก็อย่าห่วงเรื่องการทำคะแนน Committed (2008)
You think I need help keeping house in line?คุณคิดว่าฉันต้องการความช่วยเหลือ\ เพื่อให้เฮาส์อยู่ในกรอบ Adverse Events (2008)
How long you plan on keeping me from going home?อีกนานเท่าไหร่ที่คุณจะให้ผมกลับบ้าน Adverse Events (2008)
Been keeping an eye on the clock like you said.พยายามบังคับตาให้มองนาฬิกา แบบที่คุณบอก Joy (2008)
Keeping an open line of communicationเก็บหนทางที่จะสื่อสารไว้ดีกว่า Last Resort (2008)
Don't you worry about keeping watch, Merlin!เจ้าอย่ากังวลกับการรอคอยนัก เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm tired of keeping things from my dad.ผมเหนื่อยที่ต้องคอยเก็บอะไรต่ออะไรจากพ่อ And How Does That Make You Kill? (2008)
I'm tired of keeping things from my dad.ผมเหนื่อยที่ต้องเก็บข้าวของอะไรจากพ่อ And How Does That Make You Kill? (2008)
So busy keeping the King company maybe you'll be made his concubineอยู่ข้างกายพระองค์ทุกเวลาอย่างนี้ หรือท่านจะเป็นที่รักยิ่งกว่านางสนม Portrait of a Beauty (2008)
Whatever it is, you can't be buggered. I hope you're keeping it safe.ยังไงก็ตาม คุณคงจะไม่เหนื่อยมากนะ ผมหวังว่าคุณจะเก็บมันไว้ที่ปลอดภัยแล้วกัน The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keepingA-hahaha, you really are bad at keeping secrets.
keepingBefore we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.
keepingBy the way, how many of you are keeping a diary?
keepingDay after alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
keepingGrandmother makes a practice of keeping early hours.
keepingHe avoids keeping company with those ladies.
keepingHe fell into the habit of keeping late hours.
keepingHe has a habit of keeping the door open.
keepingHe has been keeping company with Ann for three months.
keepingHe has been keeping company with Mary for three years.
keepingHe is capable of keeping a secret when he wants to.
keepingHe is in the habit of keeping early hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผดุง[N] keeping, See also: maintenance, holding, reserving, retaining, upholding, Syn. การรักษา, การธำรงไว้, Example: หลักกฎหมายที่ปรับให้เข้ากับระเบียบโลกใหม่ คือ การผดุงไว้ซึ่งหลักการสิทธิเสรีภาพมนุษยชน และประชาธิปไตย
การแก้หน้า[N] saving one's face, See also: keeping one's face, Example: การแก้หน้าหรือกู้หน้าเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นนั้น ไม่ทำให้ครอบครัวของเขามีสภาพจิตที่ดีขึ้นมาเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl   FR: couvre-plat [m]
หอไตร[n.] (høtrai) EN: hall for keeping the scriptures ; temple repository for the Buddhist scriptures ; tripitaka hall   
การบัญชี[n.] (kān banchī) EN: bookkeeping ; accounting   FR: comptabilité [f]
การแก้หน้า[n. exp.] (kān kaē nā) EN: saving one's face ; keeping one's face   
การเก็บรักษาสินค้า[n.] (kān kepraksā sinkhā) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation   
การเก็บสินค้า[n.] (kān kep sinkhā) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation   
การลงบัญชี[n. exp.] (kān long banchī) EN: bookkeeping   
การเรือน[n.] (kān reūoen) EN: housework ; housekeeping   FR: ménage [m]
การถือธุดงค์[n. exp.] (kān theū thudong) EN: pilgrimage keeping   
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[org.] (Khana Raksā Khwām Rīeprøi Haengchāt) EN: National Peace Keeping Council (NPKC)   

CMU English Pronouncing Dictionary
KEEPING    K IY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keeping    (v) (k ii1 p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wahrung {f} einer Frist; Fristwahrung {f}keeping of a term [Add to Longdo]
zuhabendkeeping closed [Add to Longdo]
zuhaltendkeeping shut [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO [Add to Longdo]
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]
ハイブツール[, haibutsu-ru] (n) hive tool (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
ハウスキーピング[, hausuki-pingu] (n) housekeeping [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
ブックキーピング[, bukkuki-pingu] (n) bookkeeping [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
延命[えんめい(P);えんみょう(ok), enmei (P); enmyou (ok)] (n,vs,adj-no) keeping alive longer; prolonging life; life extension; life-support; (P) [Add to Longdo]
夏越し[なつごし, natsugoshi] (n) keeping over the summer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハウスキーピング[はうすきーぴんぐ, hausuki-pingu] housekeeping [Add to Longdo]
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keep \Keep\ (k[=e]p), v. t. [imp. & p. p. {Kept} (k[e^]pt); p.
   pr. & vb. n. {Keeping}.] [OE. k[=e]pen, AS. c[=e]pan to keep,
   regard, desire, await, take, betake; cf. AS. copenere lover,
   OE. copnien to desire.]
   1. To care; to desire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I kepe not of armes for to yelp [boast]. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold; to restrain from departure or removal; not to let
    go of; to retain in one's power or possession; not to
    lose; to retain; to detain.
    [1913 Webster]
 
       If we lose the field,
       We can not keep the town.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That I may know what keeps me here with you.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       If we would weigh and keep in our minds what we are
       considering, that would instruct us. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to remain in a given situation or condition; to
    maintain unchanged; to hold or preserve in any state or
    tenor.
    [1913 Webster]
 
       His loyalty he kept, his love, his zeal. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Keep a stiff rein, and move but gently on.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense it is often used with prepositions and
      adverbs, as to keep away, to keep down, to keep from,
      to keep in, out, or off, etc. "To keep off impertinence
      and solicitation from his superior." --Addison.
      [1913 Webster]
 
   4. To have in custody; to have in some place for
    preservation; to take charge of.
    [1913 Webster]
 
       The crown of Stephanus, first king of Hungary, was
       always kept in the castle of Vicegrade. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   5. To preserve from danger, harm, or loss; to guard.
    [1913 Webster]
 
       Behold, I am with thee, and will keep thee. --Gen.
                          xxviii. 15.
    [1913 Webster]
 
   6. To preserve from discovery or publicity; not to
    communicate, reveal, or betray, as a secret.
    [1913 Webster]
 
       Great are thy virtues . . . though kept from man.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. To attend upon; to have the care of; to tend.
    [1913 Webster]
 
       And the Lord God took the man, and put him into the
       garden of Eden, to dress it and to keep it. --Gen.
                          ii. 15.
    [1913 Webster]
 
       In her girlish age, she kept sheep on the moor.
                          --Carew.
    [1913 Webster]
 
   8. To record transactions, accounts, or events in; as, to
    keep books, a journal, etc.; also, to enter (as accounts,
    records, etc. ) in a book.
    [1913 Webster]
 
   9. To maintain, as an establishment, institution, or the
    like; to conduct; to manage; as, to keep store.
    [1913 Webster]
 
       Like a pedant that keeps a school.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Every one of them kept house by himself. --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   10. To supply with necessaries of life; to entertain; as, to
     keep boarders.
     [1913 Webster]
 
   11. To have in one's service; to have and maintain, as an
     assistant, a servant, a mistress, a horse, etc.
     [1913 Webster]
 
        I keep but three men and a boy.   --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To have habitually in stock for sale.
     [1913 Webster]
 
   13. To continue in, as a course or mode of action; not to
     intermit or fall from; to hold to; to maintain; as, to
     keep silence; to keep one's word; to keep possession.
     [1913 Webster]
 
        Both day and night did we keep company. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        Within this portal as I kept my watch. --Smollett.
     [1913 Webster]
 
   14. To observe; to adhere to; to fulfill; not to swerve from
     or violate; to practice or perform, as duty; not to
     neglect; to be faithful to.
     [1913 Webster]
 
        I have kept the faith.        --2 Tim. iv.
                          7.
     [1913 Webster]
 
        Him whom to love is to obey, and keep
        His great command.          --Milton.
     [1913 Webster]
 
   15. To confine one's self to; not to quit; to remain in; as,
     to keep one's house, room, bed, etc.; hence, to haunt; to
     frequent. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        'Tis hallowed ground;
        Fairies, and fawns, and satyrs do it keep. --J.
                          Fletcher.
     [1913 Webster]
 
   16. To observe duly, as a festival, etc.; to celebrate; to
     solemnize; as, to keep a feast.
     [1913 Webster]
 
        I went with them to the house of God . . . with a
        multitude that kept holyday.     --Ps. xlii. 4.
     [1913 Webster]
 
   {To keep at arm's length}. See under {Arm}, n.
 
   {To keep back}.
     (a) To reserve; to withhold. "I will keep nothing back
       from you." --Jer. xlii. 4.
     (b) To restrain; to hold back. "Keep back thy servant
       also from presumptuous sins." --Ps. xix. 13.
 
   {To keep company with}.
     (a) To frequent the society of; to associate with; as,
       let youth keep company with the wise and good.
     (b) To accompany; to go with; as, to keep company with
       one on a voyage; also, to pay court to, or accept
       attentions from, with a view to marriage. [Colloq.]
       
 
   {To keep counsel}. See under {Counsel}, n.
 
   {To keep down}.
     (a) To hold in subjection; to restrain; to hinder.
     (b) (Fine Arts) To subdue in tint or tone, as a portion
       of a picture, so that the spectator's attention may
       not be diverted from the more important parts of the
       work.
 
   {To keep good hours} or {To keep bad hours}, to be
    customarily early (or late) in returning home or in
    retiring to rest.
 
   {To keep house}.
     (a) To occupy a separate house or establishment, as with
       one's family, as distinguished from {boarding}; to
       manage domestic affairs.
     (b) (Eng. Bankrupt Law) To seclude one's self in one's
       house in order to evade the demands of creditors.
 
   {To keep one's hand in}, to keep in practice.
 
   {To keep open house}, to be hospitable.
 
   {To keep the peace} (Law), to avoid or to prevent a breach of
    the peace.
 
   {To keep school}, to govern, manage and instruct or teach a
    school, as a preceptor.
 
   {To keep a stiff upper lip}, to keep up one's courage.
    [Slang]
 
   {To keep term}.
     (a) (Eng. Universities) To reside during a term.
     (b) (Inns of Court) To eat a sufficient number of dinners
       in hall to make the term count for the purpose of
       being called to the bar. [Eng.] --Mozley & W.
 
   {To keep touch}. See under {Touch}, n.
 
   {To keep under}, to hold in subjection; hence, to oppress.
 
   {To keep up}.
     (a) To maintain; to prevent from falling or diminution;
       as, to keep up the price of goods; to keep up one's
       credit.
     (b) To maintain; to continue; to prevent from ceasing.
       "In joy, that which keeps up the action is the desire
       to continue it." --Locke.
 
   Syn: To retain; detain; reserve; preserve; hold; restrain;
     maintain; sustain; support; withhold. -- To {Keep}.
 
   Usage: {Retain}, {Preserve}. Keep is the generic term, and is
      often used where retain or preserve would too much
      restrict the meaning; as, to keep silence, etc. Retain
      denotes that we keep or hold things, as against
      influences which might deprive us of them, or reasons
      which might lead us to give them up; as, to retain
      vivacity in old age; to retain counsel in a lawsuit;
      to retain one's servant after a reverse of fortune.
      Preserve denotes that we keep a thing against agencies
      which might lead to its being destroyed or broken in
      upon; as, to preserve one's health; to preserve
      appearances.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keeping \Keep"ing\, n.
   1. A holding; restraint; custody; guard; charge; care;
    preservation.
    [1913 Webster]
 
       His happiness is in his own keeping. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Maintenance; support; provision; feed; as, the cattle have
    good keeping.
    [1913 Webster]
 
       The work of many hands, which earns my keeping.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Conformity; congruity; harmony; consistency; as, these
    subjects are in keeping with each other; his levity is not
    in keeping with the seriousness of the occasion.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. (Paint.) Harmony or correspondence between the different
    parts of a work of art; as, the foreground of this
    painting is not in keeping.
    [1913 Webster]
 
   {Keeping room}, a family sitting room. [New Eng. & Prov.
    Eng.]
 
   Syn: Care; guardianship; custody; possession.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keeping
   n 1: conformity or harmony; "his behavior was not in keeping
      with the occasion"
   2: the responsibility of a guardian or keeper; "he left his car
     in my keeping" [syn: {guardianship}, {keeping},
     {safekeeping}]
   3: the act of retaining something [syn: {retention}, {keeping},
     {holding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top