ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kahn

K AA1 N   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kahn-, *kahn*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Not since the days of Lucian. -I know that, Kahn.-ไม่ได้พักตั้งแต่ยุคของลูเซียน/ฉันรู้,คาห์น Underworld (2003)
Tell me, Kahn.บอกข้าสิ คาห์น Underworld (2003)
I need to speak with Kahn.ฉันต้องการจะพูดกับคาห์น Underworld (2003)
The end of wrath of Kahn.จุดจบของความโกรธเกรี้ยวของKahn (นักสถาปนิกชื่อดังมั้ง - -*) Faith (2010)
Did you hear about the party at Noel Kahn's?รู้เรื่องปาร์ตี้ ที่บ้านโนเอลมั้ย? To Kill a Mocking Girl (2010)
I could tell them I'm going to Noel Kahn's party.ฉันจะอ้างว่า ไปปาร์ตี้ของโนเอล To Kill a Mocking Girl (2010)
This is Noel Kahn.นี่โนเอล คาห์น Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
Something new has been added. Noel Kahn inspecting the troops.ข่าวล่ามาเร็ว โนเอล คาห์น กำลังสำรวจทัพ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
You get the whole package with Noel Kahn.โนเอล คาห์น มีครบทุกอย่าง Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
Hey, what did Noel Kahn say to you after the memorial?โนเอล พูดอะไรกับเธอหลังงาน? The Perfect Storm (2010)
Hey, I saw Noel Kahn hug you, and he did not wanna let go.ฉันเห็นโนเอล กอดเธอไม่ปล่อย The Perfect Storm (2010)
This is Noel kahn.นี่คือโนเอล คาห์น Moments Later (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
KAHN    K AA1 N
KAHNG    K AA1 NG
KAHN'S    K AA1 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡恩[Kǎ ēn, ㄎㄚˇ ㄣ, ] Kahn, #40,385 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kahn {m}rowing boat [Add to Longdo]
Kahn {m}; Schute {f} | Kähne {pl}; Schuten {pl}barge | barges [Add to Longdo]
Kahn {m}tub [Add to Longdo]
Kahnführer {m}bargemen [Add to Longdo]
Kahnschnabel {m} [ornith.]Boat-billed Heron [Add to Longdo]
Kahnschnabeltyrann {m} [ornith.]Boat-billed Tody Tyrant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーン[, ka-n] (n) (1) kern; (2) Kahn; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
舟遊び[ふなあそび, funaasobi] Kahnfahrt, das_Rudern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Kahn
   n 1: United States architect (born in Estonia) (1901-1974) [syn:
      {Kahn}, {Louis Isadore Kahn}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Kahn /kaːn/ 
  boat; rowing boat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top