Search result for

juxes

(86 entries)
(0.6356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juxes-, *juxes*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา juxes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *juxes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juxta    [PRF] ใกล้
juxtapose    [VT] นำมาวางข้างๆกันเพื่อเปรียบเทียบ, See also: นำมาวางติดกันเพื่อเทียบเคียง
juxtaposition    [N] การวางติดกันเพื่อเทียบเคียง, See also: การวางข้างๆกันเพื่อเปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juxta-ข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juxtapositionตำแหน่งเคียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juxtapositional dissimilation; contiguous dissimilationการแผกแยก(เสียง)ติดต่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
juxtapyloric-เคียงไพลอรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juxtaspinal-เคียงกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contiguous dissimilation; juxtapositional dissimilationการแผกแยกเสียงติดต่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cortical, Juxtaก้อนขนาดเล็กยื่นออกไปจากคอร์เท็กซ์ [การแพทย์]
Glomeruli, Juxtamedullaryโกลเมอรูไลที่อยู่เคียงข้างกับเนื้อในของไต [การแพทย์]
Juxtaข้างเคียง [การแพทย์]
Juxtaepiphyseal Portionด้านลำกระดูก [การแพทย์]
Juxtaglomerular Apparatusจักซ์ตาโกลเมอรุลาร์ อัพพาราตัส; จักซ์ตาโกลเมอรูลาร์ แอปพาราตัส, ไต; จัคซทาโกลเมอรูล่าแอพพาราตัส [การแพทย์]
Juxtaglomerular, Renin Producingจักซ์ตาโกลเมอรูลาร์เซลล์ที่สร้างเรนิน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juxta-ข้าง,ข้างเคียง,ใกล้
juxtapose(จัคซฺ'ทะโพซ) vt. วางข้าง ๆ ,วางแนบ,เรียงชิดกัน
juxtaposition(จัคซทะโพซิซ'เชิน) n. การวางชิดกัน,การวางเคียงกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
juxtaposition(n) การวางติดกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The classic interpretation of the first act juxtaposed with the radicalตีความหมายงานคลาสสิกในองก์แรกเทียบกับ The Age of Dissonance (2009)
People may think it's irony but it's really just an unfortunate juxtaposition of events.ผู้คนคิดว่ามันเป็นการเหน็บแนมแต่มันแต่เหตุบังเอิญที่โชคไม่ดีเท่านั้นเอง The Bones on the Blue Line (2010)
I-I don't understand the juxtaposition.ฉัน... ฉันไม่เข้าใจการเปรียบเทียบนั่น The Predator in the Pool (2010)
This juxtaposition tells us there's more going on with him than we realize.เมื่อนำมาเทียบแบบนี้บอกเราได้ว่า มันมีอะไรเกี่ยวกับเขา มากกว่าที่เรารู้ Devil's Night (2010)
Behold--a photo of our masked vigilante juxtaposed with issues from my own Marvel collection.ดูซิ! รูปของนายหน้ากากศาลเตี้ยของเรา วางอยู่ข้างๆชุดหนังสือมาร์เวล ในคอลเลคชั่นของฉัน Heroes and Villains (2011)
The juxtaposition of funerals and a killing...การตีข่าวงศพและการฆ่า The Twist in the Plot (2013)
Listen, we are having fun.Aber das ist doch bloß 'n JuxThe Party 2 (1982)
What did you think, I made all this up?Mache ich das alles etwa aus Jux und Dollerei? Hanky Panky (1982)
They're just having a joke.Das war doch nur ein JuxOne Deadly Summer (1983)
He's got some prank.Er macht sich 'n JuxFriday the 13th Part VI: Jason Lives (1986)
- Calm dowln, it was juist a pralnk.- Keine Aufregung, es war nur ein JuxGothic (1986)
"The next job I shall do, I shall clip the ladys' ears off just for jolly wouldn't you?Das nächste Mal schneide ich der Dame nur aus Jux die Ohren ab, dann verpacke ich die Ohren und schicke sie der Polizei. Episode #1.1 (1988)
"The next job I do I shall clip the lady's ears off and send them to the police officers just for jolly."Das nächste Mal schneide ich der Dame nur aus Jux die Ohren ab, dann verpacke ich die Ohren und schicke sie der Polizei. Episode #1.1 (1988)
- What, all that bunk about "cut the ears off, just for jolly"?Lies ihn vor. Den ganzen Mist von wegen "aus Jux die Ohren abschneiden"? Episode #1.2 (1988)
Just for jolly.Nur aus Jux... Episode #1.2 (1988)
We just carrying on.Wir juxen nur. Driving Miss Daisy (1989)
Oscar and Junior been doing cleaning here for 15 years. Never carried on before!Oscar und Junior machen meine Böden seit 15 Jahren ohne Herumzujuxen. Driving Miss Daisy (1989)
That's the humor of it.Aus Jux und Dollerei! Henry V (1989)
No time for frivolity.Keine Zeit für Jux und Ulk. Rock of Ages (1992)
[ Gasps ] You're not gonna hunt me for sport are you?willst du mich aus Jux und ToIIererei jagen? Marge on the Lam (1993)
- It's a prank. - What?- Wahrscheinlich ein JuxThe Game (1997)
You may think this is just some sort of prank.Sie werden dies womöglich für einen Jux halten. The Eel (1997)
I want a child.Jux und Tollerei? Ich will ein Kind. The Big Lebowski (1998)
Michelle wanted to play a practical joke... so she turned the headlights off... and waited for the first car to pass by and flash us.Aus Jux machte sie die Scheinwerfer aus und wartete. Bis der erste Wagen kam und die Lichthupe benutzte. Urban Legend (1998)
Besides, if you're gonna knock off someone for fun you're not gonna take on an armed officer.Und wenn man jemanden aus Jux und tollerei angreift, dann sicher keinen bewaffneten Offizier. Objects in Motion (1998)
I know our home office has to call you guys for insurance reasons, but, un, this is probably just a crank, some guy making a joke?Ich weiß, dass wir Sie aus Versicherungsgründen hinzuziehen müssen, aber das Ganze ist doch bestimmt nur ein JuxFolie a Deux (1998)
As long as it isn't just for a thrill ride.Wenn' nicht nur Jux ist. I Want Love (2001)
E-ticket?Eine Jux-Dauerkarte? I Want Love (2001)
We went in as a goof.Es war ein JuxThe Telltale Moozadell (2001)
I was just having some fun.Das war doch nur ein harmloser Juxe. Enough (2002)
If you have any self-doubt, you have eighty microts to exit... after which your Juxtowi crystal will be activated.Sollte jemand an sich selbst zweifeln, dann hat er 80 Microts Zeit, um zu gehen... danach wird Ihr Juxtowi Kristall aktiviert. Mental as Anything (2003)
Of course, nowadays people get married for fun.Manche heiraten sogar nur aus JuxYou Jump, I Jump, Jack (2004)
It's not like I did it for kicks.Unabsichtlich! Ich hab's nicht aus Jux getan. Kiss Kiss Bang Bang (2005)
Just for giggles.Nur so aus JuxCome Home (2005)
RELAX, MAN.Das wird'n JuxG'Night Stalker (2005)
WE'LL ALL BE THERE. IT'S GONNA BE A HOOT.Ein Jux"? G'Night Stalker (2005)
Mathematical joke.Ein mathematischer JuxThe Da Vinci Code (2006)
If you think it's a hoax, you're off base.Wenn Du meinst, das ist ein Jux, liegst Du daneben. The Night Listener (2006)
It was hilarious.Aus Jux. Es war zum Schieflachen. One More Kiss (2006)
And dresses up like a clown for kicks?Und sich aus Jux als Clown anzieht? Everybody Loves a Clown (2006)
It was just made up. It's like one of those "Seven Wonders of the School".Es ist eines der aus Jux erfundenen "sieben Schulwunder". The Perfect World of Kai (2007)
It's funny.Ist doch alles JuxThe Life Before Her Eyes (2007)
I mean, I was just goofing around.Ich habe nur einen kleinen Jux gemacht. Mr. Monk Makes a Friend (2007)
But a normal person realizes it's only in fun, sir.Wir machen das unter uns auch. Der Unterschied ist, dass ein normaler Mensch begreift, dass es nur Jux ist. Ben X (2007)
Do you know what these guys do for kicks?Dann wissen sie was diese Typen aus Jux und Tollerei tun? Jus in Bello (2008)
...said it was probably a hoax.Sie sagten, es sei sicher ein JuxThe Bank Job (2008)
The horror...Der Horror ... ~ The Big Bang Theory S02E19 ~ ~ The Dead Hooker Juxtaposition ~ The Dead Hooker Juxtaposition (2009)
I was being facetious.Ok? Es war ein JuxAmerican Pie Presents: The Book of Love (2009)
I know what facetious means, dick face.Ich weiß, was ein Jux ist, Vollpfosten. American Pie Presents: The Book of Love (2009)
None of you ever see my practical jokes coming, do you?Keiner von euch sieht je meine Juxe kommen, oder? The Gothowitz Deviation (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทาบ[v.] (thāp) EN: bring against ; lay flat against ; lay side by side ; put alongside ; put on top of ; place on top of ; lay on top of ; overlay   FR: accoler ; juxtaposer

CMU English Pronouncing Dictionary
JUXTAPOSE    JH AH2 K S T AH0 P OW1 Z
JUXTAPOSED    JH AH2 K S T AH0 P OW1 Z D
JUXTAPOSITION    JH AH2 K S T AH0 P AH0 Z IH1 SH AH0 N
JUXTAPOSITIONS    JH AH2 K S T AH0 P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juxtapose    (v) (jh uh2 k s t @ p ou1 z)
juxtaposed    (v) (jh uh2 k s t @ p ou1 z d)
juxtaposes    (v) (jh uh2 k s t @ p ou1 z i z)
juxtaposing    (v) (jh uh2 k s t @ p ou1 z i ng)
juxtaposition    (n) (jh uh2 k s t @ p @ z i1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebeneinanderstellung {f}juxtaposition [Add to Longdo]
Scherz {m}; Jux {m}; Spaß {m} | Scherze {pl}frolic | frolics [Add to Longdo]
nebeneinander stellen; nebeneinanderstellen [alt] | nebeneinander stellend; nebeneinanderstellend [alt]to juxtapose | juxtaposing [Add to Longdo]
scherzen; juxen; Jux machen; veräppeln | scherzend; juxend; veräppelnd | gescherzt; gejuxt; veräppeltto kid | kidding | kidded [Add to Longdo]
stellte nebeneinenderjuxtaposed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
併置;並置[へいち, heichi] (n,vs) juxtaposition; placing side by side [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并列[bìng liè, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] stand side by side; be juxtaposed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top