ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jenny!

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jenny!-, *jenny!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me, Jenny!ฉัน, เจนนี่! Jenny, Juno (2005)
Jenny!เจนนี่! Jenny, Juno (2005)
Jenny!เจนนี่! Jenny, Juno (2005)
Jenny!เจนนี่! Jenny, Juno (2005)
Jenny!เจนนี่! Jenny, Juno (2005)
Jenny!เจนนี่! Jenny, Juno (2005)
JENNY!เจนนี่! Jenny, Juno (2005)
JENNY!เจนนี่! Jenny, Juno (2005)
- Jenny!- เจนนี่! Jenny, Juno (2005)
Jenny!เจนนี่! Jenny, Juno (2005)
Jenny!เจนนี่! Jenny, Juno (2005)
Jenny!เจนนี่! Jenny, Juno (2005)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jenny \Jen"ny\, n.; pl. {Jennies}.
   [1913 Webster]
   1. A familiar or pet form of the proper name Jane.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A familiar name of the European wren.
    [1913 Webster]
 
   {Jenny ass} (Zool.), a female ass; also, a female of certain
    other animals.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jenny \Jen"ny\, n. [A corruption of gin an engine; influenced by
   Jenny, the proper name. See {Gin} an engine, and cf.
   {Ginny-carriage}.]
   A machine for spinning a number of threads at once, -- used
   in factories. Also called {spinning jenny}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mule \Mule\ (m[=u]l), n. [F., a she-mule, L. mula, fem. of
   mulus; cf. Gr. my`klos, mychlo`s. Cf. AS. m[=u]l, fr. L.
   mulus. Cf. {Mulatto}.]
   1. (Zool.) A hybrid animal; specifically, one generated
    between an ass and a mare. Sometimes the term is applied
    to the offspring of a horse and a she-ass, but that hybrid
    is more properly termed a {hinny}. See {Hinny}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Mules are much used as draught animals. They are hardy,
      and proverbial for stubbornness.
      [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A plant or vegetable produced by impregnating the
    pistil of one species with the pollen or fecundating dust
    of another; -- called also {hybrid}.
    [1913 Webster]
 
   3. A very stubborn person.
    [1913 Webster]
 
   4. A machine, used in factories, for spinning cotton, wool,
    etc., into yarn or thread and winding it into cops; --
    called also {jenny} and {mule-jenny}.
    [1913 Webster]
 
   5. A slipper that has no fitting around the heel.
 
   Syn: mules, scuff, scuffs.
     [WordNet 1.5]
 
   {Mule armadillo} (Zool.), a long-eared armadillo (Tatusia
    hybrida), native of Buenos Ayres; -- called also {mulita}.
    See Illust. under {Armadillo}.
 
   {Mule deer} (Zool.), a large deer ({Cervus macrotis} syn.
    {Cariacus macrotis}) of the Western United States. The
    name refers to its long ears.
 
   {Mule pulley} (Mach.), an idle pulley for guiding a belt
    which transmits motion between shafts that are not
    parallel.
 
   {Mule twist}, cotton yarn in cops, as spun on a mule; -- in
    distinction from yarn spun on a throstle frame.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top