Search result for

jena

(55 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jena-, *jena*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jena มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jena*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, moja slatka dragocijena Sookie.ที่รัก ซูกกี้ที่รัก Don't You Feel Me (2013)
Mr. Pollock, may I present His Excellency, Mr. Hassan Jena?Mr. Pollock, darf ich Ihnen Seine Exzellenz Mr. Hassan Jena vorstellen? Arabesque (1966)
I am Mr. Jena's Ambassador to Great Britain, Mohammed Lufti.Mr. Jenas britischer Botschafter, Mohammed Lufti. Arabesque (1966)
As soon as you have any information, you will contact Mr. Jena in London.Sobald Sie etwas in Erfahrung bringen, verständigen Sie Mr. Jena in London. Arabesque (1966)
I've named him Hassan Jena after our beloved prime minister.Ich taufte ihn Hassan Jena, nach unserem Premierminister. Arabesque (1966)
They say when Prime Minister Jena arrives the day after tomorrow, he will sign the treaty.Sie sagen, dass, wenn Premierminister Jena übermorgen kommt, er das Abkommen unterzeichnen wird. Arabesque (1966)
And you can't be with Prime Minister Jena.Und ebenso wenig für Premierminister JenaArabesque (1966)
- Prime Minister Jena, please.- Hallo? - Premierminister Jena, bitte. Arabesque (1966)
Mr. Jena, there's been some trouble.Mr. Jena, es gab Schwierigkeiten. Arabesque (1966)
They are preparing for Mr. Jena's visit tomorrow.Mr. Jenas Besuch wird für morgen vorbereitet. Arabesque (1966)
Mr. Jena will be happy to answer your questions now.Mr. Jena beantwortet jetzt gerne Ihre Fragen. Arabesque (1966)
- We have to find Jena.- Wir müssen Jena finden. Arabesque (1966)
- That wasn't Jena.- Das war nicht JenaArabesque (1966)
It looked very much like him, but it wasn't Jena.Er sah Jena sehr ähnlich, er war's aber nicht. Arabesque (1966)
It was Hassan Jena.Das war Hassan JenaArabesque (1966)
Jena's never set foot in England before today.Jena ist heute zum ersten Mal in England. Arabesque (1966)
We have to find the real Jena.Wir müssen den echten Jena finden. Arabesque (1966)
Yes, it's Jena.Ja, es ist JenaArabesque (1966)
- Jena was going to sign it?- Jena wollte es unterzeichnen? Arabesque (1966)
I heard of a village named Jenay Kinte once.Ich habe mal von einem Dorf namens Jenay Kinte gehört. Roots (1977)
Who's the ingénue in Jena?Die erste Sentimentale in JenaMephisto (1981)
The plaintiff has not only seduced my daughter... but also made advances to another of my pupils... whom I had expressly warned about him.- Carl Banck, Musikdirektor in Jena. Kennen Sie die Lebensgewohnheiten des Klägers? Machen Sie den Mund auf, Banck! Spring Symphony (1983)
At the time, Mr. Wieck assured me that it was... a purely musical friendship.Die Universität Jena verlieh ihm vor wenigen Tagen den Doktortitel: Spring Symphony (1983)
That's it.JenaSwann in Love (1984)
- Jena.JenaPretty in Pink (1986)
What about Jena?Was ist mit JenaPretty in Pink (1986)
The Deejenizer.Der Deejenator. Take My Sister, Please (1991)
You guys are comedians, harmonious comedians.Ihr seid Komiker. Harmonische Komiker. Jenau. The Harmonists (1997)
- Jena Goodwin and José Perez.- Nein, soll es nicht. - Jena Goodwin und José Perez. Interceptor Force (1999)
- Jena, do you copy?- Jena, hören Sie mich? - Ja. Interceptor Force (1999)
Jena, Perez, follow me.- Jena, Perez! Folgt mir, ja? Interceptor Force (1999)
- Mycenae, 5th century BC.Der Mann ist tot - Migjena, 5. Kapitel Absatz E Wheels (1998)
Rumpoey Rajasena.Rampoey RasajenaTears of the Black Tiger (2000)
Get 'em!Haut se auf die Fresse, jenau! Berlin Is in Germany (2001)
Hedwig Brandt, from Crailsheim Schwaben.Um jenau zu sein, orginal aus Pankow. Hedwig Brandt aus Crailsheim. Downfall (2004)
Djenatul' Lah?Djenatul' Lah? Torture (2006)
Djenatul' lah?Djenatul' Lah? Torture (2006)
He works in a physics laboratory in Jena.Er arbeitet in einem Forschungslabor in JenaThe Solitude of Prime Numbers (2010)
Whatever frequency Peter's vibrating at will determine how the machine reacts.Jenachdem, auf welcher Frequenz Peter sich befindet, wird darüber entscheiden, wie die Maschine reagiert. Concentrate and Ask Again (2011)
Well, if you put on a pair of jeans, This would be called stalking.Nun, wenn du ein paar Jenas anziehst, würde man es nach spionieren nennen. Monsters in the End (2011)
I Djanahid.- Ich bin vom Jenahi-Stamm. Day of the Falcon (2011)
Friedland, Jena, well, forgiven.Friedland, Jena, gut, geschenkt. What's in a Name? (2012)
For one year I teach as a guest professor at the university of Jena.Ich unterrichte für ein Jahr als Gastdozent an der Universität von JenaSushi in Suhl (2012)
From Jena, the Japanese comes from Jena.Aus Jena. Der Japaner kommt aus JenaSushi in Suhl (2012)
Yes, we got the first concrete tips to the leaders in Leipzig, Jena and Erfurt.Auch in Leipzig, Jena und ... Erfurt. Morgenluft (2013)
Show me more closely.Zeig mal jenauer. The Pasta Detectives (2014)
Even more closely.Zeig mal noch jenauer. The Pasta Detectives (2014)
By joining the risible and the frightful, they drown pity in mockery and contempt.Warum lehren Sie nicht längst in Jena? Oder in Berlin? Niemand beschreibt in deutscher Sprache Historie so wie Sie. Beloved Sisters (2014)
First came a priest in his chasuble, followed by the sinner in a yellow garment decorated with black devils.Ich habe mich tatsächlich für Jena beworben. Auf dem Buch, vielmehr auf den Forschungen, basiert mein Theaterstück Don Carlos. Beloved Sisters (2014)
"Fritz and I see each other every day. We're very loving to each other. When will you speak to Maman'?Erstmals wird hier auch öffentlich von seiner bevorstehenden Professur in Jena gesprochen. Beloved Sisters (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
JENA    JH IY1 N AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仁爱区[Rén ài qū, ㄖㄣˊ ㄞˋ ㄑㄩ, / ] (N) Jenai (area in Taiwan) [Add to Longdo]
仁爱乡[Rén ài xiāng, ㄖㄣˊ ㄞˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Jenai (village in Taiwan) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Jena
      n 1: the battle in 1806 in which Napoleon decisively defeated
           the Prussians [syn: {Jena}, {Battle of Jena}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top