ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

je vous en prie

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -je vous en prie-, *je vous en prie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา je vous en prie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *je vous en prie*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My friends, je vous en prie, take your seats.Freunde, je vous en prie, setzt euch. Roma (1972)
- Je vous en prie, monsieur.- Je vous en prie, monsieur. Bad Timing (1980)
-Je vous en prie.Je vous en prieHow Does Your Garden Grow? (1991)
Je vous en prie, madame.Je vous en prie, Madame. How Does Your Garden Grow? (1991)
Je vous en prie. Be patient.- Je vous en prie, haben Sie Geduld. The Million Dollar Bond Robbery (1991)
Have patience, Monsieur Chapman, je vous en prie.Geduld, Monsieur Chapman, je vous en prieHickory Dickory Dock (1995)
Je vous en prie, Inspector.Je vous en prie, Inspector. Cat Among the Pigeons (2008)
- Je vous en prie, Mademoiselle.- Je vous en prie, Mademoiselle. Cat Among the Pigeons (2008)
Je vous en prie, monsieur.Je vous en prie, Monsieur. Appointment with Death (2008)
Is that permitted?Ist das gestattet? Je vous en prie, Monsieur. Appointment with Death (2008)
- Je vous emprie.- Je vous en prieHallowe'en Party (2010)
- Je vous en prie.- Je vous en prieMurder on the Orient Express (2010)
- Je vous en prie.Je vous en prieMurder on the Orient Express (2010)
Je vous en prie.Je vous en prieFamily Album (2010)
whereas you and your reputation, your precious reputation - blown to bits.Wohingegen Sie und Ihr Renommee, Ihr kostbares Renommee, in Stücke zerrissen werden. Je vous en prieCurtain: Poirot's Last Case (2013)
Je vous en prie"Je vous en prie." Curtain: Poirot's Last Case (2013)
- Merci. - Je vous en prie.Je vous en prieMizumono (2014)
- Je vous en prie.- Je vous en prieAn Affair to Remember (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรุณา[X] (karunā) EN: please ; be kind   FR: s'il vous plaît ; je vous en prie

French-Thai: Longdo Dictionary
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top