ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jarrett

JH EH1 R AH0 T   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jarrett-, *jarrett*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jarrett มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jarrett*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roxanne Corinne and Andrew Jarrett are having an incredibly horrendous... public break-up on the quad...ร๊อกแซน คอรินน์ กับ แอนดรูว์ แจเร็ตต กำลังทะเลาะกัน 10 Things I Hate About You (1999)
Hey, a bunch of us are going to Jarrett's.เฮ้ พวกเราจะไปต่อกัน ที่บ้านแจเร็ด พร้อมยัง? 10 Things I Hate About You (1999)
Weave innocence, good breeding and doug jarrett,ทำให้ถึงที่สุดอย่างดัค แบเร็ท เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ ของเรา The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Cody Jarrett, captain of the Immer Essen.Cody Jarrett, der Kapitän. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
I went to the public library and looked up everything I could on Captain Jarrett.Ich sah in der Bücherei alles durch, was ich über Kapitän Jarrett fand. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Jarrett's mother's the only visitor he'll talk to.Keine Chance, Püppchen. Jarrett redet nur mit seiner Mutter. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Cody Jarrett's mother.Cody Jarretts Mutter. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
I asked him to let me pose as a prisoner so I could keep an eye on Jarrett... Maybe learn something about Carlotta.Ich fragte ihn, ob er mich für ein paar Tage als Häftling einschleusen konnte so dass ich Jarrett beobachten und vielleicht etwas über Carlotta erfahren konnte. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Jarrett had a prison break planned that very night. I was invited along... at gunpoint.Jarrett hatte geplant, in der Nacht auszubrechen und ich wurde mit einer Knarre eingeladen mitzukommen. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
I decided to have a little chat with Captain Jarrett.Ich beschloss, mit Kapitän Jarrett zu reden. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
We're a little low on stock right now because of Mr. Jarrett's barbecue tomorrow.Wir haben gerade einen Engpass wegen des Grillfests von Mr. Jarrett morgen. Labor Pains (1983)
Mr. Jarrett's barbecue.Mr. Jarretts Grillfest. Labor Pains (1983)
LAURA: So while Jarrett and the others stuff themselves... the people who work their butts off in his fields starve?Jarrett und die anderen Schweine fressen sich also voll, während die hungern, die für ihn auf den Feldern schuften? Labor Pains (1983)
Jarrett's gonna have our guts for what happened back there.Jarrett wird uns kreuzigen für das, was eben passiert ist. Labor Pains (1983)
The guy doing it to us is Ted Jarrett.Derjenige, der das tut, ist Ted JarrettLabor Pains (1983)
Why don't you just tell this Jarrett you're not working for him anymore?Warum kündigt ihr diesem Jarrett nicht einfach? Labor Pains (1983)
Jarrett brought us down here in these special buses with all kinds of promises... of good pay, housing, schools for our kids.Jarrett brachte uns in Sonderbussen hierher, unter allerlei Versprechungen. Gute Bezahlung, Wohnungen, Schulen für die Kinder. Labor Pains (1983)
Jarrett gets the local storekeepers to hit us with higher prices... so our money keeps us right where we are but won't let us get ahead.Jarrett bringt die Ladenbesitzer dazu, die Preise zu erhöhen, damit wir gerade so überleben, aber nicht weiterkommen. Labor Pains (1983)
I managed to get most of the workers to pull together... and refuse to pick Jarrett's crops.Ich habe die meisten der Arbeiter überredet, Jarretts Felder zu bestreiken. Labor Pains (1983)
So Jarrett has the whole town shut down to us.Darum hat Jarrett uns die Stadt verschlossen. Labor Pains (1983)
How badly does Jarrett have to get that crop out of the ground?Wie eilig hat es Jarrett mit der Ernte? Labor Pains (1983)
And what makes you think Jarrett's gonna give it to you now?Wieso glaubt ihr, dass Jarrett es euch jetzt geben wird? Labor Pains (1983)
Jarrett's got as much trouble as you do.Jarrett hat genauso viele Sorgen wie ihr. Labor Pains (1983)
Jarrett will never go for that.Das wird Jarrett nie zulassen. Labor Pains (1983)
CROSS: How are you, Mrs. Jarrett?- Wie geht es Ihnen, Mrs. JarrettLabor Pains (1983)
But it was the only way... that we could collect Mr. Jarrett's generous food donation... without getting blown out of our socks by his bodyguards.Aber das war die einzige Möglichkeit, Mr. Jarretts großzügige Essensspende einzusammeln, ohne von seinen Leibwächtern umgepustet zu werden. Labor Pains (1983)
You ought to be ashamed of yourself, Jarrett.Sie sollten sich schämen, JarrettLabor Pains (1983)
Ante up, Jarrett.Ihr Einsatz, JarrettLabor Pains (1983)
FACE: This is one of Jarrett's fields.Das ist eines von Jarretts Feldern. Labor Pains (1983)
Does it say anything about Cross and Jarrett?Sagt es irgendwas über Cross und JarrettLabor Pains (1983)
I told you we couldn't put it there. That's Mr. Jarrett's property.Ich sagte dir, wir können es nicht auf Mr. Jarretts Grund stellen. Labor Pains (1983)
Jarrett's gonna plant us with his next crop, man.Jarrett begräbt uns unter seinen Kohlköpfen. Labor Pains (1983)
I thought Jarrett would stop us, for sure.Ich dachte, Jarrett würde uns aufhalten. Labor Pains (1983)
Jarrett's gonna crash this place sooner or later.Jarrett fällt früher oder später hier ein. Labor Pains (1983)
As you cast your vote, remember, this is a message that will tell Jarrett... you're not a bunch of scared people anymore.Wenn ihr eure Stimme abgebt, dann denkt daran, dass sie Jarrett zeigen wird, dass ihr keine Angst mehr vor ihm habt. Labor Pains (1983)
CROSS: Looks like we scared them off. JARRETT:- Wir haben sie wohl verscheucht, Mr. JarrettLabor Pains (1983)
It's unanimous, Mr. Jarrett.Es ist einstimmig, Mr. JarrettLabor Pains (1983)
LAURA: Jarrett and Cross won't have a leg to stand on.Jarrett und Cross werden das anerkennen müssen. Labor Pains (1983)
In a few moments now, he will be killed for Arthur Jarrett is a convicted criminal who has been allowed to choose the manner of his own execution.In ein paar Augenblicken wird er getötet, denn Arthur Jarrett ist ein verurteilter Verbrecher, dem gestattet wurde, die Art seiner Hinrichtung selbst zu bestimmen. The Meaning of Life (1983)
Arthur Charles Herbert Runcie Macadam Jarrett you have been convicted by 12 good persons, and true of the crime of first degree making of gratuitous sexist jokes in a moving picture.Arthur Charles Herbert Runcie Macadam Jarrett... zwölf brave Mitbürger haben Sie verurteilt... für das Verbrechen der Verbreitung unerlaubter sexistischer Witze... in einem Film. The Meaning of Life (1983)
As Verna Jarrett, she firmly established herself in the annals of film noir.Als Verna Jarrett ging sie in die Geschichte des Film Noir ein. Cast in Steele (1984)
Phil Collins, Keith Jarrett, Coltrane... I see.Phil Collins, Keith Jarrett, Coltrane... L'étudiante (1988)
- We got Jarrett.Wir haben JarrettThe American President (1995)
George Jarrett.George JarrettThe American President (1995)
Jarrett, democrat, Minnesota. slide his name on over to yes.Jarrett, Demokrat, Minnesota, rücke seinen Namen rüber zu "Ja". The American President (1995)
He's trying to keep his fingers in the dam.- Jarrett. Versucht ein Desaster zu verhindern. The American President (1995)
- We lost Jarrett.Wir haben Jarrett verloren. The American President (1995)
- You know why I respect Cody Jarrett?Ich hab Respekt vor Cody Jarrett. - Wieso? Small Time Crooks (2000)
Dale Jarrett right in the pack battling hard against Ricky Craven for seventh place. Jeff?Im Pulk kämpft Dale Jarrett gegen Ricky Craven um den siebten Platz. Essence (2001)
Yeah, Mike, I was down in the 88 car pit when Dale Jarrett came in.Ich war in Box 88, als Dale Jarrett auftauchte. Essence (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
JARRETT JH EH1 R AH0 T

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top