ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jungle

JH AH1 NG G AH0 L   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jungle-, *jungle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jungle[N] ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง, See also: กองระเกะระกะ
jungle[N] ป่าทึบ, See also: ป่า, ดงป่า, Syn. forest, woods
jungle[N] ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน, See also: ความสับสนวุ่นวาย
jungle fever[N] ไข้ป่า, See also: ไข้จับสั่น
jungle juice[SL] เหล้าแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
jungle gymn. โครงเหล็กสามมิติสำหรับเด็กเล่น
jungle lawn. กฎความอยู่รวดในป่า,ผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้รอด ผู้อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
jungle(n) ป่า,พง,ป่าทึบ
JUNGLE jungle fever(n) ไข้ป่า,ไข้มาลาเรีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jungle feverไข้ป่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jungle fowlไก่ป่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got a lot to learn, jungle man.คุณได้มีจำนวนมากที่จะเรียนรู้คนป่า Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
However well he may have mastered... the intricacies and complexities of this absurd society... he is what the jungle has made him.แต่ดีที่เขาอาจจะเข้าใจ ... ความซับซ้อนและความซับซ้อน ของสังคมที่ไร้สาระนี้ ... เขาคือสิ่งที่ป่าได้ทำให้เขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
You're gonna DEROS out of this jungle and these clothes.เราจะตัดขาดจากป่ากับชุดทหารเลย Casualties of War (1989)
The lieutenant had difficulty getting his head out of his ass and left us in the jungle like a bunch of crazed motherfuckers.ผู้หมวดฉันตัดสินใจอะไรไม่ถูก เลยปล่อยให้พวกเรา เดินจงกลมอยู่ในป่า Casualties of War (1989)
It sounds harsh but it's a goddamn jungle out there.เอ่อใช่ คนนั้นน่ะที่ชื่อ โจยังด๊อก Hero (1992)
- Jungle boogie- ป่ากระดานโต้คลื่น Pulp Fiction (1994)
- Jungle boogie- ป่ากระดานโต้คลื่น Pulp Fiction (1994)
- Jungle boogie- ป่ากระดานโต้คลื่น Pulp Fiction (1994)
- Jungle boogie- ป่ากระดานโต้คลื่น Pulp Fiction (1994)
- Jungle boogie- บริเวณป่า Pulp Fiction (1994)
- Jungle boogie- บริเวณป่า Pulp Fiction (1994)
- Jungle boogie- บริเวณป่า Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jungleBeat a path through the jungle.
jungleHe contracted malaria while living in the jungle.
jungleHe explored the Amazon jungle.
jungleHe ran a great risk in the jungle.
jungleHe wrote a book about his adventures in the jungle.
jungleIf the demolition of buildings is uncontrolled, a fine city is in danger of becoming nothing more than a concrete jungle.
jungleI've done rock climbing and deep-sea diving and slept in the jungle of Indonesia.
jungleThe expedition passed through the great jungle.
jungleThe lion is the king of the jungle.
jungleThere are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.
jungleThey cut out a path through the jungle.
jungleThey cut out a path through thick jungle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางป่า[N] jungle trail, See also: jungle track, jungle route, jungle path, Syn. ทางเดินป่า, Example: ทางป่าแถวนี้ชาวบ้านลือกันว่ามีงูชุกชุม
พงไพร[N] forest, See also: jungle, woods, Syn. ป่า, ดง, พนาลัย, ไพร, พนา, พงพี, Example: กรมป่าไม้อาจฝันเฟื่องไปว่าพงไพรที่ถูกเผาทิ้งไปแล้วนั้นคงจะกลับเขียวชอุ่มขึ้นมา, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: คงหญ้าหรือดงไม้ที่รวมกันเป็นผืนป่า
ไพร[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, พงพี, พงไพร, พนาลัย, ไพรศรี, พนา, Example: มันเป็นนกร้องเพลงประจำไพรที่ใครได้ยินเสียงก็รู้จักดี, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นรวมกันเป็นผืนป่า
ไข้ป่า[N] malaria fever, See also: jungle fever, Syn. ไข้มาลาเรีย, มาลาเรีย, ไข้จับสั่น, Example: นักสำรวจต้องยุติการตรวจพื้นที่เนื่องจากป่วยเป็นไข้ป่า, Thai definition: ไข้ที่เกิดเพราะถูกอายพิษดิน และว่านยาในป่าดงดิบ
ป่าใหญ่[N] jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Example: ลูกไม้ต่างๆ ในป่าใหญ่นั้นมีน้อย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่รกด้วยต้นไม้ต่างๆ มีบริเวณกว้างใหญ่
ป่า[N] forest, See also: jungle, Syn. ดง, พง, ไพร, Example: ป่าที่อำเภอปะคำมีเนื้อที่ประมาณ 25,000 ไร่ เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมาก
ป่าดงพงพี[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, ไพร, ป่า, ดง, Example: ในป่าดงพงพีมักจะมีสิ่งอันตรายที่เรามองไม่เห็น, Thai definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆ
ป่าดง[N] forest, See also: jungle, wild, Example: การมาตั้งทัพอยู่เฉยๆ กลางป่าดงทำให้มีเงื่อนไขและโอกาสในการฝึกซ้อมมากขึ้น, Count unit: ป่า, ที่, แห่ง, Thai definition: ป่าที่ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ขึ้นทึบ
พงพี[N] jungle, See also: forest, woods, Syn. ป่าดง, พงไพร, ป่า, พนา, ป่าดงพงพี, Example: ราศีสิงมีสัญลักษณ์เป็นสิงโตซึ่งเป็นเจ้าแห่งพงพี จึงเป็นนักต่อสู้ชีวิต
วนาสณฑ์[N] jungle, See also: wood, forest, Syn. วนาสัณฑ์, ป่าสูง, ป่าดง, แนวป่า, ราวป่า, ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest   FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest   FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]
ไก่ป่า[n. exp.] (kai pā) EN: Red Junglefowl   FR: Coq bankiva [m] ; Coq sauvage [m] ; Coq rouge [m]
ไข้ป่า[n.] (khaipā) EN: malaria ; jungle fever   FR: malaria [f] ; paludisme [m] ; fièvre paludéenne [f]
แมวป่า[n.] (maēopā) EN: Jungle Cat   FR: chat sauvage [m]
นกเอี้ยงควาย[n. exp.] (nok īeng khwāi) EN: Jungle Myna   FR: Martin forestier [m] ; Mainate de jungle [m] ; Martin brun [m] ; Martin sombre [m]
นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī nāmtān øn) EN: Brown-chested Jungle Flycatcher ; Brown-chested Flycatcher   FR: Gobemouche à poitrine brune [m] ; Rhinomyias à gorge blanche [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกสีเนื้อ[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī neūa) EN: Fulvous-chested Jungle Flycatcher   FR: Gobemouche à dos olive [m] ; Rhinomyias olive [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกเทา[n. exp.] (nok jap malaēng ok thao) EN: Grey-chested Jungle Flycatcher   FR: Gobemouche ombré [m] ; Rhinomyias à poitrine grise [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNGLE    JH AH1 NG G AH0 L
JUNGLES    JH AH1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jungle    (n) ʤˈʌŋgl (jh uh1 ng g l)
jungles    (n) ʤˈʌŋglz (jh uh1 ng g l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丛林[cóng lín, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] jungle; thicket; forest; Buddhist monastery, #14,946 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] jungle, #291,511 [Add to Longdo]
[shāo, ㄕㄠ, ] jungle grass; lair, #890,707 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dschungel {m} | der fast undurchdringliche Dschungeljungle | the barely penetrable jungle [Add to Longdo]
Dschungelwachtel {f} [ornith.]Jungle Bush Quail [Add to Longdo]
Dschungelkauz {m} [ornith.]Jungle Owlet [Add to Longdo]
Einfarbkauz {m} [ornith.]Jungle Hawk Owl [Add to Longdo]
Dschungelnachtschwalbe {f} [ornith.]Jungle Nightjar [Add to Longdo]
Dschungelprinie {f} [ornith.]Jungle Prinia [Add to Longdo]
Dschungelkrähe {f} [ornith.]Jungle Crow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスファルトジャングル[, asufarutojanguru] (n) asphalt jungle [Add to Longdo]
コンクリートジャングル[, konkuri-tojanguru] (n) concrete jungle [Add to Longdo]
ジャングル[, janguru] (n) jungle; (P) [Add to Longdo]
ジャングルジム[, jangurujimu] (n) jungle-gym [Add to Longdo]
山烏;山鴉[やまがらす, yamagarasu] (n) (1) crow in the mountains; (2) (See ハシブトガラス) jungle crow (Corvus macrorhynchos); (3) (See ミヤマガラス) rook (species of crow, Corvus frugilegus); (4) (arch) (derog) dark-skinned person [Add to Longdo]
弱肉強食[じゃくにくきょうしょく, jakunikukyoushoku] (n) The survival of the fittest; the law of the jungle [Add to Longdo]
赤色野鶏[せきしょくやけい;セキショクヤケイ, sekishokuyakei ; sekishokuyakei] (n) (uk) red jungle fowl (Gallus gallus) [Add to Longdo]
叢;草叢;草むら[くさむら, kusamura] (n) clump of bushes; grassy place; thicket; jungle; the bush [Add to Longdo]
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P) [Add to Longdo]
密林[みつりん, mitsurin] (n) (1) close thicket; dense forest; jungle; (2) (sl) amazon.com; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jungle \Jun"gle\ (j[u^][ng]"g'l), n. [Hind. jangal desert,
   forest, jungle; Skr. ja[.n]gala desert.]
   1. A dense growth of brushwood, grasses, reeds, vines, etc.;
    an almost impenetrable thicket of trees, canes, and reedy
    vegetation, as in India, Africa, Australia, and Brazil.
 
       The jungles of India are of bamboos, canes, and
       other palms, very difficult to penetrate. --Balfour
                          (Cyc. of
                          India).
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: (Fig.) A place of danger or ruthless competition
    for survival. /'bdIt's a jungle out there./'b8
    [PJC]
 
   3. Anything which causes confusion or difficulty due to
    intricacy; as, a jungle of environmental regulations.
    --MW10.
    [PJC]
 
   {Jungle bear} (Zool.), the aswail or sloth bear.
 
   {Jungle cat} (Zool.), the chaus.
 
   {Jungle cock} (Zool.), the male of a jungle fowl.
 
   {Jungle fowl}. (Zool.)
    (a) Any wild species of the genus {Gallus}, of which
      several species inhabit India and the adjacent
      islands; as, the fork-tailed jungle fowl ({Gallus
      varius}) of Java, {Gallus Stanleyi} of Ceylon, and
      {Gallus Bankiva} of India.
 
   Note: The latter, which resembles the domestic gamecock, is
      supposed to be one of the original species from which
      the domestic fowl was derived.
    (b) An Australian grallatorial bird ({Megapodius tumulus})
      which is allied to the brush turkey, and, like the
      latter, lays its eggs in mounds of vegetable matter,
      where they are hatched by the heat produced by
      decomposition.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jungle
   n 1: a location marked by an intense competition and struggle
      for survival
   2: a place where hoboes camp [syn: {hobo camp}, {jungle}]
   3: an impenetrable equatorial forest

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 jungle /ʒygl/ 
  jungle

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 jungle /ʒɵŋgəl/
  jungle

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 jungle
  jungle

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top