ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jocular

JH AA1 K Y AH0 L ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jocular-, *jocular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jocular[ADJ] ที่ตลกขบขัน, See also: ที่ขำขัน, ตลก, Syn. humorous, jocose, witty, Ant. serious, morose
jocularity[N] ความขบขัน, See also: ความตลกขบขัน, Syn. jocosity, comedy, fun, Ant. seriousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jocular(จอค'คิวละ) adj. ขบขัน,ตลกล้อเล่น,ขี้เล่น,หยอกเย้า.
jocularity(จอคคิวแล'ริที) n. ความขบขัน,ความตลก,การพูดตลก,การพูดหยอก,เย้า,นิสันตลก,นิสัยขี้เล่น,การกระทำที่ขี้เล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
jocular(adj) ขบขัน,ตลก,ชวนหัว
jocularity(n) ความขบขัน,ความรื่นเริง,ความตลกคะนอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลกขบขัน[ADJ] humourous, See also: jocular, amusing, cheerful, entertaining, funny, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, น่าหัวเราะ, Example: เธอชอบเอาเรื่องตลกขบขันมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังเสมอ, Thai definition: ที่น่าขำขัน, ที่น่าหัวเราะ
ความตลกขบขัน[N] humour, See also: jocularity, funniness, comicality, jest, Syn. ความตลก, ความขบขัน, Example: ผู้แสดงรู้จักล้อเลียนเสียดสีได้อย่างถูกจังหวะทำให้เกิดความตลกขบขันตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular   FR: drôle ; amusant
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular   FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopkhan) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny   

CMU English Pronouncing Dictionary
JOCULAR    JH AA1 K Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jocular    (j) ʤˈɒkjulər (jh o1 k y u l @ r)
jocularly    (a) ʤˈɒkjuləliː (jh o1 k y u l @ l ii)
jocularity    (n) ʤˌɒkjulˈærɪtiː (jh o2 k y u l a1 r i t ii)
jocularities    (n) ʤˌɒkjulˈærɪtɪz (jh o2 k y u l a1 r i t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冗談気味[じょうだんぎみ, joudangimi] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein [Add to Longdo]
冗談半分[じょうだんはんぶん, joudanhanbun] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein [Add to Longdo]
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
面白おかしい;面白可笑しい[おもしろおかしい, omoshirookashii] (adj-i) (uk) humorous; humourous; funny; amusing; laughable; hilarious; comical; jocular [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jocular \joc"u*lar\ (j[o^]k"[-u]*l[~e]r), a. [L. jocularis, fr.
   joculus, dim. of jocus joke. See {Joke}.]
   [1913 Webster]
   1. Given to jesting; jocose; as, a jocular person.
    [1913 Webster]
 
   2. Sportive; merry. "Jocular exploits." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       The style is partly serious and partly jocular.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jocular
   adv 1: with humor; "they tried to deal with this painful subject
       jocularly" [syn: {jocosely}, {jocular}]
   adj 1: characterized by jokes and good humor [syn: {jesting},
       {jocose}, {jocular}, {joking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top