ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jitters

JH IH1 T ER0 Z   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jitters-, *jitters*, jitter
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jitters, Preappearanceอาการสั่นๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A series of minor temblors Causes jitters throughout the Southland.Sm San Andreas Quake (2015)
Nothing soothes those pre-wedding jitters like the thought of falling and drowning.ไม่มีอะไรคลายความตื่นเต้นก่อนแต่งงานได้ เท่ากับคิดว่ากำลังจะตกลงไปตาย The Engagement Reaction (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
JITTERS    JH IH1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jitters    (n) ʤˈɪtəz (jh i1 t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jitters \jitters\ n.
   an uneasy state; nervousness; as, the prospect of being
   drafted gave him a bad case of the jitters.
 
   Syn: nervousness, nerves, screaming meemies.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jitters
   n 1: extreme nervousness [syn: {jitters}, {heebie-jeebies},
      {screaming meemies}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top