ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jingoism

JH IH1 NG G OW2 IH0 Z AH0 M   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingoism-, *jingoism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jingoism[N] ความเชื่อที่คิดว่าประเทศของตนเหนือกว่าชาติใดๆ, See also: การรักชาติอย่างรุนแรง, Syn. chauvinism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jingoism(จิง'โกอิสซึม) n. การแสดงความรักชาติที่รุนแรงและโวยวาย,การแสดงความรักชาติแบบรุกราน., See also: jingoist n.,adj. ดูjingoism jingoistic adj. ดูjingoism

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jingoismคติรักชาติแบบใฝ่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
JINGOISM JH IH1 NG G OW2 IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingoism (n) ʤˈɪŋgouɪzəm (jh i1 ng g ou i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジンゴイズム[, jingoizumu] (n) jingoism [Add to Longdo]
主戦論[しゅせんろん, shusenron] (n) war advocacy; jingoism; bellicose argument [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jingoism \jin"go*ism\, n.
   1. The policy of the Jingoes, so called. See {Jingo}, 2.
    [Cant, Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A bellicose patriotism; aggressive chauvinism;
    belligerence in international relations.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jingoism
   n 1: an appeal intended to arouse patriotic emotions [syn: {flag
      waving}, {jingoism}]
   2: fanatical patriotism [syn: {chauvinism}, {jingoism},
     {superpatriotism}, {ultranationalism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top