ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeered

JH IH1 R D   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeered-, *jeered*, jeer, jeere
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Other kids jeered at him saying he's too fat,ทุกคนชอบหัวเราะเยอะจอง วุค ว่าเขาอ้วนเกินไป Yobi, the Five Tailed Fox (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
JEERED JH IH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeered (v) ʤˈɪəʳd (jh i@1 d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeer \Jeer\, v. i. [imp. & p. p. {Jeered}; p. pr. & vb. n.
   {Jeering}.] [Perh. a corrup. of cheer to salute with cheers,
   taken in an ironical sense; or more prob. fr. D. gekscheren
   to jeer, lit., to shear the fool; gek a fool (see 1st {Geck})
   + scheren to shear. See {Shear}, v.]
   To utter sarcastic or scoffing reflections; to speak with
   mockery or derision; to use taunting language; to scoff; as,
   to jeer at a speaker.
   [1913 Webster]
 
      But when he saw her toy and gibe and jeer. --Spenser.
 
   Syn: To sneer; scoff; flout; gibe; mock.
     [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top