Search result for

january

(50 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -january-, *january*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
January[N] เดือนมกราคม
January[N] มกราคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
january(แจน'ยัวรี) n. มกราคม

English-Thai: Nontri Dictionary
January(n) เดือนมกราคม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[His file in the British National Archive remains classified] [until the 1st of January 2054]ชีวิตของเขาในเอกสารสำคัญระหว่างชาติ ของอังกฤษ ยังคงถูกเก็บเป็นความลับ จนกว่าจะถึงวันที่ 1 มกราคม 2054 The Bank Job (2008)
Tom meets Summer on January 8.ทอมพบกับซัมเมอร์ครั้งแรกในวันที่ 8 มกราคม 500 Days of Summer (2009)
Last January, Major Mason rescued her from a politically- motivated coup.มกราคมที่แล้ว เมเจอร์ แมนสันช่วยเธอไว้ จากการเมืองร้ายแรง Princess Protection Program (2009)
January 24th is Dean's.ส่วนดีนเกิด 24 มกรา The Monster at the End of This Book (2009)
There's an entry in dad's journal From january of 1990ฟังนะ... มีบันทึกของการเดินทางของพ่อเมื่อเดือนมกรา ปี 1990 Jump the Shark (2009)
JANUARY 22--PROSTITUTE MURDER, DOWNTOWN AT 5th AND MAIN.มกรา22.. โสเภณีถูกฆาตกรรมที่ถนนเมน Zoe's Reprise (2009)
JANUARY 9--MAN SHOT AT KINGSBURY PARK.มกรา9... . ชายถูกยิงในสวนคิงส์เบอร์รี่ Zoe's Reprise (2009)
It's against the law to talk on a cell phone without using a hands-free device while driving, as of january 1st.มันผิดกฎหมายนะครับเวลาคุณคุยโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ใช่เครื่องมือไร้สายในขณะขับรถ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นมา Rose's Turn (2009)
She died in January.ท่านเสียไปตอนเดือนมกราคม Roadkill (2009)
What if we could narrow it down to a 5-month window,between September '07 and January '08?แลเวถ้าเราตีวงแคบลงเหลือ 5 เดือนล่ะคะ ระหว่างเดือนกันยายน ปี 2007 จนถึง เดือนมกราคม ปี 2008 Roadkill (2009)
January '02. classified hearing with the subcommittee On defense and homeland security.มกราคม2002 ความลับทางราชการเปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่ Amplification (2009)
All right, let's start with january 22nd.ดี เราเริ่มในวันที่ 22 มกราคม Faceless, Nameless (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
januaryAs cold as a flood in January.
januaryDid you receive my e-mail of January 10?
januaryExports in January totalled $10 billion, a record for the month.
januaryExports in January were up 20% over the same period of last year.
januaryFor three nights starting January 3rd, please.
januaryFrom the 5th to the 15th of January, please.
januaryHe comes back from Singapore next January.
januaryHere are the proposed agenda items for the meeting on January 28.
januaryHis term of office as governor expires next January.
januaryI'm expecting my baby in the middle of January.
januaryI'm taking an exam in January.
januaryI noticed your Model 123 in the January 1997 issue of Techno-World Magazine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มกราคม[N] January, Example: น้องของฉันเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 1 ตามสุริยคติ มี 31 วัน
ฝนชะลาน[N] rain washing away the mango inflorescence, See also: January rain, Syn. ฝนชะช่อมะม่วง, Thai definition: ฝนที่ตกชะช่อมะม่วง, ฝนที่ตกในระยะเวลาที่ยังนวดข้าวไม่เสร็จ
ชะลาน[N] January rain, Syn. ฝนชะลาน, ฝนชะช่อมะม่วง, Thai definition: ชื่อหนึ่งของฝนชะช่อมะม่วง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนมกราคม[n. exp.] (deūoen mokkarākhom) EN: January   FR: mois de janvier [m] ; janvier [m]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
มกรา[n.] (mokkarā) EN: January   FR: janvier [m]
มกราคม[n.] (mokkarākhom) EN: January   FR: janvier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JANUARY    JH AE1 N Y UW0 EH2 R IY0
JANUARY'S    JH AE1 N Y UW0 EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
January    (n) (jh a1 n y u r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]
ジャニュアリー[, janyuari-] (n) January [Add to Longdo]
テト攻勢[テトこうせい, teto kousei] (n) Tet Offensive (North Vietnamese offensive launched in January 1968) [Add to Longdo]
一月(P);1月(P)[いちがつ, ichigatsu] (n-adv) January; (P) [Add to Longdo]
寒九[かんく, kanku] (n) ninth day of the cold season (approx January 13th) [Add to Longdo]
鏡開き[かがみびらき, kagamibiraki] (n) (1) cutting the New Year's rice cake (January 11th); (2) traditional breaking of a sake cask at weddings, receptions, etc. [Add to Longdo]
鏡餅[かがみもち, kagamimochi] (n) mirror-shaped mochi, usu. a pair stacked in order of size with a daidai on top, used as a New Year offering, then cut and eaten on January 11. [Add to Longdo]
元三[がんざん, ganzan] (n-adv,n-t) New Year's period (January 1st to 3rd) [Add to Longdo]
元始祭[げんしさい, genshisai] (n) Shinto Festival of Origins (January 3rd) [Add to Longdo]
後七日[ごしちにち, goshichinichi] (n) January 8-14 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 January \Jan"u*a*ry\, n. [L. Januarius, fr. Janus an old Latin
   deity, the god of the sun and the year, to whom the month of
   January was sacred; cf. janua a door, Skr. y[=a] to go.]
   The first month of the year, containing thirty-one days.
   [1913 Webster]
 
   Note: Before the adoption of New Style, the commencement of
      the year was usually reckoned from March 25.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 January
   n 1: the first month of the year; begins 10 days after the
      winter solstice [syn: {January}, {Jan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top