Search result for

iva

(83 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iva-, *iva*
Possible hiragana form: いう゛ぁ
English-Thai: Longdo Dictionary
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
activated carbon(n) ถ่านกัมมันต์
privatization(n) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activate(แอค' ทิเวท) vt. กระตุ้น, ทำให้เกิดภาวะกัมมันตภาพรังสี. -activator n.
adjectival(แอคจิคไท' เวิล) adj. เกี่ยวกับหรือใช้เป็นคุณศัพท์ (of an adjective)
aestival(เอส' ทิเวิล) adj. แห่งฤดูร้อน., Syn. estival
aestivate(เอส' ทิเวท) vi. ผ่านฤดูร้อน, นอนในฤดูร้อน. -aestivation n. -aestivator n.
ajiva(อะจี' วะ) n. ทั้งสิ่งในจักรวาลนั้นไร้ชีวิต (อวกาศ, เวลาและสสาร) (without life)
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
arrival(อะไร'เวิล) n. การมาถึง,ผู้ที่มาถึง,สิ่งที่ปรากฎ,การได้บรรลุถึง, Syn. attainment, entrance ,entrant ###A. departure,parting)
bivalve(ไบ'แวลว) adj. มีสองกลีบ,มีสองลิ้น,มีสองเปลือกนอก n. หอยสองเปลือก
bon vivantn. (บอน'วีวาน) n. คนที่อยู่หรูหรากินอาหารและดื่ม เครื่องดื่มอย่างดี,เพื่อที่ชอบสนุกครีกครื้น

English-Thai: Nontri Dictionary
activate(vt) กระตุ้น,ทำให้เคลื่อนไหว
activation(n) การกระตุ้น,การเคลื่อนไหว
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
arrival(n) การมาถึง,ผู้มาถึง
bivalve(adj) มีสองลิ้น,มีสองเปลือก
bivalve(n) หอยสองเปลือก
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์
carnival(n) งานรื่นเริง,งานแห่,งานฉลอง
chivalric(adj) อย่างขุนนาง,อย่างอัศวิน,กล้าหาญ
chivalry(n) ขุนนาง,อัศวิน,ความกล้าหาญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ivan?Ivan? Locke (2013)
Ivan, I swear if that van's not here in ten minutes,อิวาน ฉันสาบานว่า ถ้ารถตู้ยังไม่มาถึงภายในอีก 10นาที There Might be Blood (2008)
With Ivan Cousins?กับคนนั้นหรอ? Julie & Julia (2009)
I can't imagine Dorothy running off with Ivan Cousins.ผมว่า ดอรอธี กับคนนั้นไม่มีทางเวิก Julie & Julia (2009)
Ivan Bakunas?มีอะไรครับ? Cold Comfort (2009)
Did you find anything on Ivan Bakunas? Nothing in juvey.แต่เค้าถูกไล่ออกจากรัฐเอเวอร์กรีน ข้อหาทำร้ายร่างกายแฟนเค้า Cold Comfort (2009)
Is your mother a blonde, Ivan?วิกไม่ใช่ส่วนสำคัญด้วยซ้ำ สำหรับผม มันเป็น.. Cold Comfort (2009)
Ivan likes you and he's alright.Ivan likes you and he's alright. Nowhere Boy (2009)
Why do you think I had the whole Ivanka thing?ทำไมเธอถึงได้คิดว่า ฉันมีเรื่องอิวังก้าอะไรนั่นนะ Reversals of Fortune (2009)
No, Ivana helped me.ไม่นะ อิวาน่าช่วยหนู Careful the Things You Say (2009)
- Who's Ivana?- ใครกัน อิวาน่า Careful the Things You Say (2009)
Mommy didn't. Ivana...แม่ไม่ได้สอน อิวาน่า... Careful the Things You Say (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน [n. exp.] (anuphan khøng fangchan) EN: derivative of a function   
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[n. prop.] (Aphisit Wētchāchīwa) EN: Abhisit Vejjajiva   FR: Abhisit Vejjajiva
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บัญชีลูกหนี้[n. exp.] (banchī lūknī) EN: accounts receivable   
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บ้านถัดไป[n. exp.] (bān thatpai) EN: next house   FR: maison suivante [f]
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: (immigration) arrival card   FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
บริษัทเอกชน[n. exp.] (børisat ēkkachon) EN: private company   

CMU English Pronouncing Dictionary
IVA    IY1 V AH0
IVAX    AY1 V AE0 K S
IVAN    AY1 V AH0 N
IVAR    IH1 V ER0
IVANE    IH1 V AH0 N
IVANA    IH0 V AA1 N AH0
IVACO    AY1 V AH0 K OW2
IVANKO    IY0 V AA1 N K OW0
IVANNA    IH0 V AA1 N AH0
IVANOV    IH1 V AH0 N AA0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ivan    (n) (ai1 v @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Festival(n) |das, pl. Festivals| มหกรรม, งานเฉลิมฉลอง, See also: S. Fest,

Japanese-English: EDICT Dictionary
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
おわら風の盆[おわらかぜのぼん, owarakazenobon] (n) Owara-Kaze-no-Bon Festival (Toyama) [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊凡[Yī fán, ㄧ ㄈㄢˊ, ] Ivan (Russian name) [Add to Longdo]
屠格涅夫[Tú gé niè fū, ㄊㄨˊ ㄍㄜˊ ㄋㄧㄝˋ ㄈㄨ, ] Ivan Sergeevich Turgenev (1818-1883), Russian novelist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
アクティブ化[アクティブか, akuteibu ka] activate [Add to Longdo]
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area [Add to Longdo]
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time [Add to Longdo]
プライバシ[ぷらいばし, puraibashi] privacy [Add to Longdo]
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection [Add to Longdo]
ユニバック[ゆにばっく, yunibakku] UNIVAC [Add to Longdo]
仮想私設通信網[かそうしせつつうしんもう, kasoushisetsutsuushinmou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
仮想私設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想専用網[かそうせにょうもう, kasousenyoumou] virtual private network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iva
   n 1: any of various coarse shrubby plants of the genus Iva with
      small greenish flowers; common in moist areas (as coastal
      salt marshes) of eastern and central North America [syn:
      {marsh elder}, {iva}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IVA
     International Voice Association (org.)
     

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 IVA
    VAT
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 IVA
   VAT
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top