ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

It was as if [...] to the ocean

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -It was as if [...] to the ocean-, *It was as if [...] to the ocean*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

It ( IH1 T) was ( W AA1 Z) as if ( AE1 Z IH1 F) we ( W IY1) had ( HH AE1 D) been ( B IH1 N) standing on ( S T AE1 N D IH0 NG AA1 N) the ( DH AH0) seashore ( S IY1 SH AO2 R) at ( AE1 T) night ( N AY1 T), mistakenly ( M IH0 S T EY1 K AH0 N L IY0) believing ( B IH0 L IY1 V IH0 NG) that ( DH AE1 T) the ( DH AH0) froth ( F R AO1 TH) on ( AA1 N) the ( DH AH0) waves ( W EY1 V Z) was ( W AA1 Z) all ( AO1 L) there ( DH EH1 R) was ( W AA1 Z) to ( T UW1) the ( DH AH0) ocean ( OW1 SH AH0 N)

 


  

 
It
  • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
  • มัน[Lex2]
  • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
  • (pro) มัน [Nontri]
  • /IH1 T/ [CMU]
  • /IH0 T/ [CMU]
  • (prp) /ɪt/ [OALD]
was
  • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
  • อะไร [LongdoDE]
  • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
  • (vt) pt ของ is [Nontri]
  • /W AA1 Z/ [CMU]
  • /W AA0 Z/ [CMU]
  • (v) /wɒz/ [OALD]
    [be]
  • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
  • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
  • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
  • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
  • /B IY1/ [CMU]
  • /B IY0/ [CMU]
  • (v) /biː/ [OALD]
as if
  • ราวกับ: ประหนึ่ง, เสมือนหนึ่งว่า, เฉกเช่น, เหมือนหนึ่งว่า, คล้ายๆ, ดูประหนึ่งว่า [Lex2]
we
  • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
  • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
  • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
  • /W IY1/ [CMU]
  • (prp) /wiː/ [OALD]
had
  • กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have[Lex2]
  • (แฮด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ have [Hope]
  • (vt) pt และ pp ของ have [Nontri]
  • /HH AE1 D/ [CMU]
  • (v) /hæd/ [OALD]
    [have]
  • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
  • จัด: เตรียมการ [Lex2]
  • ได้รับ: ได้ [Lex2]
  • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
  • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
  • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
  • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
  • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
  • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
  • /HH AE1 V/ [CMU]
  • (v) /hæv/ [OALD]
been
  • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
  • (บีน) pp. ของ be -Conf. gone [Hope]
  • (vt) pp ของ be [Nontri]
  • /B IH1 N/ [CMU]
  • /B AH0 N/ [CMU]
  • (v) /biːn/ [OALD]
    [be]
  • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
  • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
  • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
  • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
  • /B IY1/ [CMU]
  • /B IY0/ [CMU]
  • (v) /biː/ [OALD]
standing on
    [stand on]
  • รักษาทิศทางและความเร็ว (ของเรือ)[Lex2]
  • ยืนบน[Lex2]
  • วางบน[Lex2]
  • ยึดตาม: ยึด [Lex2]
  • เล่าความจริงของ[Lex2]
  • เป็นพิธีการ[Lex2]
  • เป็นตัวของตัวเอง[Lex2]
  • ทำได้ง่ายมาก[Lex2]
the
  • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
  • พระเจ้า[Lex2]
  • n. วันอาทิตย์ [Hope]
  • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
  • /DH AH0/ [CMU]
  • /DH AH1/ [CMU]
  • (a) /ðə/ [OALD]
seashore
  • ชายฝั่งทะเล: ชายฝั่ง, หาดทราย, ชายทะเล, ริมหาด, ริมทะเล [Lex2]
  • (ซี'ชอร์) n. ฝั่งทะเล,ชายทะเล [Hope]
  • (n) ชายทะเล,ฝั่งทะเล,ชายหาด [Nontri]
  • /S IY1 SH AO2 R/ [CMU]
  • (n) /s'iːʃɔːr/ [OALD]
at
  • เข้าร่วม[Lex2]
  • จาก[Lex2]
  • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
  • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
  • ที่[Lex2]
  • ในลักษณะ[Lex2]
  • ไปยัง[Lex2]
  • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
  • (pre) ที่,ณ [Nontri]
  • /AE1 T/ [CMU]
  • (in) /æt/ [OALD]
night
  • กลางคืน: ค่ำคืน, ราตรี [Lex2]
  • (ไนทฺ) n. กลางคืน,ความมืด,ความคลุมเครือ,โชค ไม่ดี,การไม่รู้, -Phr. (night and day ไม่หยุดหย่อน ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่สิ้นสุด) [Hope]
  • (n) กลางคืน,ยามวิกาล,ยามราตรี,ความมืด,ความคลุมเครือ [Nontri]
  • /N AY1 T/ [CMU]
  • (n) /n'aɪt/ [OALD]
mistakenly
  • อย่างไม่เหมาะสม[Lex2]
  • /M IH0 S T EY1 K AH0 N L IY0/ [CMU]
  • (a) /m'ɪst'ɛɪknliː/ [OALD]
believing
  • /B IH0 L IY1 V IH0 NG/ [CMU]
  • (v) /b'ɪl'iːvɪŋ/ [OALD]
    [believe]
  • เชื่อ[Lex2]
  • เชื่อว่าพูดจริง: ถือว่า [Lex2]
  • เชื่อถือ: มั่นใจ, เชื่อมั่น [Lex2]
  • ศรัทธา: เลื่อมใส [Lex2]
  • (บิลิฟว') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธา,เชื่อว่า,เข้าใจว่า ###SW. believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve ###S. postulate,hold ###A. disbelieve,doubt [Hope]
  • (vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน [Nontri]
  • /B IH0 L IY1 V/ [CMU]
  • (v) /b'ɪl'iːv/ [OALD]
that
  • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
  • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
  • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
  • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
  • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
  • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
  • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
  • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
  • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
  • /DH AE1 T/ [CMU]
  • /DH AH0 T/ [CMU]
  • (j) /ðæt/ [OALD]
froth
  • ฟอง[Lex2]
  • สิ่งที่ไร้สาระ: สิ่งไร้ค่า [Lex2]
  • ทำให้เป็นฟอง[Lex2]
  • (ฟรอธ) n. ฟอง,ฟองน้ำลาย,สิ่งที่ไร้ค่า,กาก,กากเดน. -v. ปกคลุมไปด้วยฟอง,ทำให้เกิดเป็นฟองขึ้น,ปล่อยฟองออก. ###S. bubbles,foam [Hope]
  • (n) ฟอง,กาก [Nontri]
  • (vi) เป็นฟอง,ปล่อยฟองออก [Nontri]
  • /F R AO1 TH/ [CMU]
  • (v) /fr'ɒth/ [OALD]
on
  • บน[Lex2]
  • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
  • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
  • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
  • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
  • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
  • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
  • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
  • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
  • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
  • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
  • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
  • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
  • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
  • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
  • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
  • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
  • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
  • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
  • /AA1 N/ [CMU]
  • /AO1 N/ [CMU]
  • (a) /ɒn/ [OALD]
waves
  • /W EY1 V Z/ [CMU]
  • (v) /w'ɛɪvz/ [OALD]
    [wave]
  • โบกมือ: โบกเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ [Lex2]
  • โบกไปมา: ทำให้ขึ้นๆลงๆ [Lex2]
  • เป็นลอน: เป็นคลื่น [Lex2]
  • ทำให้เป็นลอน: ทำให้หยักเป็นลอน [Lex2]
  • คลื่น: ระลอกคลื่น [Lex2]
  • การโบกมือเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ[Lex2]
  • (เวฟว) n. คลื่น,ลอน,ความหวั่นไหว,การเคลื่อนตัวเป็นกลุ่ม,การแกว่ง,การโบกไปมา,การเป็นลอน,น่านน้ำ,ทะเล,การหลั่งไหล,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,ชั่วครั้งชั่วคราว,พักหนึ่ง vi. vi. โบกไปมา,โบกมือ,เคลื่อนตัวเป็นรูปคลื่น,โค้งสลับทิศทาง,ทำให้เปลี่ยนแปลง [Hope]
  • (n) คลื่น,การโบก,ทะเล,ลอน,ระลอก,การแกว่ง,น่านน้ำ [Nontri]
  • (vi) เป็นคลื่น,แกว่ง,สะบัด,โบก,ปัด [Nontri]
  • /W EY1 V/ [CMU]
  • (v) /w'ɛɪv/ [OALD]
all
  • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
  • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
  • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
  • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
  • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
  • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
  • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
  • /AO1 L/ [CMU]
  • (n) /ɔːl/ [OALD]
there
  • ที่นั่น: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น [Lex2]
  • ในข้อนั้น: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น [Lex2]
  • ในผลสำเร็จนั้น[Lex2]
  • มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)[Lex2]
  • ที่นั่น: ตรงนั้น [Lex2]
  • ประเด็นนั้น[Lex2]
  • ภาวะนั้น: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น [Lex2]
  • (แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น [Hope]
  • (adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น [Nontri]
  • /DH EH1 R/ [CMU]
  • (a) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
to
  • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
  • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
  • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
  • /T UW1/ [CMU]
  • /T IH0/ [CMU]
  • (in) /tə/ [OALD]
  • (a) /t'uː/ [OALD]
ocean
  • มหาสมุทร[Lex2]
  • จำนวนมาก[Lex2]
  • (โอ'เชิน) n. มหาสมุทร,ความมหาศาล. ###SW. oceanic adj. [Hope]
  • (n) มหาสมุทร [Nontri]
  • /OW1 SH AH0 N/ [CMU]
  • (n) /'ɒuʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • ว่าด้วยโฆษณา
    เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    Go to Top