Search result for

irma

(52 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irma-, *irma*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirmant(อะเฟอ' เมินทฺ) n. ผู้ที่ยืนยัน
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
affirmative(อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน.
airmail(แอร์' เมล) adj. เกี่ยวกับไปรษณีย์อากาศ, จดหมายทางอากาศ, แสตมป์จดหมายอากาศ.
airman(แอร์' เมิน) n., (pl. -men) นักขับเครื่องบิน, ทหารอากาศ. -airmanship n. เทคนิคการบินหรือร่อน, Syn. aviator)
chairman(แชร์'เมิน) n.ประธาน,-vt. เป็นประธานที่ประชุม
chairmanship n.ตำแหน่งหรือประธาน
cochairmann. ประธานร่วม -pl. cochairmen
confirmand(คอนเฟอแมนดฺ') n. ผู้ขอรับศีลมหาสนิท,ผู้ได้รับการยืนยัน
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน,การรับรอง,พิธีศีลมหาสนิท

English-Thai: Nontri Dictionary
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ,คำยืนยัน,คำรับรอง
airmail(n) จดหมายทางอากาศ
airman(n) นักบิน,ทหารอากาศ
chairman(n) ประธาน
chairmanship(n) ตำแหน่งประธาน
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
firmament(n) ท้องฟ้า,เวหา,ดารากร
infirmary(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,ร้านขายยา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And all I have is this Joy of Cooking by Irma Rombauer, which is an excellent, excellent cookbook, but it's not French.แล้วที่ฉันก็แค่หนังสือทำอาหารโดย อิร์ม่า รอมโบ ซึ่งก็เป็นหนังสือที่ดีมาก แต่มันไม่ใช่อาหารฝรั่งเศส Julie & Julia (2009)
Irma Rombauer doesn't say a word about it in the Joy of Cooking.อีร์มา รอมเบอไม่ได้พูดเรื่องนี้ไว้เลยในหนังสือ"สนุกทำครัว" Julie & Julia (2009)
My friends, this is Irma Rombauer.เพื่อนค่ะ นี่คือเออร์ม่า รอมบาวว่า Julie & Julia (2009)
And Irma Pritchet.และไอมา พริตเชท Everybody Ought to Have a Maid (2009)
So you picked Irma Pritchet? Her son is in a nursing home.เธอก็เลยเลือกไอม่า พริตเชทเนี่ยนะ ลูกชายหล่อนอยู่ในสถานรับเลี้ยงนะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Yes, Katherine, Irma is old,ใช่ แคทเธอรีน ไอม่าแก่แล้วก็จริง Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Irma, I don't want you talking to that guy.เออม่า ผมไม่อยากให้คุณคุยกับชายคนนั้น Fireproof (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บก[n.] (bok) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland   FR: terre ferme [f] ; terre [f] ; sol [m]
ใช่ [v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมแซม[n.] (chang sǿmsaēm) EN: repairman   FR: réparateur [m]
ช่างซ่อมโทรทัศน์[n. exp.] (chang sǿm thōrathat) EN: television repairman   FR: réparateur de télévision [m]
จดหมายทางอากาศ[n. exp.] (jotmāi thāng ākāt) EN: airmail letter   
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การยืนยัน[n.] (kān yeūnyan) EN: confirmation   FR: confirmation [f]
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
คำรับรอง[n.] (kham raprøng) EN: confirmation ; warranty   

CMU English Pronouncing Dictionary
IRMA    ER1 M AH0
IRMA'S    ER1 M AH0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Firma(n) |die, pl. Firmen| บริษัท

Japanese-English: EDICT Dictionary
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [Add to Longdo]
アファーマティブアクション[, afa-mateibuakushon] (n) affirmative action [Add to Longdo]
エアマック[, eamakku] (n) {comp} AirMac [Add to Longdo]
チェアマン[, chieaman] (n) chairman; (P) [Add to Longdo]
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety [Add to Longdo]
委員長[いいんちょう, iinchou] (n) committee chairman; (P) [Add to Longdo]
一天[いってん, itten] (n) the whole sky; firmament [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right [Add to Longdo]
応身[おうじん, oujin] (n) {Buddh} (See 三身) nirmanakaya (response body, form taken by a buddha according to the capabilities of those who are to be saved) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation [Add to Longdo]
エアマック[えあまっく, eamakku] AirMac [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top