Search result for

irin

(62 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irin-, *irin*
Possible hiragana form: いりん
English-Thai: Longdo Dictionary
inspiring(adj) ที่สร้างแรงบันดาลใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
aspirin(แอส'ไพริน) n. แอสไพรินซึ่งเป็นยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. analgesic)
despairing(ดิสแพ'ริง) adj. หมดหวัง,สิ้นหวัง
fairing(แฟ' ริง) n. โครงสร้างภายนอกของเครื่องบิน
firing(ไฟ'เออะริง) n. การยิง,การจุดไฟ,การก่อไฟ,เชื้อเพลิง,การเผาเครื่องเคลือบดินเผาหรือแก้ว
inquiring(อินไคว'เออริง) adj. ชอบสอบถาม,ชอบไตร่ถาม, See also: inquiringly adv., Syn. probing
pairing seasonn. ฤดูผสมพันธุ์
retiring(รีไท'เออะริง) adj. ซึ่งปลดเกษียณ,เหนียมอาย,นิ่งเงียบ,โดดเดี่ยว, Syn. withdrawing
tiring(ไท'เออริง) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย,น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ
untiring(อันไท'เออะริง) adj. ไม่เหนื่อย,ไม่ย่อท้อ., Syn. innumerable

English-Thai: Nontri Dictionary
airing(n) การตาก,การตากอากาศ
aspirin(n) ยาแก้ปวดศีรษะ,ยาแก้ไข้,ยาลดไข้
hairiness(n) ความมีผมดก
untiring(adj) ไม่รู้จักเหนื่อย,ไม่ย่อท้อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Colonel Dr. Irina Spalko.พันเอก ดอกเตอร์ ไอรินะ สปาลโก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Irina Spalko, she was Stalin's fair-haired girl.ไอริน่า สปาลโก เธอคือผู้หญิงผมสีบอร์นของโซเวียต Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'd like you to meet Irina.ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ เอรีน่า Chromolume No. 7 (2010)
Nice to meet you, Irina.ยินดีที่ได้รู้จัก เอรีน่า Chromolume No. 7 (2010)
Well, uh, the first time I saw Irina was on a beach in Nice.เอ่อ ครั้งแรกที่ผมเห็นเอริน่า /Nที่ชายหาดในนีซ Chromolume No. 7 (2010)
Look, you can complain about Irina all you like.คุณจะบ่นว่าเรื่องเอริน่ายังไงก็ได้นะ Chromolume No. 7 (2010)
I proposed to Irina, and she said yes.ผมขอเอริน่าแต่งงาน และเธอก็ตกลง Chromolume No. 7 (2010)
- Your... your mother's just concerned that Irina might be with you for the wrong reasons.- แม่ของลูกกำลังคิดว่า เอริน่าอยู่กับลูกเพื่อเหตุผลบางอย่าง Chromolume No. 7 (2010)
Irina is quite the opportunist.เอริน่าคงรู้ทันทีหลังจาก5วินาทีที่เธอได้ Chromolume No. 7 (2010)
Irina really loved the ring, mom. That's why she wantedเอริน่าชอบแหวนนั่นมาก เธอเลย Chromolume No. 7 (2010)
- Hey, Irina. - Hey.เฮ้ เอริน่่า เฮ้ Chromolume No. 7 (2010)
Thank you, Irina.ขอบใจ เอริน่า Chromolume No. 7 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสไพริน[n.] (aēsphairin) EN: aspirin   FR: aspirine [f]
หอดูดาวสิรินธร[n. prop.] (Hødūdāo Sirinthøn) EN: Sirindhorn Observatory   
การเช่า[n.] (kān chao) EN: hiring ; tenancy   FR: location [f] ; louage [m] (vx)
การเช่าเหมา[n.] (kān chaomao) EN: hiring   FR: location [f]
การเช่าที่ดิน[n. exp.] (kān chao thīdin) EN: hiring a piece of land   
การแต่งเนื้อแต่งตัว[n. exp.] (kān taeng neūa taengtūa) EN: dressing ; attiring ; dressing up   
คำนิยม[n.] (khamniyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium   
เขื่อนสิรินธร[n. prop.] (Kheūoen Sirinthøn) EN: Sirindhorn Dam   
ครบเกษียณอายุ [v. exp.] (khrop kasīen-āyu) EN: have reached the retiring age   
ลูกเนียง [n. exp.] (lūk nīeng) EN: Archidendron jiringa ; Luk Nieng Tree   

CMU English Pronouncing Dictionary
IRINA    IH0 R IY1 N AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irin {f}; Irländerin {f}Irishwoman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]
たゆまず努力[たゆまずどりょく, tayumazudoryoku] (n,vs) untiring labor (labour) [Add to Longdo]
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
ちり鍋[ちりなべ, chirinabe] (n) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce; pot used to cook such a dish [Add to Longdo]
どて焼き;どて焼;土手焼き;土手焼[どてやき, doteyaki] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]
にょきりにょきり[, nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other [Add to Longdo]
を限りに[をかぎりに, wokagirini] (exp) (See 声を限りに) as of the end of (today, this month, etc.); to make (today, etc.) the last (day) [Add to Longdo]
アークティックグレイリング;アークティック・グレイリング[, a-kuteikkugureiringu ; a-kuteikku . gureiringu] (n) Arctic grayling (Thymallus arcticus) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリンダ[しりんだ, shirinda] cylinder [Add to Longdo]
セカンダリリング[せかんだりりんぐ, sekandariringu] secondary ring [Add to Longdo]
プライマリリング[ぷらいまりりんぐ, puraimariringu] primary ring [Add to Longdo]
プリント基盤[プリントきばん, purinto kiban] PCB, printed wiring board [Add to Longdo]
マルチリンガル[まるちりんがる, maruchiringaru] multilingual [Add to Longdo]
マルチリンクフレーム[まるちりんくふれーむ, maruchirinkufure-mu] multi-link frame [Add to Longdo]
メイリングリスト[めいりんぐりすと, meiringurisuto] mailing-list [Add to Longdo]
ワイヤリング[わいやりんぐ, waiyaringu] wiring [Add to Longdo]
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
結線[けっせん, kessen] hard wiring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 matter
 
 1. özdek, madde, cevher, cisim
 2. konu, iş, husus, mesele
 3. vesile
 4. fark, önem
 5. öz
 6. yaklaşık miktar
 7. cerahat, irin
 8. (fels.) özdek
 9. posta maddesi
 10. (matb.) baskıya hazır hurufat
 11. (matb.) dizilecek metin, müsvedde
 12. (man.) bir önermenin kapsadığı husus
 13. şikâyet veya pişmanlık sebebi. a matter of two dollars iki dolar meselesi. as a matter of course tabii olarak, işin tabii gidişine göre. as a matter of fact işin doğrusu, hakikatte. for that matter ona gelince
 14. hatta. in the matter of konusunda, hususunda. It' no laughing matter işin şakası yok şakaya gelmez .No matter Önemi yok Mühim değil Zararı yok. no matter how difficult ne kadar güç olursa olsun printed matter basma, matbua. reading matter okunacak şey. What' the matter? Ne var? Ne oldu?
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pus
 
 1. (tıb.) cerahat, irin.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Irin [iːrin] (n) , s.(f )
   Irishwoman
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top