ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iona

AY0 OW1 N AH0   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iona-, *iona*
Possible hiragana form: いおな
English-Thai: Longdo Dictionary
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
multi-functional(adj) อเนกประสงค์
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
aficionado(อะฟิชชิโอนา' โด) ผู้ที่คลั่งในเรื่อไดเรื่องหนึ่ง (ardent devotee)
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
appasionato(อะพาซีโอเน'โท) adj. มีอารมณ์รุนแรง (ทางดนตรี) (impassioned)
arlington national cemetrสุสานประจำชาติของอเมริกาในรัฐเวอร์จีเนีย
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire
cessionaryn. ผู้รับมอบ,ผู้ได้รับการยกให้
chinese nationalistn. จีนคณะชาติ,จีนไต้หวัน
commissionaire(คะมิชชะแนร') n. ผู้กระทำหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ (เช่น คนเฝ้าประตู คนส่งของ)

English-Thai: Nontri Dictionary
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
billionaire(n) มหาเศรษฐี
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
congregational(adj) ที่มารวมกัน,ที่มาชุมนุมกัน,ที่จับกลุ่มกัน
congressional(adj) ซึ่งเกี่ยวกับรัฐสภา,เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติ
constitutional(adj) เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ,ตามรัฐธรรมนูญ,ทางร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth   
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อธิบายศัพท์[n.] (athibāisap) EN: dictionary   FR: dictionnaire [m]
อธิปไตยของประเทศ[n. exp.] (athippatai khøng prathēt) FR: souveraineté nationale [f]
แบบดั้งเดิม[X] (baēp dangdoēm) EN: conventional   

CMU English Pronouncing Dictionary
IONA    AY0 OW1 N AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
Nationalstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่มีประชากรเพียงชนชาติเดียว, See also: A. Vielvölkerstaat,

French-Thai: Longdo Dictionary
nationalité(n) |f| สัญชาติ

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time [Add to Longdo]
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit [Add to Longdo]
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area [Add to Longdo]
データディクショナリ[でーたでいくしょなり, de-tadeikushonari] data dictionary [Add to Longdo]
データ辞書[データじしょ, de-ta jisho] data dictionary [Add to Longdo]
ディクショナリ[でいくしょなり, deikushonari] dictionary [Add to Longdo]
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top