Search result for

isu

(70 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isu-, *isu*
Possible hiragana form: いす
English-Thai: Longdo Dictionary
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antisubmarine(แอนทีซับ' มะรีน) adj. ซี่งต่อต้านหรือทำลายเรือดำน้ำ
audiovisual(ออดีโอวิช'ชวล) adj. เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท,เกี่ยวกับเสียงและภาพ. -n. สิ่งที่เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
disulfiramn. ยาที่ใช้รักษาการติดแอลกอฮอล์
disunion(ดิสยู'เนียน) n. การแยกออก,การแตกแยก,ความไม่สามัคคี,
disunite(ดิสยูไนทฺ') vt. ทำให้แตกแยก,แยกออก,ทำให้แตกความสามัคคี.vi. แยกออก,แตกแยก, Syn. separate,disjoin,part
disunity(ดิสยู'นิที) n. การขาดความสามัคคี,การแตกแยก, Syn. separation
disuse(n. ดิสยูส',v. ดิสยูซ') n. การเลิกใช้ vt. เลิกใช้
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
leisured(ลี'เชิร์ด,เลช'เชิร์ด) adj. มีเวลาว่าง,สบาย ๆ ,ไม่รีบร้อน, Syn. leisurely
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
disunite(vt) ทำให้แยกจากกัน,ทำให้แตกแยก,ทำให้แตกสามัคคี
disuse(n) การยกเลิก
disuse(vt) ยกเลิก,ไม่ใช้
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisure(n) เวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน,อย่างตามสบาย,อย่างไม่เร่งรีบ
misunderstand(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
misuse(n) การใช้ผิด,การทารุณ,การเฆี่ยนตี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isuprelไอซูเปรล, ไอสุเพร็ล [การแพทย์]
Isuzu automobileรถยนต์อีซูซุ [TU Subject Heading]
Isuzu Dargon truckรถกระบะอีซูซุ ดาร์กอน [TU Subject Heading]
Isuzu trucksรถบรรทุกอีซูซุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Standard isuue tracking deviceอุปกรณ์ติดตามแบบมาตรฐาน Fast & Furious (2009)
On - On dry runs, Santy uses the Isuzu.อยู่ในช่วงทดลอง ซานต้าใช้อิสุซุ A Very Glee Christmas (2010)
We know Gwaine and his men crossed the pass, here, at Isulfor.เราทราบว่าเกวนและคนของเขา ผ่านที่นี่ อิสซัลฟอร์ Arthur's Bane: Part One (2012)
Indicates the non-frenzy feeding of a large squalus possibly longimanus or Isurus glaucus.มันชี้ให้เห็นว่าเกิดจากการกัด ของสควอรัสขนาดใหญ่... อาจจะเป็นลองจิมานัส หรือ อิซูรัส กลอคัส Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply   FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
โดยเข้าใจผิด[adv.] (dōi khaojai phit) EN: due to a misunderstanding   
ด้วยตา[adj.] (dūay tā) EN: visual   FR: visuel
ด้วยตาเปล่า[adv.] (dūay tā plāo) FR: à l'oeil nu ; visuellement
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily   FR: nonchalamment
จินตนาการ[v.] (jintanākān) EN: imagine ; fancy ; visualize   FR: imaginer ; rêver
จิตวิทยาการบริการ[n. exp.] (jittawitthayā kān børikān) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure   
จอแสดง[n. exp.] (jø sadaēng) EN: control screen   FR: écran de contrôle [m] ; écran de visualisation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ISU    IH1 S UW2
ISU    AY1 EH1 S Y UW1
ISUZU    IH2 S UW1 Z UW0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
イスラム教[いすらむきょう, isuramukyou] (n) ศาสนาอิสลาม
いすゞ[いすず, isuzu] (org) บริษัทอีซูซุ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
うす[いす, isu, isu , isu] (n ) เก้าอี้
いす[いす, isu, isu , isu] (n ) เก้าอี้

German-Thai: Longdo Dictionary
Frisur(n) |die, pl. Frisuren| ทรงผม
Anweisung(n) |die, pl. Anweisungen| คำแนะนำวิธีใช้ , See also: S. Anordnung, Instruktion

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Isuzu (uniq ) อีซูซุ

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system [Add to Longdo]
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
うぐいす色;鶯色[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) (See 鶯茶) greenish brown [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五十铃[Wǔ shí líng, ˇ ㄕˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] Isuzu [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top