Search result for

irani

(39 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irani-, *irani*
Possible hiragana form: いらに
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Iranian[ADJ] เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิหร่าน, See also: เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาเปอร์เซีย
Iranian[N] ชาวอิหร่าน, See also: ชาวเปอร์เซีย, Syn. Persian
Iranian[N] ภาษาอิหร่าน, See also: ภาษาเปอร์เซีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iranian(อิเร'เนียน,ไอเร'เนียน) adj. เกี่ยวกับอิหร่าน,เกี่ยวกับชาวอิหร่านหรือภาษาอิหร่าน. n. ภาษาอิหน่าน,ชาวอิหร่าน., Syn. Irani

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iraniansชาวอิหร่าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For hundreds of thousands of people commuting to the Iranian capital... this morning began just like any other.มีคนร่วมแสนที่เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในอิหร่าน เช้านี้ก็เหมือนกับวันอื่น ๆ Babylon A.D. (2008)
He's got a communique video here that somebody walked across the Iranian border.เขามีวิดีโอเทป ใครบางคนข้ามพรหมแดนอิหร่านมา Body of Lies (2008)
My father was Iranian.พ่อฉันเป็นชาวอิหร่าน Body of Lies (2008)
At least RIPLEY hit this target away from population and cameras, and she targeted their vehicle, which just happened to be loaded with C-4 and Iranian Katyusha missiles.อย่างน้อย ริปลี่ก็โจมตี ไกลจากชุมชนและกล้อง เป้าหมายของเธอคือยานยนต์ มันอาจเป็นระเบิด C-4 หรือจรวดของอิหร่านก็ได้ WarGames: The Dead Code (2008)
Iranian, sushi or mexican?อาหารแขก ซูชิ หรือ เม็กซิกัน? Gamer (2009)
I knew that despite the fact that Arastoo said he was Iranian, his accent was Jordanian.ฉันรู้ว่ามันน่ารังเกียจ ความจริงตามที่ฮาราทูพูด เขาเป็นชาวอิหร่าน สำเนียงของเขาเป็นจอร์แดน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Iranian isn't actually Arab.อิหร่านจริงแล้วไม่ใช่อาหรับ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
There's a place around the corner that sells Iranian cigarettes.ยังอีกจุดหนึ่งตรงหัวมุม ขายบุหรี่อิหร่าน A561984 (2009)
Not so long ago, a hotel concierge named Anush Harandi, an Iranian man, much like yourself, was taken from his home in Bangkok in the middle of the night because my government believed he had some small piece of information.ไม่นานมาเท่าไร เด็กเฝ้าประตูโรงแรมที่ชื่อ อานุส ฮาราลดี ชาวอิหร่าน เหมือนกับนาย ถูกนำตัว ออกไปจากบ้านของเขา กลางกรุงเทพ ในตอนดึก A561984 (2009)
Why would he agree to help us provide missiles to the Iranians and the Syrians that have a first-strike capability against the Israelis?แล้วเขาจะยอม... ...ช่วยเหลือเราขายจรวดให้พวกอิหร่านกับซีเรีย ซึ่งเล็งเป้าแรกไปที่อิสราเอลเนี่ยนะ The International (2009)
Once you let the Iranians and Syrians hear that the missiles are completely useless against the Israelis they will cancel their orders and the IBBC will collapse.และพอคุณบอกพวกอิหร่านกับซีเรีย ว่าจรวดพวกนั้นไร้น้ำยาต่ออิสราเอล พวกเขาจะยกเลิกการสั่งซื้อ และIBBCจะล้มครืน The International (2009)
The murder of a journalist. The stoning of an Iranian dissident.การฆ่านักเขียนข่าว การปาหินใส่ผู้ไม่เห็นด้วยชาวอิหร่าน The Internet Is Forever (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชาวอิหร่าน[n. prop.] (chāichāo Irān) FR: Iranien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IRANI    IH0 R AA1 N IY0
IRANIAN    IH0 R AA1 N IY0 AH0 N
IRANIAN    AY0 R EY1 N IY0 AH0 N
IRANIANS    AY0 R EY1 N IY0 AH0 N Z
IRANIANS    IH0 R AA1 N IY0 AH0 N Z
IRANIANS'    AY0 R EY1 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Iranian    (n) (i1 r ei1 n i@ n)
Iranians    (n) (i1 r ei1 n i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
iranisch {adj}Iranian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another [Add to Longdo]
どちらにしろ[, dochiranishiro] (exp) whichever one one chooses; either way [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
イラン革命[イランかくめい, iran kakumei] (n) Iranian Revolution [Add to Longdo]
イラン語[イランご, iran go] (n) Iranian (any member language of the Iranian language branch, esp. Farsi) [Add to Longdo]
イラン語派[イランごは, iran goha] (n) Iranian (branch of languages) [Add to Longdo]
ティラニー[, teirani-] (n) tyranny; (P) [Add to Longdo]
ヒラニザ[, hiraniza] (n) elongate surgeonfish (Acanthurus mata, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]
ピラニア[, pirania] (n) piranha (por [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irani \Irani\ n.
   a native or inhabitant of Iran.
 
   Syn: Iranian, Persian.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Irani
   n 1: a native or inhabitant of Iran; "the majority of Irani are
      Persian Shiite Muslims" [syn: {Irani}, {Iranian},
      {Persian}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top