ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inured

IH2 N Y UH1 R D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inured-, *inured*, inur, inure
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's very sensitive,not inured to death and mortality like you and I are.เขาเป็นคนอ่อนไหวมาก ไม่คุ้นเคยกับคนตายและความตายเหมือนคุณกับฉันแน่ The Bones on the Blue Line (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[v.] (dān) EN: be hardened ; be callous ; be inured   
ด้านไม้[adj.] (dānmāi) EN: case-hardened ; inured to the rod   
หน้าด้าน[adj.] (nādān) EN: inured to shame ; shameless   FR: effronté ; éhonté

CMU English Pronouncing Dictionary
INURED    IH2 N Y UH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inured    (v) ˈɪnjˈuəʴd (i1 n y u@1 d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inure \In*ure"\, v. t. [imp. & p. p. {Inured}; p. pr. & vb. n.
   {Inuring}.] [From pref. in- in + ure use, work. See {Ure}
   use, practice, {Opera}, and cf. {Manure}.]
   To apply in use; to train; to discipline; to use or accustom
   till use gives little or no pain or inconvenience; to harden;
   to habituate; to practice habitually. "To inure our prompt
   obedience." --Milton.
   [1913 Webster]
 
      He . . . did inure them to speak little. --Sir T.
                          North.
   [1913 Webster]
 
      Inured and exercised in learning.    --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
   [1913 Webster]
 
      The poor, inured to drudgery and distress. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      "Here the fortune of the day turned, and all things
      became adverse to the Romans; the place deep with ooze,
      sinking under those who stood, slippery to such as
      advanced; their armor heavy, the waters deep; nor could
      they wield, in that uneasy situation, their weighty
      javelins. The barbarians on the contrary, were inured
      to encounter in the bogs, their persons tall, their
      spears long, such as could wound at a distance." In
      this morass the Roman army, after an ineffectual
      struggle, was irrecoverably lost; nor could the body of
      the emperor ever be found. Such was the fate of Decius,
      in the fiftieth year of his age; . . .  --Gibbon
                          [quoting
                          Tacitus]
                          (Decline and
                          Fall of the
                          Roman Empire,
                          Ch. 10)
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inured
   adj 1: made tough by habitual exposure; "hardened fishermen"; "a
       peasant, dark, lean-faced, wind-inured"- Robert Lynd;
       "our successors...may be graver, more inured and equable
       men"- V.S.Pritchett [syn: {enured}, {inured}, {hardened}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top