ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intruder

IH2 N T R UW1 D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intruder-, *intruder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
intruder(n) ผู้บุกรุก, ผู้ก้าวร้าว, ผู้ก้าวก่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intruderผู้บุกรุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have encountered intruders and am engaging! Request backup!มีผู้บุกรุกอยู่ที่นี่และ เราถูกโจมตี ร้องขอกำลังเสริม! Akira (1988)
According to the defense team, intruders were encountered in the wiring shaft.การสอดคล้องกันของทีมป้องกัน ผู้บุกรุกจะถูกพบได้ในด้ามสายโลหะ Akira (1988)
- Intruder arriving.- ผู้บุกรุกมาถึงแล้ว Squeeze (1993)
But now, the first intruder to be a former cast member.แต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับ การฝ่าด่านครั้งล่าสุด - โดยผู้บุกรุกที่เคยร่วมแสดง The Truman Show (1998)
Intruder burn and die.มีผู้บุกรุก... ...โดนย่างแล้วก็ตาย. Ice Age (2002)
If there's an intruder in the house, you run in there, you lock the door, ถ้าหากมีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้าน นายวิ่งเข้าไปในนั้น แล้วนายล็อคประตู Mr. Monk and the Panic Room (2004)
I heard you recently found... a woman intruder on the grounds.ฉันได้ยินมาว่าคุณเพิ่งพบกับ... ผู้หญิงที่บุกรุกเข้ามาในบ้านของคุณ The Orphanage (2007)
Intruder alert. Intruder alert.** เตือน มีผู้บุกรุก ** ** เตือน มีผู้บุกรุก ** WarGames: The Dead Code (2008)
My daughter heard the intruder and woke me.ลูกสาวผมได้ยินเสียงคนเข้ามา ก็เลยปลุกผมตื่น I Knew You Were a Pig (2009)
I need the police. We have an intruder in our home. Come on.ฉันต้องการตำรวจมีฆาตกรโรคจิตอยู่ที่บ้านของเรา รับสิ Orphan (2009)
Attention, security, we found an intruder on the premises.ตั้งใจฟังให้ดี, รปภ.ของเรา พบผู้บุกรุกเข้ามาในนี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Repeat, we found an intruder on the premises.ย้ำ, เราพบผู้บุกรุกเข้ามาในนี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intruderBill was killed by an intruder.
intruderThe dogs barked furiously at the intruder.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTRUDER IH2 N T R UW1 D ER0
INTRUDERS IH2 N T R UW1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intruder (n) ˈɪntrˈuːdər (i1 n t r uu1 d @ r)
intruders (n) ˈɪntrˈuːdəz (i1 n t r uu1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入侵者[rù qīn zhě, ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄜˇ, ] intruder #43,226 [Add to Longdo]
侵入者[qīn rù zhě, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄓㄜˇ, ] intruder; invader #143,127 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider [Add to Longdo]
潜入者[せんにゅうしゃ, sennyuusha] (n) intruder; infiltrator [Add to Longdo]
乱入者[らんにゅうしゃ, rannyuusha] (n) intruder [Add to Longdo]
闖入者[ちんにゅうしゃ, chinnyuusha] (n) intruder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intruder \In*trud"er\, n.
   1. One who intrudes; one who thrusts himself in, or enters
    without right, or without leave or welcome; a trespasser.
    [1913 Webster]
 
       They were all strangers and intruders. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: A person who enters a private residence or
    place of business with the intention to perform a criminal
    act; as, killed by an intruder.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intruder
   n 1: someone who intrudes on the privacy or property of another
      without permission [syn: {intruder}, {interloper},
      {trespasser}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top