ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intelligentsia

IH2 N T EH2 L AH0 JH EH1 N T S IY0 AH0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intelligentsia-, *intelligentsia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intelligentsia[N] กลุ่มปัญญาชน, See also: สังคมระดับปัญญาชน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The world of greenwich village intelligentsia is Dan Humphrey's natural habitat.โลกของหมู่บ้านผู้ปราดเปรื่อง คือที่พักของแดน ฮัมฟรีย์ The Freshmen (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลุ่มปัญญาชน[N] intelligentsia, See also: intellectual, Example: กลุ่มปัญญาชนรวมตัวกันมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count unit: กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มของคนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มปัญญาชน[n. exp.] (klum panyāchon) EN: intelligentsia   FR: intelligentsia [f]
ปัญญาชน[n.] (panyāchon) EN: intellectual ; scholar ; intelligentsia   FR: intellectuel [m] ; intelligentsia [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTELLIGENTSIA    IH2 N T EH2 L AH0 JH EH1 N T S IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intelligentsia    (n) ˈɪntˌɛlɪʤˈɛntsɪəʴ (i1 n t e2 l i jh e1 n t s i@)
intelligentsias    (n) ˈɪntˌɛlɪʤˈɛntsɪəʴz (i1 n t e2 l i jh e1 n t s i@ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリ[, interi] (n,adj-no) (abbr) (See インテリゲンチャ) egghead; intelligentsia; (P) [Add to Longdo]
インテリゲンチャ;インテリゲンチア[, interigencha ; interigenchia] (n) intelligentsia (rus [Add to Longdo]
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 intelligentsia \intelligentsia\ n.
   an educated and intellectual[2] elite; intellectuals,
   collectively or considered as a class.
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intelligentsia
   n 1: an educated and intellectual elite [syn: {intelligentsia},
      {clerisy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top