Search result for

instrumental

(64 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instrumental-, *instrumental*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instrumental[ADJ] เป็นเครื่องมือ, See also: มีประโยชน์, Syn. productive, useful, Ant. unproductive
instrumentalist[N] ผู้เล่นดนตรี, See also: นักดนตรี, Syn. musician, performer
instrumentality[N] การใช้เป็นเครื่องมือ
instrumentality[N] หน่วยงานย่อยๆ (ทางการเมือง), See also: แผนกย่อยๆ, Syn. agency
instrumental in doing something[IDM] มีบทบาทสำคัญในการทำบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instrumental(อินสทรูเมน'เทิล) adj. เป็นเครื่องมือ,เป็นสื่อ,เป็นเครื่องช่วย,มีประโยชน์,เกี่ยวกับเครื่องดนตรี, Syn. helping
instrumentality(อินสทูเมนแทล'ลิที) n. เครื่องมือ,วิธีการ,เครื่องช่วย,ความเป็นเครื่องมือ,ความเป็นเครื่องช่วย -S.disobedient

English-Thai: Nontri Dictionary
instrumental(adj) เป็นเครื่องมือ,เป็นอุปกรณ์,เป็นสื่อ,เป็นเครื่องช่วย
instrumentality(n) การใช้เป็นเครื่องมือ,อุปกรณ์,วิธีการ,เครื่องช่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instrumental labourการคลอดใช้เครื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental pelvimetryการวัดเชิงกรานด้วยมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental percussionการเคาะตรวจด้วยเครื่องมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental phoneticsสัทศาสตร์อุปกรณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrumentalismอุปกรณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Instrumental Methodวิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ [การแพทย์]
Instrumental musicดนตรีบรรเลง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is The instrumental version of your wedding song.นี่เป็นเวอร์ชั่นบรรเลง เพลงแต่งงานของคุณ Mash-Up (2009)
Yes, this will open the door to Human Instrumentality.อา เพื่อเปิดประตูไปสู่แผนปรับปรุงมนุษยชาติ... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
For the Human Instrumentality Project.เพื่อแผนการปรับปรุงมนุษยชาติ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The Human Instrumentality Project...แผนการปรับปรุงมนุษยชาติ... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
President Taylor tells me you were instrumental in convincing the Russian delegates to stayท่าน ปธน.เทย์เลอร์ บอกดิฉันว่า คุณเป็นเครื่องจักรสำคัญ ที่โน้มน้าวให้ ผู้แทนรัสเซียยังอยู่ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Let's just go instrumental.งั้นก็เอาแต่เสียงเพลงเถอะ Kung Fu Panda Holiday (2010)
Director, Smith and his men were instrumental in recovering the plates.สมิธและลูกทีมช่วยเรา เอาแม่พิมพ์คืนมาได้ The A-Team (2010)
Oh, yes. Well, they've both been instrumental in helping me rebrand "The Spectator."โอ้ ใช่ ทั้งสองคนช่วยฉันได้มากเลย I Am Number Nine (2011)
Well, because you were so instrumental in my being considered.เพราะคุณเป็นคนแนะนำให้ผมเข้ารับการพิจารณา Eye of the Beholder (2012)
Well, I wouldn't say instrumental.ผมเปล่า Eye of the Beholder (2012)
You know you were instrumental in solving this case, right?คุณรู้ว่าคุณมีส่วนสำคัญ ในการไขคดีใช่ไหม The Don't in the Do (2012)
You've been very instrumental in helping us out and now it's time for your reward.คุณเป็นผู็ช่วยของเรา ในเรื่องนี้ ที่ดี และตอนนี้ ถึงเวลา ได้รางวัลแล้ว Playtime (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instrumentalHe was greatly instrumental in making Japan understood.
instrumentalI like instrumental music.
instrumentalI like vocal music better than instrumental music.
instrumentalThe problem about "the instrumentality of mankind" is being looked into by the committee.

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTRUMENTAL    IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L
INSTRUMENTAL    IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L
INSTRUMENTALS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L Z
INSTRUMENTALS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L Z
INSTRUMENTALITY    IH2 N S T R AH0 M EH0 N T AE1 L AH0 T IY0
INSTRUMENTALIST    IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L AH0 S T
INSTRUMENTALIST    IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L AH0 S T
INSTRUMENTALISTS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L AH0 S T S
INSTRUMENTALISTS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L AH0 S
INSTRUMENTALISTS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instrumental    (j) (i2 n s t r u m e1 n t l)
instrumentalist    (n) (i2 n s t r u m e1 n t @ l i s t)
instrumentality    (n) (i2 n s t r u m e n t a1 l i t ii)
instrumentalists    (n) (i2 n s t r u m e1 n t @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Instrumentalmusik {f}instrumental music [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インストルメンタリズム[, insutorumentarizumu] (n) instrumentalism [Add to Longdo]
インストルメンタル[, insutorumentaru] (adj-f) instrumental [Add to Longdo]
インストルメンタルポップ[, insutorumentarupoppu] (n) instrumental pop [Add to Longdo]
インストルメンタルロック[, insutorumentarurokku] (n) instrumental rock [Add to Longdo]
歌物;唄物[うたもの, utamono] (n) (1) an utai (noh chant) piece for recitation; (2) accompanied singing in which the singing is emphasized over the instrumental part (emphasised) [Add to Longdo]
楽器演奏者[がっきえんそうしゃ, gakkiensousha] (n) (musical) instrumentalist [Add to Longdo]
器楽[きがく, kigaku] (n) instrumental music; (P) [Add to Longdo]
器楽曲[きがくきょく, kigakukyoku] (n) piece of instrumental music [Add to Longdo]
計器飛行[けいきひこう, keikihikou] (n) instrumental flight navigation [Add to Longdo]
五重奏[ごじゅうそう, gojuusou] (n) instrumental quintet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
器乐[qì yuè, ㄑㄧˋ ㄩㄝˋ, / ] instrumental music [Add to Longdo]
乐手[yuè shǒu, ㄩㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] instrumental performer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
器楽[きがく, kigaku] Instrumentalmusik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instrumental \In`stru*men"tal\, a. [Cf. F. instrumental.]
   [1913 Webster]
   1. Acting as an instrument; serving as a means; contributing
    to promote; conductive; helpful; serviceable; as, he was
    instrumental in conducting the business.
    [1913 Webster]
 
       The head is not more native to the heart,
       The hand more instrumental to the mouth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Pertaining to, made by, or prepared for, an
    instrument, esp. a musical instrument; as, instrumental
    music, distinguished from vocal music. "He defended the
    use of instrumental music in public worship." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Sweet voices mix'd with instrumental sounds.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) Applied to a case expressing means or agency; as,
    the instrumental case. This is found in Sanskrit and
    Russian as a separate case, but in Greek it was merged
    into the dative, and in Latin into the ablative. In Old
    English it was a separate case, but has disappeared,
    leaving only a few anomalous forms.
    [1913 Webster]
 
   {Instrumental errors}, those errors in instrumental
    measurements, etc., which arise, exclusively from lack of
    mathematical accuracy in an instrument.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instrumental
   adj 1: relating to or designed for or performed on musical
       instruments; "instrumental compositions"; "an
       instrumental ensemble" [ant: {vocal}]
   2: serving or acting as a means or aid; "instrumental in solving
     the crime" [syn: {implemental}, {instrumental},
     {subservient}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top