ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inheritor

IH2 N HH EH1 R AH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inheritor-, *inheritor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inheritor(n) ผู้รับมรดก (กฎหมาย), See also: ผู้สืบทอด, ผู้รับช่วง, Syn. recipient, heir, receiver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inheritor(อินเฮด'ริเทอ) n. ผู้รับมรดก, ทายาท

English-Thai: Nontri Dictionary
inheritor(n) ทายาท, ผู้สืบทอด, รัชทายาท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After our father died, I became the sole inheritor of his estate, including all six houses and the decommissioned submarine.หลังจากที่พ่อของเราตาย ผมกลายเป็นผู้รับมรดกในที่ดิน แต่เพียงผู้เดียวของเขา ซึ่งรวมบ้าน 6 หลังและเรือดำน้ำที่ปลดประจำการแล้ว Paranormal Parentage (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inheritorBeing an only child, he was the sole inheritor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สืบสายโลหิต(n) heir/heiress, See also: inheritor, successor, beneficiary, Syn. ผู้สืบสายเลือด, ทายาท, Example: ทันทีที่บรรลุนิติภาวะ เขาได้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีผู้สืบสายโลหิตไว้สืบสกุลด้วย, Count Unit: คน
ผู้รับมรดก(n) inheritor, Syn. ผู้รับพินัยกรรม, Example: ญาติๆ ต่างก็ยืนยันว่าเป็นผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายกันทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตาย ตามที่ผู้ตายกำหนดไว้ในพินัยกรรม
ผู้รับช่วง(n) heir, See also: inheritor, inheritress, successor, Syn. ผู้รับช่วงต่อ, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับช่วง[phūrapchūang] (n) EN: heir ; inheritor ; inheritress ; successor
ผู้รับมรดก[phūrapmøradok] (n) EN: heir ; heiress ; inheritor  FR: héritier [ m ] ; légataire [ m ]
ผู้สืบทอด[phūseūpthøt] (n) EN: successor ; successor ; inheritor ; next in line ; heir ; beneficiary  FR: successeur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INHERITOR IH2 N HH EH1 R AH0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inheritor (n) ˈɪnhˈɛrɪtər (i1 n h e1 r i t @ r)
inheritors (n) ˈɪnhˈɛrɪtəz (i1 n h e1 r i t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺産相続人[いさんそうぞくにん, isansouzokunin] (n) heir; heiress; inheritor [Add to Longdo]
跡取り[あととり, atotori] (n) heir; heiress; inheritor; successor [Add to Longdo]
相続人[そうぞくにん, souzokunin] (n) heir; heiress; inheritor [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inheritor \In*her"it*or\, n.
   One who inherits; an heir.
   [1913 Webster]
 
      Born inheritors of the dignity.     --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inheritor
   n 1: a person who is entitled by law or by the terms of a will
      to inherit the estate of another [syn: {heir}, {inheritor},
      {heritor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top