ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhaler

IH2 N HH EY1 L ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhaler-, *inhaler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhaler[N] เครื่องช่วยหายใจ, See also: อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ, Syn. respirator
inhaler[N] ผู้สูด, See also: คนสูบ, คนสูบบุหรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inhalers, Metered Doseเครื่องพ่นละอองยาสำเร็จรูป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What happened last night was he lost his inhaler. He's got asthma. For God's sake.ที่เมื่อคืนเป็นยังงั้นเพราะที่พ่นยาเขาแตก เขาเป็นหอบหืดน่ะ Goal! The Dream Begins (2005)
His inhaler untouched at his bedside.ยาพ่นของเขาอยู่ข้างๆ โดยที่ไม่ถูกแตะต้องเลย Hollow Man II (2006)
And your inhaler's in the back of your bag.ยาพ่นของลูกอยู่กระเป๋าด้านหลังนะ Eagle Eye (2008)
You think an asthma inhaler could be used as a sex toy?คุณคิดว่าไงยาพ่นขยายหลอดลม อาจใช้เหมือนอุปกรณ์ทางเพศ Lucky Thirteen (2008)
Yeah, my inhaler is fascinating.ใช่.. ยาพ่นของฉัน Lucky Thirteen (2008)
A move, a little wheeze, whatever you thought was in my pocket instead of your inhaler.ที่จะย้ายบ้าน อึดอัดนิดหน่อย อะไรที่คุณคิดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผม แทนที่อันที่คุณเอาไว้สูด Lucky Thirteen (2008)
Been using your inhaler lately?คุณพ่นยาครั้งสุดท้ายเมื่อไร Lucky Thirteen (2008)
Her asthma inhaler did the same for you, wiped out your mouth's immune system.โรคหืดของคุณ ก็ทำแบบเดียวกันนี้กับคุณ เช็ดปากคุณซะ ระบบภูมิคุ้มกัน Lucky Thirteen (2008)
Aw. Well, don't wake him. Did he do his inhaler before he fell asleep?อ่าห์,งั้น ไม่ต้องปลุกเขา เขาสูดยาก่อนนอนหรือเปล่า? Nights in Rodanthe (2008)
No, you can't. Kyle needs his inhaler.ไม่ต้องไป ไคล์ต้องใช้ เครื่องช่วยหายใจ Showmance (2009)
What about nichols' inhaler?ถ้าเป็นที่พ่นยาของนิโคล่ะ Amplification (2009)
- That's my inhaler.-นั่นเครื่องช่วยหายใจครับ The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe   FR: inhaler ; inspirer ; aspirer

CMU English Pronouncing Dictionary
INHALER    IH2 N HH EY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhaler    (n) ˈɪnhˈɛɪlər (i1 n h ei1 l @ r)
inhalers    (n) ˈɪnhˈɛɪləz (i1 n h ei1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸入器[xī rù qì, ㄒㄧ ㄖㄨˋ ㄑㄧˋ, ] inhaler [Add to Longdo]
吸气器[xī qì qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] inhaler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸入器[きゅうにゅうき, kyuunyuuki] (n) inhaler; inhalator; inspirator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhaler \In*hal"er\, n.
   1. One who inhales.
    [1913 Webster]
 
   2. An apparatus for inhaling any vapor or volatile substance,
    such as ether or chloroform, or an aerosol mist of a
    solution, for medicinal purposes; as, he alway carried his
    inhaler around in his pocket in case he had asthmatic
    attack.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. A contrivance to filter, as air, in order to protect the
    lungs from inhaling damp or cold air, noxious gases, dust,
    etc.; also, the respiratory apparatus for divers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhalant \In*hal"ant\, n.
   An apparatus also called an {inhaler} (which see); also, that
   which is to be inhaled, especially a medicine taken by
   inhalation.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhaler
   n 1: a dispenser that produces a chemical vapor to be inhaled in
      order to relieve nasal congestion [syn: {inhaler},
      {inhalator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top