Search result for

inger

(55 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inger-, *inger*
English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
little finger(n) นิ้วก้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
dillinger(ดิล'ลิงเกอะ) n. ปืนฉีดน้ำของเด็ก,ภาษาเด็ก
finger(ฟิง'เกอะ) n. นิ้วมือ,ความยาวเป็นนิ้วมือ (ประมาณ4 นิ้ว) ,ความกว้างของนิ้วมือ (เป็นหน่วยวัด) ,สิ่งที่คล้ายนิ้วมือ,ส่วนที่ยื่นออกของเครื่องจักร. -Phr. (put one's finger on ระบุ,ชี้บ่ง) vt. แตะด้วยนิ้ว,เล่น (ดนตรี) ด้วยนิ้ว. vt. ใช้นิ้วมือเล่น. คำศัพท์ย่อย:
finger markn. เส้นลายนิ้วมือ
finger postn. ป้ายชี้ทางที่มีเครื่องหมายชี้เป็นนิ้วมือ
fingernailn. เล็บ
fingerprintn. ลายพิมพ์นิ้วมือ. vt. พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ
forefinger(ฟอร์ฟิง'เกอะ) n. นิ้วชี้., Syn. index finger
ginger(จิน'เจอะ) n. ขิง,สีน้ำตาลแดงอมเหลือง
ginger aleเครื่องดื่มโซดาใส่น้ำขิง,น้ำขิงแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
finger(n) นิ้วมือ
fingerprint(n) ลายมือ,ลายนิ้วมือ
fingerprint(vt) พิมพ์ลายมือ,พิมพ์ลายนิ้วมือ
forefinger(n) นิ้วชี้,ดรรชนี
ginger(n) ขิง
harbinger(n) ผู้ไปล่วงหน้า,ผู้นำ,ผู้เบิกทาง,ลางสังหรณ์,ลาง
harbinger(vt) ประกาศ,นำทาง,เบิกทาง,ไปล่วงหน้า
linger(vi) รีรอ,อ้อยอิ่ง,ชักช้า,เอ้อระเหย
lingerie(n) เสื้อผ้าชั้นในสตรี
porringer(n) จาน,ชาม,ถ้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is Cat Ingerslev. She'll be heading up your extraction.นี่คือแคท อิงเกอร์สเลฟ เธอจะพาคุณไปที่หมายให้เร็วที่สุด Turn! Turn! Turn! (2012)
Next, is was Inger Johannsen and Ezra Krane.ต่อมาคือ อิงเกอ โจแฮนเซน และ เอซรา เครน The Corpse on the Canopy (2013)
Pelant had no personal connection to Inger, and a minimal one to Krane.พาลานไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับอิงเกอ และน้อยที่สุดกับเครน The Corpse on the Canopy (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องดาล[n.] (chǿngdān) EN: finger hole for lifting a bolt   
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ดรรชนี = ดัชนี[n.] (datchanī) EN: index finger ; forefinger   FR: index [m]
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
ขิง[n.] (khing) EN: ginger   FR: gingembre [m]
ขิงแดง [n. exp.] (khing daēng) EN: Red ginger   
ขิงแก่[n. exp.] (khing kaē) EN: mature ginger root ; old ginger   
ขิงอ่อน[n. exp.] (khing øn) EN: young ginger ; fresh ginger   
ขิงสด [n. prop.] (khing sot) EN: fresh ginger   FR: gingembre frais [m]
คนขับเสภา[n. exp.] (khonkhap sēphā) EN: singer of ballads   

CMU English Pronouncing Dictionary
INGER    IH1 NG ER0
INGERSON    IH1 NG G ER0 S AH0 N
INGERSOLL    IH1 NG G ER0 S AO0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ingersoll    (n) (i1 ng g @ s @ l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Finger(n) |der, pl. Finger| นิ้วมือ
Fingerabdruck(n) |der, pl. Fingerabdrücke| รอยนิ้วมือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inger {m}; Schleimaal {m} [zool.]hagfish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
しょうが茶;生薑茶[しょうがちゃ, shougacha] (n) ginger tea [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フィンガー[ふぃんがー, finga-] finger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Inger
   n 1: a member of western Finnish people formerly living in the
      Baltic province where Saint Petersburg was built [syn:
      {Ingrian}, {Inger}, {Ingerman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top