ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inflating

IH2 N F L EY1 T IH0 NG   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inflating-, *inflating*, inflat
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(shot) Inflating parties forward.ฝ่ายพองไปข้างหน้า How I Won the War (1967)
For not inflating grades like everyone else, miss waldorf,ที่ไม่ปล่อยเกรดเหมือนคนอื่นๆ , คุณวอล์ดรอฟ You've Got Yale! (2009)
It's like you not inflating your grades.มันเหมือนเธอไม่ได้ทำให้ดีขึ้นเลย You've Got Yale! (2009)
As I was saying, according to his computer files, he's been inflating income.อย่างที่ผมพูดไป จากไฟล์คอมพิวเตอร์ของเขา เขาพยายามขยายรายได้ The Ho Ho Ho Job (2010)
I'm worried someone's been artificially inflating the returns,ผมกังวลว่ามีใครบางคน ปลอมแปลงเอกสาร ค่าตอบแทนของบริษัท Resurrection (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLATING IH2 N F L EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflating (v) ˈɪnflˈɛɪtɪŋ (i1 n f l ei1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Füllvorrichtung {f}inflating device [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナヌカザメ属[ナヌカザメぞく, nanukazame zoku] (n) Cephaloscyllium (genus of catshark known as swellsharks in the family Scyliorhinidae capable of inflating their body) [Add to Longdo]
空気入れ[くうきいれ, kuukiire] (n) air pump (for inflating bike tires, basketballs, etc.) [Add to Longdo]
自動膨張式[じどうぼうちょうしき, jidoubouchoushiki] (n) self-inflating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflate \In*flate"\, v. t. [imp. & p. p. {Inflated}; p. pr. &
   vb. n. {Inflating}.]
   1. To swell or distend with air or gas; to dilate; to expand;
    to enlarge; as, to inflate a bladder; to inflate the
    lungs.
    [1913 Webster]
 
       When passion's tumults in the bosom rise,
       Inflate the features, and enrage the eyes. --J.
                          Scott of
                          Amwell.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To swell; to puff up; to elate; as, to inflate one
    with pride or vanity.
    [1913 Webster]
 
       Inflate themselves with some insane delight.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to become unduly expanded or increased; as, to
    inflate the currency.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top