Search result for

inducements

(37 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inducements-, *inducements*, inducement
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inducements มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inducements*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inducement[N] การชักนำ, See also: การโน้มน้าว, การจูงใจ, Syn. lure, encouragement
inducement[N] สิ่งจูงใจ, See also: เครื่องจูงใจ, อามิสสินจ้าง, Syn. incentive, stimulus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inducement(อินดิวซฺ'เมินทฺ) n. การจูงใจ,การชักจูง,การชักนำ,สิ่งจูงใจ,สิ่งดลใจ,มูลเหตุ

English-Thai: Nontri Dictionary
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inducement๑. เหตุจูงใจ (ก. อาญา) [ดู motive]๒. สิ่งจูงใจ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inducementเครื่องจูงใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Mr. Prakash, who, I fear is awaiting trial for sedition and inducement to murder.และคุณประกาศ ซึ่งรอขึ้นศาลคดีก่อความไม่สงบ และชักนำให้เกิดฆาตกรรม Gandhi (1982)
Infiltrating and Inducement of Enemy Personnel.การแทรกซึม และการชักจูงใจศัตรู Chuck Versus the Seduction (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำชักชวน[N] persuasion, See also: inducement, Example: เธอเข้าสู่วงการภาพยนตร์ตามคำชักชวนของเพื่อน, Thai definition: คำจูงใจหรือโน้มนำให้ทำตาม
สิ่งยั่วยวน[N] temptation, See also: lure, enticement, seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อใจ, Example: ผมรอดพ้นมาจากสิ่งยั่วยวนได้เพราะความหนักแน่นของจิตใจ
สิ่งล่อใจ[N] lure, See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนหมั่นเพียรเรียนหนังสือ, Thai definition: สิ่งซึ่งชักจูงให้กระทำตาม
สิ่งล่อลวง[N] decoy, See also: lure, bait, trap, enticement, inducement, Example: พวกมิจฉาชีพใช้ทองเป็นสิ่งล่อลวงเหยื่อ
สิ่งจูงใจ[N] incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count unit: แบบ, ชนิด, Thai definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
มูลเหตุ[N] cause, See also: reason, motive, motivation, incentive, inducement, Syn. สาเหตุ, ต้นเหตุ, Example: การตายของเขามีมูลเหตุมาจากความเข้าใจผิดและลุกลามเป็นความใหญ่โต, Count unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai definition: สาเหตุหรือเค้าเรื่องเดิมที่ทำให้เกิดเรื่อง
คำเชิญชวน[N] invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำชวน, คำเชื้อเชิญ, Example: เขาไปทำหน้าที่ที่ปรึกษางานวิจัยประเทศอาฟกานิสถาน 6 สัปดาห์ตามคำเชิญชวนของสถาบันวิจัยต่างประเทศ
คำชวน[N] invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชิญชวน, คำเชื้อเชิญ, Example: ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธคำชวนไปเที่ยวงานวัดของเพื่อนๆ
คำเชิญ[N] invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชื้อเชิญ, คำชักชวน, คำเชิญชวน, Example: แขกที่มาในงานวันนี้เป็นผู้ที่ได้รับคำเชิญจากเจ้าภาพทุกคน
คำเชื้อเชิญ[N] invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชิญชวน, คำชวน, Example: ธนาคารต่างชาติเร่งตบเท้าเข้ามาซื้อธนาคารคนไทยตามคำเชื้อเชิญของกระทรวงการคลัง
การโน้มน้าว[N] influence, See also: conviction, persuasion, inducement, Syn. การชักจูง, Example: สิ่งที่ผู้วางโปรแกรมการอบรมพึงระลึกไว้ คือ การโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ใช้ระบบมีความเต็มใจที่จะยอมใช้ระบบใหม่, Thai definition: การชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม
การล่อ[N] temptation, See also: inducement, lure, enticement, allurement, seduction, Syn. การลวง, การหลอก, การหลอกลวง, การล่อลวง, การล่อหลอก, Example: การล่อซื้อยาบ้าของตำรวจครั้งนี้สามารถจับตัวการใหญ่ระดับชาติได้, Thai definition: การใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
การจูงใจ[N] persuasion, See also: persuasion, inducement, allurement, Example: การจูงใจด้วยเงินก้อนโตก็ไม่สามารถฉุดเขาไว้ได้

CMU English Pronouncing Dictionary
INDUCEMENT    IH2 N D UW1 S M AH0 N T
INDUCEMENTS    IH2 N D UW1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inducement    (n) (i1 n d y uu1 s m @ n t)
inducements    (n) (i1 n d y uu1 s m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anreiz {m}; Ansporn {m}inducement [Add to Longdo]
Veranlassung {f} | auf Veranlassung voninducement | at the inducement of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P) [Add to Longdo]
足止め(P);足留め[あしどめ, ashidome] (n,vs) house arrest; confinement; keeping indoors; inducement to stay; (P) [Add to Longdo]
導因[どういん, douin] (n) incentive; inducement [Add to Longdo]
誘引[ゆういん, yuuin] (n,vs) enticement; inducement; attraction [Add to Longdo]
誘導[ゆうどう, yuudou] (n,vs) guidance; leading; induction; introduction; incitement; inducement; (P) [Add to Longdo]
慫慂[しょうよう, shouyou] (n,vs) (uk) advice; recommendation; suggestion; inducement; persuasion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诱因[yòu yīn, ㄧㄡˋ , / ] cause (esp. of an illness); incentive; inducement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top