Search result for

indicated

(29 entries)
(0.0531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indicated-, *indicated*, indicat, indicate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indicated horsepower (ihp)แรงม้าบ่งชี้ (ไอเอชพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indicated power (ip)กำลังบ่งชี้ (ไอพี) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
indicated power (ip)กำลังบ่งชี้ (ไอพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indicated workงานวัดโดยตรง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Phase one indicated some risk of nausea,ทางหนึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะเกิด nausea Adverse Events (2008)
APPARENTLY EARLY MEDICAL RECORDS INDICATEDถึงฉันจะไม่ได้จบแพทย์ House on Fire (2009)
The last after online checkout indicated the room had been vacated.ครั้งล่าสุดมีการเช็คเอาท์แบบออนไลน์ ทำให้รู้ว่าห้องว่างแล้ว Conflicted (2009)
Our sensors indicated that the stargate was activeเซนเซอร์ของยาน ระบุว่า สตาร์เกท มันทำงาน Air: Part 1 (2009)
There's no point of origin indicated,นั่นไม่ใช่ประเด็น นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น Air: Part 1 (2009)
Coakley survived. Paramedics indicated spinal cord injury.โคกลีย์รอดมาได้ หมอบอกว่าเขาบาดเจ็บ ที่เส้นประสาทตรงกระดูกสันหลัง Roadkill (2009)
So, the victim's bones-- they were covered in a sedimentary rock dust comprised of carbon, nitrogen, oxygen and sulfur, so as indicated, he was most likely hooked beneath a coal car.กระดูกของเหยื่อ... ที่พบ มีการตกตะกอนของเศษฝุ่น ประกอบด้วย คาร์บอน, ไนโตรเจน, ออกซิเจน และซัลเฟอร์ The Plain in the Prodigy (2009)
You want to do a surgical procedure on a 9 year old even though it's no longer indicated?เธออยากผ่าตัด เด็กอายุ 9 ขวบ... แม้ว่ามัน จะไม่มีสิ่งบ่งชี้แล้วเนี่ยนะ? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I could've done a thoracotomy myself if i had thought it was indicated.ผมสามารถที่จะทำ Thoracotomy ด้วยตัวเอง ถ้าปมคิดว่ามันจำเป็น Invest in Love (2009)
If all the victims were indicated in crimes against children, then we've found a connection.ถ้าเหยื่อทั้งหมดเป็นการอธิบาย ถึงอาชญากรรมที่คุกคามเด็ก งั้นเราก็เจอความเกี่ยวเนื่องกัน Reckoner (2009)
As Dr Myhill indicated, our speciality is proton-driven plasma-wakefield acceleration.อย่างที่ ดร.มายฮิล ได้กล่าวไป ความชำนาญพิเศษของเรา คือการเร่งสมรรถนะพลาสมา ในการขับเคลื่อนโปรตรอน A561984 (2009)
You sent 36 e-mails to Mr. Zuckerberg and received 16 e-mails in return, and this was the first time he indicated he was not happy.คุณส่งอีเมล์ไปหาคุณซัคเคอร์เบิร์ก 36 ฉบับ และเขาตอบกลับ 16 ฉบับ, และนี่เป็นครั้งแรกที่เพิ่งจะรู้สึกไม่สบายใจ The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indicatedA blood transfusion is indicated.
indicatedI went in the direction my friend indicated.
indicatedShe indicated her reasons to us.
indicatedShe indicated on the map how to get to the post office.
indicatedShe indicated that the problem was serious.
indicatedThe object is that which in Japanese would generally be indicated with "ni" or "o".
indicatedThe red flag indicated the presence of danger.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดสำแดง[n. exp.] (phit samdaēng) EN: effect of a contraindicated food   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDICATED    IH1 N D AH0 K EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indicated    (v) (i1 n d i k ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
適応症[てきおうしょう, tekioushou] (n) diseases for which a particular medicine is indicated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indicate \In"di*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Indicated}; p. pr. &
   vb. n. {Indicating}.] [L. indicatus, p. p. of indicare to
   indicate; pref. in- in + dicare to proclaim; akin to dicere
   to say. See {Diction}, and cf. {Indict}, {Indite}.]
   [1913 Webster]
   1. To point out; to discover; to direct to a knowledge of; to
    show; to make known.
    [1913 Webster]
 
       That turns and turns to indicate
       From what point blows the weather.  --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) To show or manifest by symptoms; to point to as the
    proper remedies; as, great prostration of strength
    indicates the use of stimulants. Opposite of
    {contraindicate}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. (Mach.) To investigate the condition or power of, as of
    steam engine, by means of an indicator.
 
   Syn: To show; mark; signify; denote; discover; evidence;
     evince; manifest; declare; specify; explain; exhibit;
     present; reveal; disclose; display.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indicated \In"di*ca`ted\, a.
   Shown; denoted; registered; measured.
   [1913 Webster]
 
   {Indicated power}. See {Indicated horse power}, under {Horse
    power}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top