Search result for

incur

(75 entries)
(0.0493 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incur-, *incur*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Incur (vt ) รับผิด/รับผิดชอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incur    [VT] ประสบกับสิ่งที่ไม่ดี, Syn. encounter
incurable    [ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้
incurable    [ADJ] ซึ่งไม่สามารถรักษาได้, See also: ซึ่งรักษาไม่หาย, Syn. irremediable, Ant. curable, remediable
incurious    [ADJ] ซึ่งไม่อยากรู้ไม่อยากเห็น, See also: ซึ่งไม่สนใจ, Syn. indifferent, uninterested, Ant. curious, interested
incursion    [N] การจู่โจม, See also: การโจมตี, Syn. attact, raid
incursion    [N] การบุกรุก (คำทางการ), Syn. instrusion, irruption

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incurableที่ไม่มีทางหาย, ที่รักษาไม่หาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incurable; immedicable-รักษาไม่หาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incurred but not reportedเกิดแล้วยังไม่รายงาน (ไอบีเอ็นอาร์) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
incurred loss ratioอัตราส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
incurred lossesความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
incurvedโค้งขึ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incurThat disease is incurable.
incurMy mistake incurred his anger.
incurThe company incurred a deficit of $400 million during the first quarter.
incurHe recently had the bad luck to incur his boss' wrath and got sent out to work in the boondocks.
incurHe has an incurable disease.
incurHe contracted an incurable disease.
incurMy act incurred a blame.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incur(อินเคอร์') vt. ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด, ประสบ, ได้รับ., See also: incurable adj., Syn. acquire
incurable(อินเคียว' ระเบิล) adj. ซึ่งรักษาไม่หาย. -n. บุคคลที่เป็นโรคที่รักษาไม่หาย., See also: incurability, incurableness n. incurably adv.
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
incursive(อินเคอ' ซิฟว) adj. บุกรุก, โจมตี, รุกล้ำ (making incursions)

English-Thai: Nontri Dictionary
incur(vt) เพาะ,ทำหนี้สิน,ทำให้เกิด,ได้รับ
incurable(adj) แก้ไม่ไหว,รักษาไม่หาย,แก้ไขไม่ได้,ไม่มีทางแก้
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคแทรก [N] complication, See also: incurrent disease, Syn. โรคแทรกซ้อน, Example: ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจมีโรคแทรกทางตาเกิดขึ้นได้ ดังนั้นแม้ยังไม่มีอาการของสายตา ก็ควรให้จักษุแพทย์ตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง
โรคแทรกซ้อน [N] incurrent disease, See also: complication, Syn. โรคแทรก, Example: สมุนไพรหลายอย่างสามารถเยียวยาโรคแทรกซ้อนจากโรคเอดส์ได้
เสียเกียรติ [V] be inglorious, See also: incur disgrace, Syn. อัปยศ, เสื่อมเสีย, อับอาย, Example: เขาถูกกระทำให้เสียเกียรติ เสียชื่อเสียงของตนเอง และวงศ์ตระกูล, Thai definition: เสียชื่อเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกความเสี่ยง[v. exp.] (baēk khwām sīeng) EN: incur a risk   
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass   FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
ความเลินเล่อ[n.] (khwām loēnloē) EN: carelessness   FR: incurie [f]
ความไม่อยากรู้อยากเห็น[n. exp.] (khwām mai yāk rū yāk hen) FR: incuriosité [f] (litt.)
ความเพิกเฉย[n.] (khwām phoēkchoēi) EN: neglect   FR: incurie [f]
ก่อให้เกิดหนี้สิน[v. exp.] (køhaikoēt nīsin) EN: incur debts ; run up debts   
โกง[adj.] (kōng) EN: bent ; crooked ; curved   FR: courbé ; incur
ก่อหนี้สิน[v. exp.] (kø nīsin) EN: incur debts ; run up debts   
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja yīoyā dāi) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless   FR: sans espoir
ไม่อยากรู้อยากเห็น[adj.] (mai yāk rū yāk hen) FR: incurieux (lit.)

CMU English Pronouncing Dictionary
INCUR    IH2 N K ER1
INCURS    IH2 N K ER1 Z
INCURRED    IH2 N K ER1 D
INCURABLE    IH2 N K Y UH1 R AH0 B AH0 L
INCURRING    IH2 N K ER1 IH0 NG
INCURSION    IH2 N K ER1 ZH AH0 N
INCURSIONS    IH2 N K ER1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incur    (v) (i1 n k @@1 r)
incurs    (v) (i1 n k @@1 z)
incurred    (v) (i1 n k @@1 d)
incurved    (j) (i2 n k @@1 v d)
incurable    (n) (i1 n k y u@1 r @ b l)
incurably    (a) (i1 n k y u@1 r @ b l ii)
incurious    (j) (i1 n k y u@1 r i@ s)
incurring    (v) (i1 n k @@1 r i ng)
incursion    (n) (i1 n k @@1 sh @ n)
incurables    (n) (i1 n k y u@1 r @ b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇穴道;暗穴道[あんけつどう, anketsudou] (n) (obsc) road taken by an Chinese ajari buddhist monk when he incurred the wrath of emperor Genso (685-762) [Add to Longdo]
院内感染[いんないかんせん, innaikansen] (n) infection incurred while hospitalized (hospitalised); nosocomial infection [Add to Longdo]
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure [Add to Longdo]
業病[ごうびょう, goubyou] (n) incurable disease [Add to Longdo]
公務疾病[こうむしっぺい, koumushippei] (n) sickness incurred in line of duty [Add to Longdo]
膏肓[こうこう;こうもう(ik), koukou ; koumou (ik)] (n) incurable disease [Add to Longdo]
恨みを買う;怨みを買う[うらみをかう, uramiwokau] (exp,v5u) to incur someone's enmity [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1,vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) {ling} (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1,vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) [Add to Longdo]
従量[じゅうりょう, juuryou] (n) incurred amount; usage volume; metered rate or amount [Add to Longdo]
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, / ] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless [Add to Longdo]
不治之症[bù zhì zhī zhèng, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄓ ㄓㄥˋ, ] incurable disease [Add to Longdo]
招致[zhāo zhì, ㄓㄠ ㄓˋ, ] incur; lead to [Add to Longdo]
死症[sǐ zhèng, ㄙˇ ㄓㄥˋ, ] incurable disease; terminal illness [Add to Longdo]
绝症[jué zhèng, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄥˋ, / ] incurable disease; terminal illness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incur \In*cur"\, v. t. [imp. & p. p. {Incurred}; p. pr. & vb. n.
   {Incurring}.] [L. incurrere to run into or toward; pref. in-
   in + currere to run. See {Current}.]
   [1913 Webster]
   1. To meet or fall in with, as something inconvenient,
    harmful, or onerous; to put one's self in the way of; to
    expose one's self to; to become liable or subject to; to
    bring down upon one's self; to encounter; to contract; as,
    to incur debt, danger, displeasure, penalty,
    responsibility, etc.
    [1913 Webster]
 
       I know not what I shall incur to pass it,
       Having no warrant.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To render liable or subject to; to occasion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Lest you incur me much more damage in my fame than
       you have done me pleasure in preserving my life.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incur \In*cur"\, v. i.
   To pass; to enter. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Light is discerned by itself because by itself it
      incurs into the eye.           --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incur
   v 1: make oneself subject to; bring upon oneself; become liable
      to; "People who smoke incur a great danger to their health"
   2: receive a specified treatment (abstract); "These aspects of
     civilization do not find expression or receive an
     interpretation"; "His movie received a good review"; "I got
     nothing but trouble for my good intentions" [syn: {receive},
     {get}, {find}, {obtain}, {incur}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top