Search result for

inadmissible

(22 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inadmissible-, *inadmissible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inadmissible[ADJ] ซึ่งไม่ยอมรับ, See also: ซึ่งไม่สามารถจะยอมรับได้, Syn. unacceptable, Ant. acceptable, admissible, allowable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inadmissible(อินแอคมิส' ซะเบิล) adj. ไม่สามารถจะรับได้, ไม่สามารถจะยอมรับได้., See also: inadmissibility n. inadmissibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
inadmissible(adj) ต้องห้าม,ไม่สามารถจะรับได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inadmissibleไม่อาจรับได้, ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That evidence was stolen. It'll be inadmissible.หลักฐานนั่นถูกขโมยมา ศาลจะไม่ยอมรับ Look What He Dug Up This Time (2009)
Any incriminating statements from the suspect is inadmissible when taken without an American representative present.การดำเนินคดีฟ้องร้องใดๆ จากผู้สอบปากคำ ไม่สามารถทำได้ หากไม่มี เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนของอเมริกา The Case of Itaewon Homicide (2009)
The result is inadmissible in court but it could have positive effect on the prosecutor.ถึงผลมันเอาไปใช้ในชั้นศาลไม่ได้ แต่มันอาจจะเป็นผลดีกับโจทก์ก็ได้ The Case of Itaewon Homicide (2009)
So right now, anything says means nothing. It's inadmissible. Hearsay.งั้นในตอนนี้ คำพูดไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้น มันไม่สามารถจะยอมรับได้ Episode #1.4 (2010)
Therefore, any and all evidence gathered during the search and seizure is inadmissible.ยิ่งกว่านั้น การเก็บรวบรวมหลักฐาน ระหว่างการค้นหาและบุกรื้อค้นนั่น ไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ The Boy with the Answer (2010)
Your Honor, since all of the State's evidence is clearly inadmissible, our final motion is that the case be dismissed, and Mr. Banse be released from custody immediately.หลักฐานของจนท.ทั้งหมด ชัดเจนว่า ไม่อาจใช้ร่วม ในการพิจารณาสั่งฟ้องได้ คดีนี้จะไม่ถูกส่งฟ้อง Pilot (2010)
Any confession illegally coerced is inadmissible, and with no admissible evidence, we have no basis to hold him.ทุกคำรับสารภาพที่เกิดจากบีบบังคับ ไม่อาจจะยอมรับได้ และถ้าไม่มี หลักฐานอื่นที่ยอมรับได้ พวกเราไม่มีอำนาจควบคุมตัวเขา Pilot (2010)
Because anything that they've said to you, is inadmissible in a courtroom, period. Let's go.เพราะสิ่งที่เธอพูด ใช้เป็นหลักฐานในศาลไม่ได้... The Perfect Storm (2010)
Especially when your illegal search makes any evidence inadmissible.โดยเฉพาะ การค้นหาที่ผิดกฎหมาย ทำให้หลักฐานนำมาใช้ไม่ได้ It's Called Improvising, Bitch! (2012)
If it tested positively the first time... all I know is that your mother is pushing for the judge to rule the evidence inadmissible, and it looks like she's gonna get what she wants.ถ้าการตรวจสอบมันในทางบวก ครั้งแรก... ทั้งหมดที่พ่อคือ แม่ของลูกกำลังกดดัน ให้ศาลออกข้อบังคับ ของหลักฐานที่ไม่สามารถยอมรับได้ The Remains of the 'A' (2012)
Orson's ridiculous letter, which is inadmissible in court, since he's... gone, and a very cryptic phone conversation which can easily be explained away.จดหมายบ้าบอของออสัน ซึ่งไร้ประโยชน์ในศาล เพราะเขา... จากไปแล้ว With So Little to Be Sure Of (2012)
Uh, polygraphs are inadmissible.เอ่อ เครื่องจับเท็จนั่นมันเชื่อถือไม่ได้หรอกนะ Damaged (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอมไม่ได้[adj.] (yøm mai dāi) FR: inacceptable ; inadmissible

CMU English Pronouncing Dictionary
INADMISSIBLE    IH2 N AH0 D M IH1 S AH0 B AH0 L
INADMISSIBLE    IH2 N AE0 D M IH1 S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inadmissible    (j) (i2 n @ d m i1 s @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inadmissible \In`ad*mis"si*ble\, a. [Pref. in- not + admissible:
   cf. F. inadmissible.]
   Not admissible; not proper to be admitted, allowed, or
   received; as, inadmissible testimony; an inadmissible
   proposition, or explanation. -- {In`ad*mis"si*bly}, adv.
   Inadvertence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inadmissible
   adj 1: not deserving to be admitted; "inadmissible evidence"
       [ant: {admissible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top