ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impractical

IH2 M P R AE1 K T AH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impractical-, *impractical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impractical(adj) ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้งานจริง, See also: ที่ใช้งานไม่ได้, Syn. unrealistic, unworkable, Ant. practical, realible, workable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impractical(อิมแพรค' ทิเคิล) adj. ทำไม่ได้, ปฏิบัติไม่ได้, จัดการไม่ได้, เพ้อฝัน., See also: impracticality, impracticalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์, เพ้อฝัน, ทำไม่ได้, ไม่ได้ผลจริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From Don Quixote, pursuer of lofty but impractical ideals.ดอนกิโฮเต้แสวงหาความฝันอันสูงส่ง แต่ไม่มีทางเป็นจริง The Wicker Man (2006)
Once there it will be impractical to attack himคงเป็นเรื่องยากมาก ที่จะจัดการกับเขา Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impracticalHis impractical proposal astonished us all.
impracticalHis plan struck them as impractical.
impracticalHis theory was at loss of impractical.
impracticalShe thought the plan was fine but impractical.
impracticalThe committee rejected the proposal on the ground that it was impractical.
impracticalThe plan was rejected as being impractical.
impracticalWe all consider that your idea is impractical.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ไม่สะดวก[chai mai sadūak] (adj) EN: impractical  FR: peu pratique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPRACTICAL IH2 M P R AE1 K T AH0 K AH0 L
IMPRACTICAL IH2 M P R AE1 K T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impractical (j) ˈɪmprˈæktɪkl (i1 m p r a1 k t i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迂远[yū yuǎn, ㄩ ㄩㄢˇ, / ] impractical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on [Add to Longdo]
空理空論[くうりくうろん, kuurikuuron] (n) impractical or useless theory [Add to Longdo]
書生論[しょせいろん, shoseiron] (n) impractical argument [Add to Longdo]
非実際的[ひじっさいてき, hijissaiteki] (adj-na) impractical; unpractical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impractical \Im*prac"ti*cal\, a.
   Not practical.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impractical
   adj 1: not practical; not workable or not given to practical
       matters; "refloating the ship proved impractical because
       of the expense"; "he is intelligent but too impractical
       for commercial work"; "an impractical solution" [ant:
       {practical}]
   2: not practical or realizable; speculative; "airy theories
     about socioeconomic improvement"; "visionary schemes for
     getting rich" [syn: {airy}, {impractical}, {visionary},
     {Laputan}, {windy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top