Search result for

implementing

(19 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implementing-, *implementing*, implement
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I'm implementing the emergency provision of the Philadelphia code, we will lock this city down.ดังนั้นผมขอประกาศใช้มาตรการฉุกเฉิน ตามกฏของรัฐฟิลลาเดลเฟีย เราจะทำการปิดเมืองนี้่ Law Abiding Citizen (2009)
Now implementing search for variable internodes based on random numeric ciphers.เข้าสู่กระบวนการ ประเมินรหัสอัตโนมัติ โดยสุ่มข้อมูลจากระบบตัวเลข Ben 10: Alien Swarm (2009)
Implementing a worldwide ambitious plan.และดำเนินแผนนี้ไปทั่วโลก Episode #1.13 (2009)
Shinhwa Group, which went into crisis when Gu Bon Hyung passed away, stated it to be a turning point that will change the crisis into bliss implementing a worldwide ambitious plan.ภายใต้การนำทัพของประธาน คังฮีซู กลุ่มชินฮวาเตรียมพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส... . Episode #1.13 (2009)
they've been implementing a plan that will result in the extermination of every man, woman and child on the face of this earth.พวกเขาได้วางแผน ที่จะมีผลทำให้เกิด การทำลายล้าง มนุษย์ทุกคน ผู้หญิง และเด็กๆ และทุกคนในโลกใบนี้ A Bright New Day (2009)
Alistair Peck has conceived of some extraordinary theories and is possibly implementing them.อลิซแตร์ เพ็ค ได้คิดทฤษฎีที่แปลกประหลาดขึ้น และสามารถที่จะทำให้มันเป็นไปได้ด้วย White Tulip (2010)
As the death toll in the United States is now believed to have reached 2.5 million the president issued a statement today from an undisclosed location implementing mandatory curfews in major metropolitan areas after a second consecutive day of riots in Dallas, Miami, Cleveland and Phoenix.ในขณะที่มีผู้เสียชีวิต ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เชื่อกันในขณะนี้ ... ... เพื่อให้มีถึง 2.5 ล้านคน ... ... ประธานาธิบดีออกคำสั่งในวันนี้ จากสถานที่ไม่เปิดเผย ... Contagion (2011)
Thus far, we have enhanced speed by implementing a lighter alloy.กรอบของเรา ที่ได้ปรับปรุงไปไกล Cyrax and Sektor (2011)
From November 1, 2011 onwards to start implementing duties at the local police station.จะเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ ที่สถานีตำรวจท้องถิ่นแห่งนี้ครับ Me Too, Flower! (2011)
It's his birthday tomorrow, and I am implementing phase two of operation get Tom back.ทอมจ้ะ พรุ่งนี้วันเกิดเขา และฉันกำลังปฏิบัติขั้นสองของแผนแย่ง ทอมคืน With So Little to Be Sure Of (2012)
I cut ties when I learned many of the facilities weren't implementing the second phase.ผมตัดตัวเองออกเมื่อรู้ว่า เครื่องมือหลายๆอย่าง ไม่เอื้ออำนวยต่อการรักษาระยะที่ 2 The Gathering (2013)
But what I can tell you is that we are making great strides... implementing safety and law enforcement measures to...แต่สิ่งที่ผมสามารถบอกคุณได้ว่า เราจะทำให้ความก้าวหน้าที่ดี ... การดำเนินการด้านความปลอดภัยและกฎหมาย การบังคับใช้มาตรการที่จะ ... Bad Ass 2: Bad Asses (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLEMENTING    IH1 M P L AH0 M EH2 N T IH0 NG
IMPLEMENTING    IH1 M P L AH0 M EH2 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implementing    (v) (i1 m p l i m e n t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführungsanordnung {f}implementing ordinance; execution order; implementing regulation [Add to Longdo]
Durchführungsbestimmung {f}; Durchführungsverordnung {f}implementing provision; by-law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
男女共同参画推進条例[だんじょきょうどうさんかくすいしんじょうれい, danjokyoudousankakusuishinjourei] (n) bylaw or ordinance for the purpose of implementing gender equality [Add to Longdo]
雄材大略[ゆうざいたいりゃく, yuuzaitairyaku] (n) superior talent and strategic wisdom; outstanding abilities and a talent for developing and implementing grand strategies [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top