Search result for

impacted

(26 entries)
(0.9206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impacted-, *impacted*, impact, impacte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impacted[ADJ] ซึ่งมีอุจจาระอัดแน่นหรืออุดตัน (ทางการแพทย์)
impacted[ADJ] ซึ่งไม่สามารถขยับเขยื้อนได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impactedadj. อัด,ยัดเยียด,ซึ่งถูกกระทบกระเทือน,อุดตัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impacted(ทันต.) คุด (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted calculusนิ่วอุดแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted fractureกระดูกหักฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted toothฟันคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impactedอัดติดแน่น [การแพทย์]
Impactedฟันชน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have an impacted colon.ลำไส้ใหญ่ อุดตัน Superhero Movie (2008)
The Cho Ming area will be impacted in approximately six hours.แถบเช่าหมิงจะได้รับผลกระทบใน อีกประมาณ 6 ชั่วโมง 2012 (2009)
We expect to be impacted by water shortly.เราคาดว่าจะโดน น้ำเข้าปะทะในไม่ช้า 2012 (2009)
...so I took the information that you gave me, and it looks as though the projectiles first impacted next to the juncture between the frontal and parietal bones.เมื่อฉันดูข้อมูลที่คุณให้มา ดูเหมือนว่า แรงอัดนั้น มีจุดกระทบจุดเเรกอยู่ที่ใกล้กับข้อต่อ The X in the File (2010)
Have my actions negatively impacted you?การลงมือทำเรื่องนี้ของผม ทำให้เกิดผลลบกับนายนั่นรึ? Miss Mystic Falls (2010)
At approximately 4:42 am Pacific Standard Time the meteors impacted...ใครเอาของกูไปหวะ นายคิดว่ามันเป็นแค่การฝึกหรือ/เตรียมเพื่อน มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรง Battle Los Angeles (2011)
Two or three meteors just impacted.รายงานจาก สถานี Battle Los Angeles (2011)
So let's start by sharing with Jimmy the ways his drinking has impacted your lives.ดังนั้น เริ่มจากการบอกให้จิมมี่ได้รู้ ว่าการดื่มของจิมมี่ ส่งผลอย่างไรต่อพวกคุณบ้าง Putting It Together (2011)
If we have impacted negatively on your enjoyment of the third hole, I apologise!ถ้าเราไปกระทบกระแทกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อความสนุกสนานของคุณที่หลุมที่ 3 นี่ ผมก็ขออภัยด้วย Hope Springs (2003)
I was held back by an impacted wisdom tooth.ผมถูกกักตัวไม่ให้มา.. เพราะผมต้องผ่าฟันคุด The Great Raid (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPACTED    IH1 M P AE2 K T AH0 D
IMPACTED    IH2 M P AE1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impacted    (v) (i1 m p a1 k t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
埋伏歯[まいふくし, maifukushi] (n) impacted tooth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impact \Im*pact"\, v. t. [imp. & p. p. {Impacted}; p. pr. & vb.
   n. {Impacting}.] [L. impactus, p. p. of impingere to push,
   strike against. See {Impinge}.]
   1. To drive close; to press firmly together: to wedge into a
    place. --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. To affect or influence, especially in a significant or
    undesirable manner; as, budget cuts impacted the entire
    research program; the fish populations were adversely
    impacted by pollution.
    [PJC]
 
   3. To collide forcefully with; to strike.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impacted \Im*pact"ed\, a.
   1. Driven together or close.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: (Dentistry) Grown in an abnormal direction
    so that it is wedged against another tooth and cannot
    erupt normally; -- of teeth, especially the third molar;
    as, to extract an impacted third molar.
    [PJC]
 
   {Impacted fracture} (Surg.), a fracture in which the
    fragments are driven into each other so as to be
    immovable.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impacted
   adj 1: wedged or packed in together; "an impacted tooth" [syn:
       {impacted}, {wedged}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top