ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imitation

IH2 M AH0 T EY1 SH AH0 N   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imitation-, *imitation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imitation[N] การเลียนแบบ, See also: การจำลอง, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ, Syn. duplication, emulation, simulation
imitation[N] ของเลียนแบบ, See also: ของปลอม, Syn. copy, fake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imitation(อิมมิเท'เชิน) n. การเลียนแบบ,การลอกแบบ,ของเลียนแบบ,ของเทียม,ของปลอม, Syn. duplicate,replica
statute of limitationsn. อายุความ,กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
imitation(n) การเลียนแบบ,การปลอมแปลง,การเอาอย่าง
limitation(n) การจำกัด,ขีดจำกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imitationการลอกแบบ, การเอาอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imitationการเลียนแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
imitationการเลียนแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imitationการเลียนแบบ [TU Subject Heading]
Imitationการปลอมวิธีเลียนแบบ, การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, เลียนแบบ [การแพทย์]
Imitation in childrenการเลียนแบบในเด็ก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
imitation crabmeat (n ) ปูอัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is no imitation ...ไม่ใช่แกล้งทำแล้ว Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
"She could ape Dorothy Parker or Emily Dickinson but stripped of someone else's literary clothes she was a vacant, empty imitation of a writer."เธอเลียนแบบ โดโรธี ปาร์กเกอร์ได้ หรือไม่ก็ เอมิลี่ ดิ๊กสัน เธอสามารถถอดเสื้อผ้าคนอื่นได้ด้วย งานเขียน เธอก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย ที่ก็อปปี้ชางบ้านไปเรื่อย Music and Lyrics (2007)
Doing an imitation of a famous comedianเลียนแบบดาราที่มีชื่อเสียง The Ten (2007)
Doing an imitation of a famous comedianที่เลียนแบบ ดาราตลกชื่อดัง The Ten (2007)
They say imitation is the sincerest form of flattery.พวกเขาสรรเสิญยกยอ นายอย่างจริงใจ Saw V (2008)
It's a cheap imitation of my workนั่นเป็นของเลียนแบบถูก ๆ จากงานผม Art Imitates Life (2008)
It's imitation crab.มันเป็นปูอัด Do It, Monkey (2009)
And although imitation is, of course, the highest form of flattery, his imitations are not very good.และถึงแม้การเลียนแบบอย่างสูงนี่ แน่นอน เหมือนมาจากการประจบสอพลอ การเลียนแบบของเขามันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะ Letters to Juliet (2010)
You're bound to run into imitations when dealing in art.เมื่อค้าขายภาพวาดสักวันก็ต้องเจอของเลียนแบบ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Imitation might be the sincerest form of flattery.การเลียนแบบคือรูปแบบที่จริงใจที่สุดของการประจบสอพลอ The Fasting and the Furious (2011)
Your Jude imitation is spot-on.คุณเลียนแบบจู๊ดได้เป๊ะๆเลยนะ The Coat Hanger (2012)
"The Imitation Game."The Imitation Game" เกมเลียนแบบ The Imitation Game (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imitationBeware of imitations.
imitationCompare this genuine jewel with that imitation.
imitationHe compared the imitation with the original.
imitationI don't care for imitation.
imitationIt is merely an imitation pearl.
imitationIt's incredible that you could write such a well-designed program after just picking up programming by imitation.
imitationOn examination the jewel proved to be an imitation.
imitationWhat is the difference between imitation and real diamonds?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเอาอย่าง[N] imitation, See also: assimilation, Syn. การเลียนแบบ, การลอกแบบ, การลอกเลียน, การทำตาม, Example: การแต่งตัวของเขาแสดงออกถึงการเอาอย่างฝรั่ง
การทำตาม[N] imitation, See also: emulation, copy, mimic, following the example, Syn. การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, Ant. การนำ, Example: การทำตามผู้อื่นควรคำนึงด้วยว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
จำกัดความเร็ว[n. exp.] (jamkat khwām rēo) EN: speed limit   FR: limitation de vitesse [f]
การจำกัด[n.] (kān jamkat) EN: restriction   FR: limitation [f] ; restriction [f]
ไข่มุกเทียม[n. exp.] (khaimuk thīem) EN: imitation pearl   FR: perle d'imitation [f]
คาดอายุความ[n. exp.] (khāt āyukhwām) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations   
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling   FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint   FR: clause restrictive [f]
ข้อกำหนด[X] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision   FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f]
ของเก๊[n. exp.] (khøng kē) EN: counterfeit ; imitation ; forgery   FR: faux [m] ; imitation [f] ; contefaçon [f]
ของปลอม[n.] (khøng pløm) EN: countefeiting ; fake   FR: imitation [f] ; faux [m] ; contrefaçon [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMITATION IH2 M AH0 T EY1 SH AH0 N
IMITATIONS IH2 M IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imitation (n) ˌɪmɪtˈɛɪʃən (i2 m i t ei1 sh @ n)
imitations (n) ˌɪmɪtˈɛɪʃənz (i2 m i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模拟[mó nǐ, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ, / ] imitation; to simulate; to imitate; analog (device, as opposed to digital), #4,974 [Add to Longdo]
仿宋[fǎng Sòng, ㄈㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 仿] imitation Song dynasty typeface; Fangsong font, #101,581 [Add to Longdo]
仿羊皮纸[fǎng yáng pí zhǐ, ㄈㄤˇ ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˇ, 仿 / 仿] imitation parchment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälschung {f}; Nachahmung {f} | schlechte Nachahmungimitation | pale imitation [Add to Longdo]
Kunstleder {n}imitation leather; leatherette [Add to Longdo]
Nachahmung {f} | Nachahmungen {pl}imitation | imitations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イミテーション;イミテイション[, imite-shon ; imiteishon] (n) imitation [Add to Longdo]
サンプラー(P);サンプラ[, sanpura-(P); sanpura] (n) (1) sampler; (2) (サンプラ only) imitation platinum; (P) [Add to Longdo]
ソルト[, soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt [Add to Longdo]
パチモン[, pachimon] (n) cheap imitations of famous brands [Add to Longdo]
リミテーション[, rimite-shon] (n) limitation [Add to Longdo]
猿真似;猿まね[さるまね, sarumane] (exp,n) indiscriminate imitation (lit [Add to Longdo]
蟹蒲;カニ蒲[カニカマ;カニかま(カニ蒲);かにかま(蟹蒲), kanikama ; kani kama ( kani kama ); kanikama ( kani kama )] (n) imitation crab meat [Add to Longdo]
株式保有制限[かぶしきほゆうせいげん, kabushikihoyuuseigen] (n) limitation in stock investment [Add to Longdo]
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P) [Add to Longdo]
偽性;偽製[ぎせい, gisei] (adj-na,adj-no,pref) pseudo; fake; imitation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imitation \Im"i*ta"tion\, n. [L. imitatio: cf. F. imitation.]
   1. The act of imitating.
    [1913 Webster]
 
       Poesy is an art of imitation, . . . that is to say,
       a representing, counterfeiting, or figuring forth.
                          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is made or produced as a copy; that which is
    made to resemble something else, whether for laudable or
    for fraudulent purposes; likeness; resemblance.
    [1913 Webster]
 
       Both these arts are not only true imitations of
       nature, but of the best nature.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) One of the principal means of securing unity and
    consistency in polyphonic composition; the repetition of
    essentially the same melodic theme, phrase, or motive, on
    different degrees of pitch, by one or more of the other
    parts of voises. Cf. {Canon}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Biol.) The act of condition of imitating another species
    of animal, or a plant, or unanimate object. See {Imitate},
    v. t., 3.
    [1913 Webster]
 
   Note: Imitation is often used adjectively to characterize
      things which have a deceptive appearance, simulating
      the qualities of a superior article; -- opposed to
      {real} or {genuine}; as, imitation lace; imitation
      bronze; imitation modesty, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imitation
   adj 1: not genuine or real; being an imitation of the genuine
       article; "it isn't fake anything; it's real synthetic
       fur"; "faux pearls"; "false teeth"; "decorated with
       imitation palm leaves"; "a purse of simulated alligator
       hide" [syn: {fake}, {false}, {faux}, {imitation},
       {simulated}]
   n 1: the doctrine that representations of nature or human
      behavior should be accurate imitations [ant: {formalism}]
   2: something copied or derived from an original
   3: copying (or trying to copy) the actions of someone else
   4: a representation of a person that is exaggerated for comic
     effect [syn: {caricature}, {imitation}, {impersonation}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 imitation
  1. imitation
  2. imitation
  3. imitation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top