Search result for

imaginatively

(56 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imaginatively-, *imaginatively*, imaginative
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา imaginatively มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *imaginatively*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imaginative[ADJ] เพ้อฝัน, See also: คิดฝัน, Syn. creative, visionary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imaginative(อิแมจ'จะเนทิฟว) adj. จินตนาการ,ซึ่งนึกเอาเอง,เป็นมโนภาพ,เจ้าความคิด., See also: imaginatively adv. imaginativeness n., Syn. inventive,creative

English-Thai: Nontri Dictionary
imaginative(adj) ซึ่งนึกฝัน,เจ้าความคิด,ซึ่งนึกเอาเอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imaginative Processขบวนการคิดฝัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Engaging in imaginative play helps my development.การร่วมในการเล่นที่ใช้จินตนาการจะช่วยพัฒนาผม To the Lighthouse (2009)
That's imaginative.เหลือเชื่อจริงๆ Justice (2009)
When you think about it... wearing a bomb is rather unimaginative.เมื่อนายคิดเกี่ยวกับมัน พกระเบิดเข้าไปยิ่งจินตนาการภาพ ไม่ออกไปใหญ่ Fracture (2009)
You said it yourself. She's intelligent, imaginative...คุณพูดเองนะว่าเธอฉลาด จินตนาการสูง... Frankie & Alice (2010)
That's an incredibly unimaginative way of looking at it.นี่เป็นวิธีการรับมือที่โง่อย่างไม่น่าเชื่อเลย Frankie & Alice (2010)
The box, with its implications of rigidity and squareness, symbolises unimaginative thinking and painful frustration.กล่องที่มีนัยยะของคุณ of ความแข็งแกร่งและ squareness, เป็นสัญลักษณ์ของความคิดโง่ and แห้วเจ็บปวด Death Race 2 (2010)
That was to see who could come up with the most imaginative doll.เป็นการแข่งว่าใครจะ สร้างสรรค์ตุ๊กตาได้ดีที่สุด The Uncanny Valley (2010)
Imaginative sex.เพศสัมพันธ์ชวนฝัน The Bones on the Blue Line (2010)
Honestly, you can't beat a really imaginative serial killer when there's nothing on the telly, Mrs Hudson.คุณไม่น่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้จริงๆ โทรทัศน์ไม่มีอะไรดูเหรอคุณนายฮัดสัน Unaired Pilot (2010)
All right, well, just shoot your unimaginatively named bear and put it out of its misery.เอาหล่ะ งั้น แค่ยิง ชื่อหมีที่ไม่มีจินตนาการ ให้ได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวด Lunatic (2011)
Not an imaginative name, I know, but she was a white rabbit.ไม่ชื่อจินตนาการฉันร แต่เธอก็กระต่ายสีขาว. Disconnect (2012)
An imaginative range, we are assured.เรามั่นใจว่านายคงจินตนาการได้ A Scandal in Belgravia (2012)
It's a little imaginative for the God squad, don't you think?สร้างสรรค์เกินไป สำหรับกองทัพพระเจ้า ว่าไหม Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
Oh, you bone guys are unimaginative.พวกถนัดกระดูกนี่ ไร้จินตนาการ The Don't in the Do (2012)
I'm very unimaginative.ผมเป็นคนจินตนาการไม่ค่อยเก่ง Sunshine and Frosty Swirl (2012)
There's imaginative things happening in this office.สิ่งที่เราฝันจะเป็นจริงแล้ว American Hustle (2013)
I mean, look at all the imaginative things I made out of blocks.ผมหมายถึงมองทุกความคิดสร้างสรรค สิ่งที่ฉันทำมาจากบล็อก. Scary Movie 5 (2013)
Described as sober, efficient, not terribly imaginative.เขาว่าเป็นคนที่สุขุม อดทน ไม่ตื่นตระหนก World War Z (2013)
Our ancestors, they wove brilliantly imaginative stories.แต่พวกเขาสามารถ นำเราไม่ใกล้ชิดกับดาว กว่าความฝันของเรา Sisters of the Sun (2014)
"Oh, Abed. He's so imaginative, so magical.อาเบด เขาช่างจินตนาการ วิเศษวิโส Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
I betrayed your trust to a ruthless, soulless, unimaginative bully with suspect hygiene and poor language skills in exchange for what?เเต่ฉันจะทรยศความไว้ใจเธอ ไปคุยกับยัยอันธพาลมอลลี่ ที่พูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องเพื่ออะไรกัน Fallen (2016)
That, my sweet... yet unimaginative bedfellow... is my area of expertise.ที่หวานของฉัน ภรรยายังโง่ เป็นพื้นที่ของความเชี่ยวชาญของ ฉัน Underworld: Blood Wars (2016)
That imaginative power ofyours that nobody knows of.พลังแห่งจินตนาการของคุณ ที่ไม่มีใครเคยรู้จัก Everybody Has a Little Secret (2004)
You must be imaginative, strong hearted.ต้องสร้างสรรค์และใจกล้า Ratatouille (2007)
For all that pirates are clever clogs, we are unimaginative when it comes to naming things.รู้มั๊ยในบรรดาโจรสลัด ที่มีฉายาประทับใจ ในความคิดของโจรสลัดนั้น จนได้รับฉายาที่สุดยอด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
That is very imaginative, counsellor, but it's not based in reality at all.นั่นเป็นความคิดเพ้อเจ้อนะคุณทนาย แต่มันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของความเป็นจริงเลย Mr. Brooks (2007)
Come on, you've gotta be more imaginative, you know, just...ไม่เอาน่า นายต้องมีความทะเยอทะยานขึ้นอีก Crazy Handful of Nothin' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imaginativeHe is a very imaginative writer.
imaginativeHe used to be an imaginative boy.
imaginativeI am clever, sensitive and imaginative.
imaginativeOur public leaders are imaginative and often come up with new ideas.
imaginativeThis novel is very imaginative.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความช่างจินตนาการ[N] imaginativeness, See also: fancy, conjecture, Syn. ความช่างคิด

CMU English Pronouncing Dictionary
IMAGINATIVE    IH2 M AE1 JH AH0 N AH0 T IH0 V
IMAGINATIVELY    IH2 M AE1 JH AH0 N AH0 T IH0 V L IY0
UNIMAGINATIVE    AH0 N AH0 M AE1 JH IH2 N AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imaginative    (j) (i1 m a1 jh i n @ t i v)
imaginatively    (a) (i1 m a1 jh i n @ t i v l ii)
unimaginative    (j) (uh2 n i m a1 jh i n @ t i v)
unimaginatively    (a) (uh2 n i m a1 jh i n @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorstellungsvermögen {n}imaginative power [Add to Longdo]
einfallslos {adj}unimaginative [Add to Longdo]
einfallslos {adv}unimaginatively [Add to Longdo]
erfinderisch; fantasievoll; phantasievoll {adj} | erfinderischer; fantasievoller; phantasievoller | am erfinderischsten; am fantasievollsten; am phantasievollsten(highly) imaginative | more imaginative | most imaginative [Add to Longdo]
schöpferisch {adv}imaginatively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
創意工夫[そういくふう, souikufuu] (n) being imaginative and creative; creative originality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
富于想像[fù yú xiǎng xiàng, ㄈㄨˋ ㄩˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] imaginative [Add to Longdo]
才思[cái sī, ㄘㄞˊ ㄙ, ] imaginative power; creativeness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imaginative \Im*ag"i*na*tive\, a. [F. imaginatif.]
   1. Proceeding from, and characterized by, the imagination,
    generally in the highest sense of the word.
    [1913 Webster]
 
       In all the higher departments of imaginative art,
       nature still constitutes an important element.
                          --Mure.
    [1913 Webster]
 
   2. Given to imagining; full of images, fancies, etc.; having
    a quick imagination; conceptive; creative.
    [1913 Webster]
 
       Milton had a highly imaginative, Cowley a very
       fanciful mind.            --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. Unreasonably suspicious; jealous. [Obs.] --Chaucer. --
    {Im*ag"i*na*tive*ly}, adv. -- {Im*ag"i*na*tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imaginatively
   adv 1: with imagination; "the room was decorated very
       imaginatively" [ant: {unimaginatively}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top