ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idiosyncrasy

IH2 D IY0 OW0 S IH1 N K R AH0 S IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idiosyncrasy-, *idiosyncrasy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idiosyncrasy(n) ลักษณะเฉพาะ, See also: รูปแบบเฉพาะ, กรณีเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ, Syn. pecuiarity, quirk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idiosyncrasy(อิดดีอะซิง'คระซี) n. ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ, นิสัยเฉพาะ, สำนวนเฉพาะ, การตอบสนองเฉพาะ, การแพ้ยาเฉพาะ., See also: idiosyncratic adj., Syn. quirk, trick

English-Thai: Nontri Dictionary
idiosyncrasy(n) นิสัยแปลก, อัตสังขาร, คุณสมบัติเฉพาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idiosyncrasy๑. ลักษณะเฉพาะตัว๒. ภาวะไวผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
idiosyncrasy(n) [ N ] ลักษณะเฉพาะ, See also: รูปแบบเฉพาะ, กรณีเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ, See also: quirk, Syn. peculiarity

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I-Isn't hypochondria a common idiosyncrasy of Jewish people?เร็ว! จะไม่มีเวลาแล้ว! The Good Guy Fluctuation (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IDIOSYNCRASY IH2 D IY0 OW0 S IH1 N K R AH0 S IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idiosyncrasy (n) ˌɪdɪəʳsˈɪŋkrəsiː (i2 d i@ s i1 ng k r @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Veranlagung { f } | Veranlagungen { pl }idiosyncrasy | idiosyncrasies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一癖[ひとくせ, hitokuse] (n) trait; peculiarity; idiosyncrasy [Add to Longdo]
個人性[こじんせい, kojinsei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy [Add to Longdo]
個性[こせい, kosei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy; (P) [Add to Longdo]
性癖[せいへき, seiheki] (n) disposition; inclination; characteristic; idiosyncrasy; (P) [Add to Longdo]
特異性[とくいせい, tokuisei] (n) singularity; peculiarity; idiosyncrasy; specificity [Add to Longdo]
特異体質[とくいたいしつ, tokuitaishitsu] (n, adj-no) idiosyncrasy [Add to Longdo]
特色[とくしょく, tokushoku] (n) (1) characteristic; feature; idiosyncrasy; personal colour; (2) spot color (in printing); (P) [Add to Longdo]
特性[とくせい, tokusei] (n) special characteristic; special quality; trait; idiosyncrasy; peculiarity; (P) [Add to Longdo]
[くせ(P);へき, kuse (P); heki] (n) (1) habit (often a bad habit, i.e. vice); (2) peculiarity; idiosyncrasy; mannerism; (3) crease; wrinkle; curl; kink; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idiosyncrasy \Id`i*o*syn"cra*sy\, n.; pl. {Idiosyncrasies}. [Gr.
   ?; 'i`dios proper, peculiar + ? a mixing together, fr. ? to
   mix together; ? with + ? to mix: cf. F. idiosyncrasie. See
   {Idiom}, and {Crasis}.]
   A peculiarity of physical or mental constitution or
   temperament; a characteristic belonging to, and
   distinguishing, an individual; characteristic susceptibility;
   idiocrasy; eccentricity.
   [1913 Webster]
 
      The individual mind . . . takes its tone from the
      idiosyncrasies of the body.       --I. Taylor.
   Idiosyncratic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idiosyncrasy
   n 1: a behavioral attribute that is distinctive and peculiar to
      an individual [syn: {idiosyncrasy}, {foible}, {mannerism}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top