ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ib

IH1 B   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ib-, *ib*
English-Thai: Longdo Dictionary
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้
antibody(n name) สารภูมิต้านทาน
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, S. balance, counterpoise, equipoise, R. stasis,
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
contribution(n) ผลงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ibid.[ABBR] ในที่เดียวกัน (คำย่อจากภาษาละติน ibidem)
ibidem[ADV] ในที่เดียวกัน (อ้างถึงหนังสือ บท หรือหน้าหนังสือที่อ้างไปแล้ว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ibg(ไอบีจี) ย่อมาจาก interblock gap (ช่องว่างระหว่างบล็อก) ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้นเราจะบรรจุลงเป็นระเบียน (record) หน่วยขับแถบบันทึกหรือเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน (record) เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/wtite) แต่ยิ่งมีระเบียนมาก ก็จะยิ่งเสียเนื้อที่ของเทปมากเพราะจะต้องมีช่องว่างมาก เพื่อเป็นการลดช่องว่าง จึงนิยมนำหลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มระเบียน หรือบล็อก และระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็จะมีช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียนดู interrecord gap เปรียบเทียบ
ibid.(อิบ'บิด) abbr. Ibidem พยางค์ (บทกวี)
ibidem(ไอบี'เดม) adv.,L. ในหนังสือเล่มเดียวกัน,ในบทหรือหน้าเดียวกัน
ibmabbr. Intercontinental Ballistic Missile จรวดขีปนาวุธข้ามทวีป,International Business Machines Corporation,บริษัทไอบีเอ็ม เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าวคือ ใช้โปรแกรมระบบ (operating system) อย่างเดียวกัน
ibm atไอบีเอ็ม เอทีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่บริษัทไอบีเอ็มผลิตขึ้น และนำออกสู่ตลาดในราวปี ค.ศ.1984 เครื่องนี้ใช้ตัวประมวลผลIntel 80286 คำว่า เอที ย่อมาจากคำว่า Advanced Technology ซึ่งแปลตรง ๆ ตัวได้ว่า เทคโนโลยีขั้นสูง
ibm cardบัตรไอบีเอ็มหมายถึงบัตรคอมพิวเตอร์ที่ฮอลเลอริท (Hollerith) เป็นผู้ออกแบบ นำมาใช้เจาะเป็นรู เพื่อสื่อสารนำข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเลิกใช้แล้วดุ card ประกอบ
ibm pcไอบีเอ็ม พีซีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็ม เริ่มผลิตออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ ค.ศ.1981 ก่อนหน้านี้ บริษัทไอบีเอ็มจะผลิตแต่เครื่องขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เมนเฟรม (mainframe) คำ PC นั้นย่อมาจาก personal computer ในปัจจุบัน คำพีซีกลายเป็นคำที่หมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกับไอบีเอ็ม บางทีก็เรียกว่า "เทียบเคียงกับไอบีเอ็ม" หรือ "IBM compatibles"
ibm xtไอบีเอ็ม เอ็กซ์ทีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็มพัฒนาหลังจากที่ผลิตพีซีแล้วเป็นไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) อยู่ในตัวเครื่องเลย (ไม่แยกออกต่างหากจากตัวเครื่องแบบแต่ก่อน) คำว่า XT ย่อมาจาก extended technology ซึ่งก็แปลว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่งเอง บริษัทไอบีเอ็มผลิต XT หลังจาก PC แล้วต่อไปก็ผลิต AT ดู IBM AT ประกอบ
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable)
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดงสด, การพูดกลอนสด

English-Thai: Nontri Dictionary
ibis(n) นกกระสา,นกช้อน
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
admissible(adj) อนุญาตได้,ยอมได้,พอจะรับไว้ได้
alibi(n) ข้อแก้ตัว
amphibian(n) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
amphibious(adj) ซึ่งอยู่ทั้งบนบกและในน้ำ
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
attributable(adj) เนื่องมาจาก
attribute(n) คุณลักษณะ,คุณสมบัติ
attribute(vt) เชื่อว่ามี,อ้างว่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IBM computersไอบีเอ็ม คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
IBM microcomputersไอบีเอ็ม ไมโครคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
IBM Personal Computerไอบีเอ็ม พีซี [TU Subject Heading]
IBM Personal System/2 (Computer system)ไอบีเอ็ม พีเอส/2 (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
IBM-compatible computersไอบีเอ็ม คอมแพททิเบิล คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Ibn Sa'ud, King of SaudiArabia, 1880-1953อิบนุ สะอู๊ด, กษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบีย, ค.ศ. 1880-1953 [TU Subject Heading]
Ibuprofenไอบูโพรเฟน [TU Subject Heading]
Ibuprofenยาไอบูโพรเฟน, ไอบูโพรเฟ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like losing 138 Ibs without having to diet.รู้สึกเหมือนน้ำหนักลดไป 138 ปอนด์ โดยไม่ต้องอดอาหาร You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ibA slight cold prevented me from going to Ibusuki with my family.
ibHe finally became the president of IBM.
ibIBM has the lion's share of the large computer market; nobody else even comes close.
ibI couldn't wait to get my hands on one of those iBooks and now I got one as a present. I feel so lucky!
ibShe went to Ibaragi.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
ไอบีเอ็ม[TM] (Ai.Bī.Em.) EN: IBM   FR: IBM
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อ่านได้ง่าย[X] (ān dai ngāi) EN: legible ; readable   FR: lisible
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible   FR: être illisible
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément

CMU English Pronouncing Dictionary
IB IH1 B
IB AY1 B IY1
IBA IY1 B AH0
IBN IH1 B AH0 N
IBEX AY1 B EH0 K S
IBIS AY1 B AH0 S
IBERO IH2 B EH1 R OW0
IBSEN IH1 B S AH0 N
IBACH IH1 B AA0 K
IBMER IH1 B M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IBA (n) ˌaɪbˌiːˈɛɪ (ai2 b ii2 ei1)
ibex (n) ˈaɪbɛks (ai1 b e k s)
ibid (n) ˈɪbˈɪd (i1 b i1 d)
ibis (n) ˈaɪbɪs (ai1 b i s)
Ibadan (n) ˈɪbˈædn (i1 b a1 d n)
ibexes (n) ˈaɪbɛksɪz (ai1 b e k s i z)
ibidem (a) ˈɪbɪdɛm (i1 b i d e m)
ibises (n) ˈaɪbɪsɪz (ai1 b i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茨城县[Cí chéng xiàn, ㄘˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ibaraki prefecture in N Japan, #88,158 [Add to Longdo]
布洛芬[bù luò fēn, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄣ, ] Ibuprofen or Nurofen; also called 異丁苯丙酸|异丁苯丙酸, #97,276 [Add to Longdo]
伊比利亚[Yī bǐ lì yà, ㄧ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Iberia; the Iberian peninsula, #102,580 [Add to Longdo]
伊比利亚半岛[Yī bǐ lì yà bàn dǎo, ㄧ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Ibérian peninsula, #110,888 [Add to Longdo]
易卜拉辛[Yì bǔ lā xīn, ㄧˋ ㄅㄨˇ ㄌㄚ ㄒㄧㄣ, ] Ibrahim (name); Arabic and Islamic version of Abraham 亞伯拉罕|亚伯拉罕, #148,169 [Add to Longdo]
朱鹭[zhū lù, ㄓㄨ ㄌㄨˋ, / ] ibis; Japanese crested ibis (Nipponia nippon); same as 朱鹮|朱鹮 [Add to Longdo]
朱鹮[zhū huán, ㄓㄨ ㄏㄨㄢˊ, ] ibis; toki or Japanese crested ibis (Nipponia nippon) [Add to Longdo]
深蓝[Shēn lán, ㄕㄣ ㄌㄢˊ, / ] IBM Deep Blue [Add to Longdo]
异丁苯丙酸[Yì dīng běn bǐng suān, ㄧˋ ㄉㄧㄥ ㄅㄣˇ ㄅㄧㄥˇ ㄙㄨㄢ, / ] Ibuprofen or Nurofen; nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), trade names Advil, Motrin, Nuprin etc, used as analgesic and antipyretic, e.g. for arthritis sufferers; also called 布洛芬 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
異物[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event

German-Thai: Longdo Dictionary
bleibenอยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)
gibt, See also: geben
zusammenbleiben(vi) |blieb zusammen, ist zusammengeblieben| อาศัยอยู่ด้วยกัน
schreiben(vi) |schrieb, hat geschrieben| เขียน
aufschreiben(vi) |schrieb auf, hat aufgeschrieben| เขียนลงบนกระดาษ สลัก จารึก
abschreiben(vi) |schrieb ab, hat abgeschrieben| เขียนลอก ลอก
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| เขียนลง (ในสมุด), See also: eintragen
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| ลงทะเบียน (จดหมายหรือพัสดุ), See also: Einschreibbrief
sich einschreiben(vi) |schrieb sich ein, hat sich eingeschrieben| ลงทะเบียนเรียน , See also: sich immatrikulieren
Schreibtisch(n) |der, pl. Schreibtische| โต๊ะเขียนหนังสือ, โต๊ะทำงาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Iberischer Zilpzalp {m} [ornith.]Iberian Chiff-chaff (Phylloscopus ibericus) [Add to Longdo]
Ibisschnabel {m} [ornith.]Ibis Bill [Add to Longdo]
Ibadanweber {m} [ornith.]Idaban Malimbe [Add to Longdo]
Ibadan (Stadt in Nigeria)Ibadan (city in Nigeria) [Add to Longdo]
ebd. : ebendaib : ibidem, in the same place [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
célibataire(adj) |f. célibataire| โสด, See also: A. marié
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350,000 volumes.
RIB(n abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] (n) {comp} AT-compatible [Add to Longdo]
B細胞[ビーさいぼう, bi-saibou] (n) (See Bリンパ球) B cell; B lymphocyte [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アイビーエム[あいびーえむ, aibi-emu] IBM [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
胃病[いびょう, ibyou] Magenkrankheit [Add to Longdo]
胃袋[いぶくろ, ibukuro] -Magen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  IB
         In Band (S-ATA)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top