Search result for

humour

(63 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humour-, *humour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humour[N] ความตลกขบขัน
humour[N] ความตลกขบขัน, See also: อารมณ์ขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humourous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
gallows humourn. ความขบขันเมื่อผจญกับอันตราย
ill-humouredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
humour(n) อารมณ์ขัน,เรื่องขบขัน,เรื่องตลก,ความตลกขบขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humour, aqueousสารน้ำในลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humour, vitreous; body, vitreous; vitreous; vitreum; vitrinaวุ้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humour; humorสารน้ำ [ศัพท์ที่มีคำ humor ประกอบ ดูที่ humour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humoursธาตุเหลว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tallahassee had a sixth sense of humour when it came to zombies.ทาลาฮาสซีเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน เมื่อเป็นเรื่องของซอมบี้ Zombieland (2009)
Good to see you got a sense of humour.ดีนะที่คุณมีอารมณ์ขัน Bulletproof (2009)
Well, at least you've got your sense of humour back.ดี อย่างน้อยข้าเจ้าก็ทำให้ข้ามีอารมณ์ขัน The Last Dragonlord (2009)
Oh you've found your sense of humour, doctor.รู้จักพูดเล่นแล้วนะ คุณหมอ Sherlock Holmes (2009)
Humour me, Miss Jones.อารมณ์ขัน คูณเยอะจิงนะ.. คูณ Jones.. ! Death Race 2 (2010)
I see your sense of humour survived the landing.ข้าว่าอารมณ์ขันของท่าน คงรอดจากการลงจอดมาได้สินะ Bounty Hunters (2010)
Well, it's nice to see you retain your sense of humour.อ้อ มันช่างเป็นเรื่องที่ดี ที่ได้เห็นคุณเก็บอารมณ์ขันเอาไว้นะสิ Episode #1.6 (2010)
Please, humour me.ใจเย็นๆนะ Hick (2011)
Humour me...?ล้อเล่นเหรอ Can't See the Fae-Rest (2011)
Yeah, yeah, yeah. Just humour me, OK?เออๆๆ มีอารมณ์ขันหน่อย เข้าใจมั้ย? A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
Definitely humourless.จริงๆแล้ว ไม่มีอารมณ์ขันต่างห่าง The Darkest Hour (2011)
All you have to do is humour me a bit, and remember that I'm Captain Slow.นายแค่สร้างความบันเทิงให้ฉันเท่านั้น และอย่าลืมฉันคือกัปตัน สโลว์ Episode #18.1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humourHe has a great sense of humour.
humourHe wasn't just humouring me. Those were the eyes of someone who really understood my feelings and sympathised.
humourMy grandpa is a lively and good humoured man.
humour"The Nightingale Samurai" A samurai tale full of humanity and humour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารมณ์ขัน[N] humour, See also: humor, sense of humour, Ant. เคร่งเครียด, ซีเรียส, Example: ผู้เขียนได้หยอดอารมณ์ขันไว้พอสมควร ทำให้ผู้อ่านติดตามเนื้อเรื่องไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เบื่อ, Thai definition: ลักษณะนิสัยที่มักเห็นเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องชวนขัน
ตลกขบขัน[ADJ] humourous, See also: jocular, amusing, cheerful, entertaining, funny, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, น่าหัวเราะ, Example: เธอชอบเอาเรื่องตลกขบขันมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังเสมอ, Thai definition: ที่น่าขำขัน, ที่น่าหัวเราะ
ความขบขัน[N] amusement, See also: humour, fun, Syn. ความตลก, ความตลกขบขัน, Example: หลายคนหัวเราะแบบเสียงดังด้วยความขบขันเมื่อตลกกำลังทำการแสดงอยู่บนเวที
ความตลกขบขัน[N] humour, See also: jocularity, funniness, comicality, jest, Syn. ความตลก, ความขบขัน, Example: ผู้แสดงรู้จักล้อเลียนเสียดสีได้อย่างถูกจังหวะทำให้เกิดความตลกขบขันตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขัน[n.] (āromkhan) EN: humour = humor (Am.) ; sense of humour   FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
ขำขัน[v.] (khamkhan) EN: humour ; joke   
ความขบขัน[n.] (khwām khopkhan) EN: amusement ; humour ; fun   FR: amusement [m] ; plaisir [m]
ไม่ขบขัน[adj.] (mai khopkhan) EN: humourless = humorless (Am.)   
ไม่มีอารมณ์ขัน[v. exp.] (mai mi aromkhan) EN: have no sense of humour ; be in no mood for jokes   FR: ne pas avoir le sens de l'humour
มีอารมณ์ขัน[v. exp.] (mī āromkhan) FR: avoir le sens de l'humour
สำราญ[adj.] (samrān) EN: content ; happy ; joyful ; good-humoured   FR: heureux ; joyeux ; de bonne humeur
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopkhan) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny   
ตลกหน้าตาย[v. exp.] (talok nātāi) FR: être un pince-sans-rire ; pratiquer l'humour à froid ; pratiquer l'ironie à froid

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humour    (v) (h y uu1 m @ r)
humours    (v) (h y uu1 m @ z)
humoured    (v) (h y uu1 m @ d)
humouring    (v) (h y uu1 m @ r i ng)
humourist    (n) (h y uu1 m @ r i s t)
humouredly    (n) (h y uu1 m @ d l ii)
humourists    (n) (h y uu1 m @ r i s t s)
humourless    (j) (h y uu1 m @ l i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おかしみ[, okashimi] (n) humor; humour; wit [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご機嫌麗しい;御機嫌麗しい[ごきげんうるわしい, gokigen'uruwashii] (adj-i) in good humor (humour) [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
ツボる[, tsubo ru] (v5r) to hit the bullseye (of tastes, humour, etc.) [Add to Longdo]
ドライ[, dorai] (adj-na,n) dry (esp. as in not wet or as in dry humour); (P) [Add to Longdo]
ヒューモア[, hyu-moa] (n) humour [Add to Longdo]
ブラックユーモア[, burakkuyu-moa] (n) black humor; black humour [Add to Longdo]
ユーモア(P);ヒューマー[, yu-moa (P); hyu-ma-] (n) humor; humour; (P) [Add to Longdo]
ユーモアの感覚[ユーモアのかんかく, yu-moa nokankaku] (n) sense of humor; sense of humour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humor \Hu"mor\, n. [OE. humour, OF. humor, umor, F. humeur, L.
   humor, umor, moisture, fluid, fr. humere, umere, to be moist.
   See {Humid}.] [Written also {humour}.]
   1. Moisture, especially, the moisture or fluid of animal
    bodies, as the chyle, lymph, etc.; as, the humors of the
    eye, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: The ancient physicians believed that there were four
      humors (the blood, phlegm, yellow bile or choler, and
      black bile or melancholy), on the relative proportion
      of which the temperament and health depended.
      [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A vitiated or morbid animal fluid, such as often
    causes an eruption on the skin. "A body full of humors."
    --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. State of mind, whether habitual or temporary (as formerly
    supposed to depend on the character or combination of the
    fluids of the body); disposition; temper; mood; as, good
    humor; ill humor.
    [1913 Webster]
 
       Examine how your humor is inclined,
       And which the ruling passion of your mind.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
       A prince of a pleasant humor.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I like not the humor of lying.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Changing and uncertain states of mind; caprices;
    freaks; vagaries; whims.
    [1913 Webster]
 
       Is my friend all perfection, all virtue and
       discretion? Has he not humors to be endured?
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   5. That quality of the imagination which gives to ideas an
    incongruous or fantastic turn, and tends to excite
    laughter or mirth by ludicrous images or representations;
    a playful fancy; facetiousness.
    [1913 Webster]
 
       For thy sake I admit
       That a Scot may have humor, I'd almost said wit.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       A great deal of excellent humor was expended on the
       perplexities of mine host.      --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   {Aqueous humor}, {Crystalline humor} or {Crystalline lens},
   {Vitreous humor}. (Anat.) See {Eye}.
 
   {Out of humor}, dissatisfied; displeased; in an unpleasant
    frame of mind.
 
   Syn: Wit; satire; pleasantry; temper; disposition; mood;
     frame; whim; fancy; caprice. See {Wit}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 humour \humour\ n.
   same as {humor}. [Chiefly Brit.]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humour
   n 1: a characteristic (habitual or relatively temporary) state
      of feeling; "whether he praised or cursed me depended on
      his temper at the time"; "he was in a bad humor" [syn:
      {temper}, {mood}, {humor}, {humour}]
   2: a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity has
     the power to evoke laughter [syn: {wit}, {humor}, {humour},
     {witticism}, {wittiness}]
   3: (Middle Ages) one of the four fluids in the body whose
     balance was believed to determine your emotional and physical
     state; "the humors are blood and phlegm and yellow and black
     bile" [syn: {humor}, {humour}]
   4: the liquid parts of the body [syn: {liquid body substance},
     {bodily fluid}, {body fluid}, {humor}, {humour}]
   5: the quality of being funny; "I fail to see the humor in it"
     [syn: {humor}, {humour}]
   6: the trait of appreciating (and being able to express) the
     humorous; "she didn't appreciate my humor"; "you can't
     survive in the army without a sense of humor" [syn: {humor},
     {humour}, {sense of humor}, {sense of humour}]
   v 1: put into a good mood [syn: {humor}, {humour}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 humour [ymur]
   humor; humour
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top