ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

how?

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -how?-, *how?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But how? - We'll make him sneeze!เราจะทำให้เขาจาม! Pinocchio (1940)
- How? The bridge is gone. - What about Engineering?-ถ้าปิดที่ห้องเครื่องคุณทำได้ไหม Event Horizon (1997)
How? Will you join San and fight the humans?อย่างไร คุณจะเข้าร่วมซานและต่อสู้กับมนุษย์หรือไม่ Princess Mononoke (1997)
How? How?ยังไง บอกมา American Beauty (1999)
- How? - On my knife.อย่างไร? Punch-Drunk Love (2002)
How? She's my first love and so am I to her.รู้ได้ยังไงเหรอ ก็เพราะว่าเธอเป็น... Crazy First Love (2003)
Leaves me? How? What?เหลือแต่ผม อะไร Shall We Dance (2004)
- How? - We pushed it. We got lazy.- เราถูกตามแล้ว ช้าไม่ได้ The Bourne Supremacy (2004)
To live how? Where?แล้วฉันจะอยู่ยังไง ที่ไหน Match Point (2005)
How? You were with your boyfriend.จะทำได้ไง คุณอยู่กับแฟน The Lake House (2006)
How? I...ฉันนึกว่า... Pilot (2006)
How? Beats me.ทำไมน่ะเหรอ ไม่รู้สิ 200 Pounds Beauty (2006)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怎么[zěn me, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙, / ] how?; what?; why?, #203 [Add to Longdo]
怎么样[zěn me yàng, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] how?; how about?; how was it?; how are things?, #2,537 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
何で[なんで, nande] (adv) (1) why?; what for?; (2) how?; by what means?; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 How \How\, adv. [OE. how, hou, hu, hwu, AS. h?, from the same
   root as hw[=a], hw[ae]t, who, what, pron. interrog.; akin to
   OS. hw[=o]w, D. hoe, cf. G. wie how, Goth. hw[=e] wherewith,
   hwaiwa how. [root]182. See {Who}, and cf. {Why}.]
   1. In what manner or way; by what means or process.
    [1913 Webster]
 
       How can a man be born when he is old? --John iii. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To what degree or extent, number or amount; in what
    proportion; by what measure or quality.
    [1913 Webster]
 
       O, how love I thy law! it is my meditation all the
       day.                 --Ps. cxix.
                          97.
    [1913 Webster]
 
       By how much they would diminish the present extent
       of the sea, so much they would impair the fertility,
       and fountains, and rivers of the earth. --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   3. For what reason; from what cause.
    [1913 Webster]
 
       How now, my love! why is your cheek so pale? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. In what state, condition, or plight.
    [1913 Webster]
 
       How, and with what reproach, shall I return?
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. By what name, designation, or title.
    [1913 Webster]
 
       How art thou called?         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. At what price; how dear. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How a score of ewes now?       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: How is used in each sense, interrogatively,
      interjectionally, and relatively; it is also often
      employed to emphasize an interrogation or exclamation.
      "How are the mighty fallen!" --2 Sam. i. 27. Sometimes,
      also, it is used as a noun; -- as, the how, the when,
      the wherefore. --Shelley.
      [1913 Webster]
 
         Let me beg you -- don't say "How?" for "What?"
                          --Holmes.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top