Search result for

hits

(62 entries)
(0.0329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hits-, *hits*, hit
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whitsun(วิท'ซัน) adj. เกี่ยวกับWhitsunday
whitsunday(วิท'ซันเด) n. วันจันทร์ที่เจ็ดหลังวันWasterเป็นวันระลึกถึงวันจุติลงมาของพระวิญญาณ (Holy Spirit)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is the lorry in case someone hits back?แกคงหดอยู่บนรถ ถ้าฉันซัดแกใช่ไหม The Great Dictator (1940)
- And pop-ups are fallin' for base hits.- และป๊อปอัพจะตกหลุมรักฐานยิง 12 Angry Men (1957)
Twelve hits including the Series' only home run, and they said he's trying to lose?รวมถึงตีโฮมรันลูกเดียวในเกม - แล้วมาบอกว่าเขาตั้งใจแพ้ Field of Dreams (1989)
That's four straight hits in the inning.ถูกตีลูก 4 ครั้งในแต้มนี้ Field of Dreams (1989)
I saw one of those things take thirty hits and keep on coming.ผมเห็นตัวนึง โดนยิงสามสิบนัด แต่ยังเดินเฉย Night of the Living Dead (1990)
He was first locked up at 11... and he was doing hits for mob bosses when he was 16.เขาถูกจับครั้งแรกตอนอายุ11 และออกไปบู๊ จากคำสั่งของหัวหน้าตอนอายุ16 เห็นไหม? Goodfellas (1990)
See, hits never bothered Jimmy. It was business.จิมมี่ไม่เคยสนการต่อสู้ เป็นเรื่องของธุรกิจ Goodfellas (1990)
Hits became a habit. Guys would get into arguments over nothing.มันกลายเป็นสันดาร บางคนอาจเจ็บตัวทั้งที่ไม่ได้ทำอะไร Goodfellas (1990)
He's a little punch drunk. One too many hits with the snakeคงโดนงูกัดไปเยอะ Aladdin (1992)
The full screaming Masters and Johnson's greatest hits.เต็มไปด้วยเสียงร้องเรียกเจ้านาย และอัลบั้มฮิตของจอห์นสัน Basic Instinct (1992)
I'm outta here before it all hits the fan. Excuse me.ฉัน outta ที่นี่ก่อน มันทั้งหมดฮิตแฟน ขอโทษ Dante's Peak (1997)
- Get over!" Then it hits the foul pole.ลูกก็ลอยเข้าไปเขายิ่งตื่นเต้นใหญ่ Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hitsEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
hitsIt's when you become able to move that the real value of health hits home.
hitsHe sang a medley of Simon and Garfunkel hits.
hitsIt took many torpedo hits to send the battleship Bismark to Davy Jones's locker.
hitsBarry hits the bottle every now and then.
hitsThe diet "wall" that everybody hits.
hitsFather never hits me on the head.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดพิษณุโลก[n. prop.] (Jangwat Phitsanulōk) EN: Phitsanulok province   FR: province de Phitsanulok [f]
พิษณุโลก[n. prop.] (Phitsanulok) EN: Phitsanulok (Centre)   FR: Phitsanulok (Centre)
ต้านลม[v. exp.] (tān lom) EN: go against the wind ; whitstand the wind ; go one's way contrary to the wind   FR: affronter le vent

CMU English Pronouncing Dictionary
HITS    HH IH1 T S
HITSON    HH IH1 T S AH0 N
HITSMAN    HH IH1 T S M AH0 N
HITSCHLER    HH IH1 T S L ER0
HITSCHLER    HH IH1 CH L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hits    (v) (h i1 t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
必要[ひつよう, hitsuyou] (n adj) ความจำเป็น,สิ่งที่ต้องการ, See also: S. 必要性, A. 不要,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
必要[ひつよう, hitsuyou] Thai: ความจำเป็น English: necessity (an)
必要[ひつよう, hitsuyou] Thai: จำเป็น English: need

Japanese-English: EDICT Dictionary
HII領域[エイチツーりょういき, eichitsu-ryouiki] (n) H II region [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
しつつある[, shitsutsuaru] (exp,v5r-i) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
し続ける(P);為続ける[しつづける, shitsudukeru] (v1) to continue to do; to persist in doing; (P) [Add to Longdo]
ずっしり;ずしり;ずしっ;ズシッと[, zusshiri ; zushiri ; zushitsu ; zushitsu to] (adv,adv-to,vs) (on-mim) heavily; profoundly [Add to Longdo]
どやし付ける[どやしつける, doyashitsukeru] (v1,vt) (1) (uk) to strike; to hit; (2) to give hell to [Add to Longdo]
ぱちっ[, pachitsu] (n,adv-to) snapping (e.g. fingers) sound; with a pop [Add to Longdo]
ぱちつかせる[, pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS) [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
セル損失[セルそんしつ, seru sonshitsu] cell loss [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP) [Add to Longdo]
セル損失比[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] cell loss ratio [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
ソフトウェア品質[ソフトウェアひんしつ, sofutouea hinshitsu] software quality [Add to Longdo]
ソフトウェア品質測定法[ソフトウェアひんしつそくていほう, sofutouea hinshitsusokuteihou] software quality metric [Add to Longdo]
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひつ, hitsu] (Numeralklassifikator fuer Tiere und Stoffrollen) [Add to Longdo]
[ひつ, hitsu] VERGLEICHEN, ALLEIN [Add to Longdo]
必然[ひつぜん, hitsuzen] Unvermeidlichkeit, Notwendigkeit [Add to Longdo]
必要[ひつよう, hitsuyou] notwendig, erforderlich [Add to Longdo]
必読[ひつどく, hitsudoku] notwendige_Lektuere, Pflichtlektuere [Add to Longdo]
必需品[ひつじゅひん, hitsujuhin] notwendige_Artikel [Add to Longdo]
筆名[ひつめい, hitsumei] Schriftstellername [Add to Longdo]
[ひつじ, hitsuji] Schaf [Add to Longdo]
羊飼い[ひつじかい, hitsujikai] Schaefer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top